Изабери језик:
Тема броја

СОЦИЈАЛНА ДРЖАВА И СОЦИЈАЛНА ПРАВДА

ФУНКЦИЈЕ СОЦИЈАЛНЕ ДРЖАВЕ У ХРИШЋАНСКИМ ПОЛИТИЧКИМ КОНЦЕПТИМА

Сажетак

Аутор се позабавио феноменом основних функција социјалне државе из угла традиционалне и савремене хришћанске политичке мисли.

кључне речи:

Референце

  1. Aprcović, Boriša: Starozavetni proroci – borci za socijalnu pravdu/magistarski rad, Fakultet političkih nauka, Beograd, 2004.
  2. Batarelo, John Vice: “Solidarnost iz Caritasove perspektive”, Bogoslovska smotra, 2/04, Zagreb, 2004.
  3. Benc, Ernest: Duh i život Pravoslavne crkve, Čigoja štampa, Beograd, 2004.
  4. Bilington, Džejms: Ikona i sekira – istorija ruske kulture / jedno tumače­nje, IRO Rad, Beograd, 1988.
  5. b92.net/text/4251/Судбuна%20хрuшћанског%20соцuјалuзма
  6. Богдановић, Димитрије: “Основи социјалне теологије Св. Јована Златоустог (III део)”, Хришћанска мисао, (5-8), Хиландарски фонд, Београд, 1996.
  7. Brand Vili, Palme Olaf: “Pisma i razgovori”, Marksizam u svetu, 4-5/77, Beograd, 1977.
  8. Verstraetan, John: “Socijalna misao Crkve kao tradicija”, Obnovljeni ži­vot, 1/03: 99-110, Zagreb, 2003.
  9. Vic George, Wilding Paul: Ideology and Social Welfare, Routledge and Kegan Paul, London, 1984.
  10. Vučo, Nikola: Državna intervencija u privredi, Savremena administraci­ja, Beograd, 1975.
  11. Григорије Низијански: “О стварању човека”, Господе ко је човек – православна антропологија и тајна личности: 7-90, Православна мисионарска школа А. Невски, Београд, 2001.
  12. Група аутора: Основи социјалне концепције Руске православне цркве, Беседа, Нови Сад, 2007.
  13. Lav XIII: Rerum novarum, Roma, 1891.
  14. Pio XI: Quadrogesimo anno, città del Vaticano, 1931.
  15. Jovan Pavle II: Laborem excensers, città del Vaticano, 1981.
  16. Živanov, Savо: Revolucija u Rusiji 1917. godine, Naučna knjiga, Beo­grad, 1988.
  17. Kersbergen van, Kees: Social Capitalism A Study of Christian Democ­racy and the Welfare State, Published by Routledge, 1995.
  18. Lindenmeyr Adele: “The Ethos of Charity in Imperial Russia”, Journal of Social History, 23, N 4/1990: 679-694.
  19. Мандзаридис, Георгије: Социологија хришћанства, Хришћански културни центар, Београд, 2004.
  20. Milosavljević, Milosav: “Socijalna politika”, Sociološki leksikon, Savremena administracija, Beograd, 1982.
  21. Milosavljević, Milosav: “Socijalna zaštita”, Sociološki leksikon, Savremena administracija, Beograd, 1982.
  22. Musolini, Benito: O korporativnoj državi, Štamparija Madžarevića, Be­ograd, 1937.
  23. Острогорски, Георгије: Привреда и друштво у Византијском цар­ству, Просвета, Београд, 1969.
  24. Papsko veće za pravdu i mir: “Socijalno učenje i aktivnosti Crkve”, Osno­ve socijalnog učenja Katoličke crkve, Beogradska nadbiskupija/Fondacija Konrad Adenauer, Beograd, 2006.
  25. Ступар, Михаило: “Социјалнополитичка концепција раног хришћанства социјалнополитичка и социјалноправна доктрина Католичке цркве”, Анали Правног факултета, бр. 3-4, Београд, 1959.
  26. http://www.patriarchia.ru/db/text/141422.html: “Основы социальной концепции Русской Православной Церкви”, VI, 6, Москва, 2000.
  27. Christie Nancy, Gauvreau Michael: The Protestant Churches and Social Welfare in Canada, Published by McGill-Queen’s Press MQUP, 2001.
  28. Чаплин, Всеволод: “Русская Православная Церковь и вопросы эконо­мической этики”, Недвижемость и инвестиции, 3/05, Москва, 2005.
периодика Политичка ревија 2/2009 УДК: 304:27-67 23-38