Изабери језик:
Тема броја

СОЦИЈАЛНА ДРЖАВА И СОЦИЈАЛНА ПРАВДА

СИНИДИКАТИ И ПОЛИТИЧКЕ СТРАНКЕ У ТРАНЗИЦИЈИ – СЛУЧАЈ СРБИЈЕ

Сажетак

Анализа тока успостављања страначког и синдикалног плурализма, као и међусобних односа синдиката и политичких странака у земљама транзиције указује на неке заједничке именитеље овог процеса. Пре свега, све земље транзиције су, као и у другим областима и аспектима политичких, економских и социјалних реформи и на овом плану, у већој или мањој мери копирале искуства и праксу односа синдиката и политичких странака развијених земаља. Међутим, управо сложеност и изузетна осетљивост овог процеса је веома јасно, у многим тачкама на појавној равни, потврдила и упозорила да се историја не понавља, односно да копирање тако сложених и конфликтних друштвених процеса и односа, као што су односи синдиката и политичких странака није могуће, јер реални садржај и домети ових процеса зависе од стварних реформских капацитета и реалне друштвене моћи синдиката и политичких странака. То проистиче из неспорног ис­куства данас развијених демократских земаља, према коме су политичке странке и синдикати, кључни покретачи политичког живота друштва. То значи, што је потврдило искуство неуспешних земаља транзиције, да су синдикати и политичке странке које нису имале потребну друштвену моћ, уместо да буду моторна снага промена и сами постали заробљеници ограничавајућег, недемократског друштвеног окружења.

кључне речи:

Референце

  1. Агенција за истраживање јавног мњења „Фактор Плус“, Београд, 2006.
  2. Андрић, Ч.: Синдикална организованост у Србији, Михаиловић, С. (ед). „Синдикати Србије – од сукоба ка сарадњи“, Београд, Freidrich Ebert Stiftung и Центар за социјалдемократске студије, 2001.
  3. Антонић, С., Јовановић, М., Маринковић, Д.: Србија између попули­зма и демократије, Институт за политичке студије, Београд, 1993.
  4. Антонић, С.: О карактеру власти Слободана Милошевића, Институт за политичке студије, Београд, 1996.
  5. Арандаренко, М.: Приватизација, тржиште рада и синдикати, у Зборнику Улога синдиката у у процесу приватизације, Центар за образовање и истраживања УГС „Независност“, 1999.
  6. Distability and employment in Central and Eastern European countries, ILO CEET, Budapest, 1994.
  7. Документација Већа савеза синдиката Србије
  8. Документација УГС „Независност»
  9. Документација III Конгреса, Документациони центар АСНС, Београд
  10. Група аутора: Промене вредности и транзиција у Србији – поглед у будућност, Зборник радова са Округлог стола, Институт друштвених наука и Фондација Фридрих Еберт, Београд, 2003.
  11. Grint, K.: The Sociology of work, Polity Press, Cambridge, UK, 2003.
  12. Хејвуд, Е.: Политика, Клио, Београд, 2004.
  13. Маџар, Љ.: The challenge of globalisation in the times of change reflec­tions of intriguing book, Зборник, Глобализација и транзиција, Институт друштвених наука, Београд, 2001.
  14. Маринковић, Д.: Индустријски односи, Мегатренд Универзитет примењених наука, Београд, 2006.
  15. Маринковић, Д.: Штрајкови у Србији 1991-1996, Институт за поли­тичке студије, Београд, 1998.
  16. Мијатовић, Б.: Општи преглед транзиције, у: Беговић, Б. и други, „Четири године транзиције у Србији“, Центар за либерално демократске студије, Београд, 2005.
  17. Орловић, С.: Политичке партије и моћ, Југословенско удружење за политичке науке и Чигоја штампа, Београд, 2002.
  18. Ристић, З., Ђукић, П.: Стратегија деловања УГС „Независност“ у прецесу приватизације, радни материјал, Документација УГС „Независност“
  19. Саопштење РЗС, Београд, 2007.
  20. Waddington, J., Hoffman,: Trade unions in Europe Facing challen­ges and searching for solutions, ETUI, Brussels, 2003.
периодика Политичка ревија 2/2009 УДК: 331.105.44:329 39-60