1/2021
PERIODIKA

ANALIZA NORMATIVA I PRAKSE SPREČAVANJA NASILJA NAD ŽENAMA U SRBIJI

Rodno zasnovano nasilje se smatra jednim od najrasprostranjenijih i najdrastičnijih oblika kršenja ženskih ljudskih prava i narušavanja ljudskog dostojanstva i jedan je od najčešćih pojavnih oblika diskriminacije nad ženama. Ovaj rad ima za cilj da predstavi skup međunarodno prenosivih standarda . . .

1/2021
PERIODIKA

BANKE HRANE – NEUSPEH DRŽAVE BLAGOSTANjA ILI ČIN MILOSRĐA CIVILNOG SEKTORA?

Tradicionalno, sistemi socijalne sigurnosti pokrivaju rizik od siromaštva, odnosno rizik od nemogućnosti zadovoljavanja osnovnih potreba u datom društvu. Uprkos tome, siromaštvo i socijalno isključivanje su u različitoj meri i dalje rasprostranjeni u svim državama Evrope, manifestujući se u pojavi . . .

1/2021
PERIODIKA

ŽIVOTNI I RADNI USLOVI NEFORMALNIH SAKUPLJAČA SEKUNDARNIH SIROVINA

Predmet ovog rada su uslovi života i rada neformalnih sakupljača sekundarnih sirovina. Cilj rada je ukazivanje na specifične teškoće sa kojima se susreće ova grupa radnika. Rad je nastao na osnovu rezultata empirijskog istraživanja akcionog tipa iz oblasti socijalne politike. Sakupljanje otpada . . .

1/2021
PERIODIKA

ZNAČAJ USLUGE DNEVNOG BORAVKA U FUNKCIONISANJU DECE SA POREMEĆAJEM IZ SPEKTRA AUTIZMA KOJA SU OBUHVAĆENA INKLUZIVNIM OBRAZOVANJEM

Poremećaj iz spektra autizma je neurorazvojni poremećaj koji se javlja na ranom utzrastu i traje čitav život. Sa etiološkog i fenomenološkog stajališta deca sa autizmom predstavljaju kompleksnu grupaciju u populaciji osoba sa smetnjama u razvoju. Pored edukacije koja se pruža deci sa poremećaj . . .


ç