Изабери језик:
Тема броја

АКТУЕЛНО

ИЗМЕНЕ РЕГУЛАТИВЕ У ОБЛАСТИ СУБВЕНЦИЈА (СИСТЕМ ДРЖАВНЕ ПОМОЋИ) У ПРИВРЕДИ СРБИЈЕ И УПРАВЉАЊЕ ПРЕДУЗЕЋИМА

Сажетак

У овом раду покушаћемо да објаснимо шта је то државна помоћ, којим су се циљевима руководили креатори економске политике предлажући да се усвоји Закон о контроли државне помоћи и шта то значи за предузећа у Србији и друге кориснике разних видова државних субвенција. Предузећа ће морати да се прилагођавају новим тржишним условима привређивања, па би у складу с тим и менаџмент привредних субјеката требало да усклади своју политику управљања предузећима новој регулативи која је усклађена условима пословања у земљама Европске уније. Разматра се и какве се обавезе овим прописом уводе за кориснике државне помоћи и за директне и индиректне кориснике буџетских средстава, који ће после усвајања за­кона имати обавезу да достављају одређене податке Трезору Републике Србије, задуженом за вођење евиденције о тзв. државној помоћи. Влада Републике Србије усвојила је предлог закона о кон­троли државне помоћи и доставила га Скупштини Републике Србије на усвајање. Систем државних субвенција има утицај на пословање у привреди и разни видови државне помоћи стимулишу и подстичу развој одређених привредних грана, региона или привредних субјеката извозника. Овим мерама настоји се да се уведе јединствена евиденција свих државних субвенција, која би омогућила ефикасније управљање механизмима подстицаја. У тржишним економијама, као што су земље чланице Европске уније, овакви видови „мешања“ државе у привредни живот морају бити под контролом, а све у циљу елиминисања нелојалне конкуренције на слободном европском тржишту. У припреми и примени прописа из ове области можемо користити искуства земаља које су даље од нас одмакле у процесу придруживања Европској унији, а пре свега бивших југословенских република – Словеније и Хрватске.

кључне речи:

Референце

  1. Предлог закона о контроли државне помоћи
  2. Извештај о попису врста и обима државне помоћи у Републици Србији за 2003. и 2о04. годину
  3. Нацрт закона о контроли државне помоћи
  4. Међународни рачуноводствени стандард 20
  5. Закон о Акционом плану хармонизације економских система држава чланица државне заједнице Србија и Црна Гора
  6. Акциони план за реализацију приоритета и препорука из Одлуке о принципима, приоритетима и условима садржаним у Европском партнерству са Србијом и Црном Гором
  7. Закон о надзору државне помоћи Р Словеније и Образац пријаве др­жавне помоћи Р. Словеније
  8. Предраг Јовановић Гавриловић, Међународно пословно финансирање, 2004, Економски факултет, Београд
  9. http//www.nbs.rs
  10. http//www.mfin.sr.gov.rs
  11. http//www.mfin.sr.gov.rs/moules.trezor
периодика Политичка ревија 2/2009 УДК: 338.246.027:347.7(497.11) 155-164