Izaberi jezik:
Tema broja

SOCIJALNA DRŽAVA I SOCIJALNA PRAVDA

SOCIJALNA DRŽAVA I VOLONTERSKI RAD

Tradicija volonterskog rada je veoma duga možemo reći da je stara koliko i ljudski rod. Oduvek su postojale situacije u kojima je čovek reagovao vođen više srcem, dušom i verom, nego razumom, kada je imao potrebu da se daje za drugoga, ne tražeći ništa . . .

AKTUELNO

PRIVREDNI RAZVOJ ZEMLJE I SISTEM BEZBEDNOSTI

Funkcionisanje sistema bezbednosti direktno je povezano sa mogućnošću privrede da finansira taj si­stem i u uslovima pojave raznih oblika ugrožavanja bezbednosti. Potreba permanentnog usavršavanja i jačanja bezbednosti zemlje, a naročito subjekata . . .

OGLEDI I STUDIJE

NAUKA I IDEOLOGIJA

Prema mišljenju autora nijedna od postojećih ideologija, pa ni neka potencijalno nova, ne može se formulisati bez oslonca na znanje. Naime, nauka ispunjava tri glavne socijalne uloge: nastupa kao pluralistička, dinamično razvijajući sistem naučnih znanja; . . .

USTAVNI SUD SRBIJE

Autor analizira položaj i status Ustavnog suda Re­publike Srbije. Ustavom od 2006. godine je proširena uloga i nadležnost Ustavnog suda, modifikovana njegova unutrašnja struktura i inoviran položaj ustavnih sudija. Rizici politizacije prilikom izbora . . .

IDEJE ZA USPOSTAVLJANJE TRAJNOG MIRA

Najkraće rečeno, osnovne pobude koje su navele pojedine naučnike da usmere svoje napore ka istraživanju mira bile su svest o opasnosti od novog svetskog rata i njegovih katastrofalnih posledica, uverenje u neophodnost da i nauka pruži svoj doprinos otklanjanju . . .

EVROPSKE INTEGRACIJE

SOCIJALNA DRŽAVA I POLITIKA NA LOKALNOM NIVOU U EU

Rad koji je ovde predstavljen sadrži klasifikaciju osnovnih usmerenja u profilisanju socijalne politi­ke u Evropskoj Uniji. Ovde je pokušano da se deriviraju opštiji modeli socijalne politike koje nalazimo u okviru članstva Evropske Unije. Veći broj . . .

EKONOMSKA DIPLOMATIJA I SVETSKA EKONOMSKA KRIZA

Ekonomska diplomatija predstavlja budućnost di­plomatije, jer je u okolnostima globalizacije svetske privrede i politike postala osnovno sredstvo prodora na svetsko tržište. Glavna funkcija ekonomske diplomatije je zaštita nacionalnih inte­resa u međunarodnim . . .

ISTRAŽIVANJA

HIPOTEZE U NAUČNOM ISTRAŽIVANЈU

Hipoteze predstavljaju misaono-teorijske dopune izvesnih praznina u poznavanju određene pojave ili čitave oblasti pojava čije izvesne momente, delove ili aspekte već poznajemo. U kontekstu savremenog naučnog govora hipoteza bi bila privremeno najverovatnije . . .

NAUČNA KRITIKA, POLEMIKA I OSVRTI

NACIONALNO PITANJE NA ISTOKU

Prikaz knjige: Зоран Милошевич, Из Малороссов в Украјинцы, К ворпосу об изменении культурного и национального сознания малороссов, САТИСЪ, Санкт-Петербург, . . .

Prijavi se za newsletter

ç