Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

УСТАВНИ СУД СРБИЈЕ

Сажетак

Аутор анализира положај и статус Уставног суда Ре­публике Србије. Уставом од 2006. године је проширена улога и надлежност Уставног суда, модификована његова унутрашња структура и иновиран положај уставних судија. Ризици политизације приликом избора уставних судија, присутни и у пракси европских уставних судова, нису се могли у потпуности искључити ни приликом конституисања Уставног суда Србије. Нове надлежности измениле су и основни смер функционисања Уставног суда који се од „касаторног суда“ преображава у „жалбени суд“. На ефикасност поступања Уставног суда, изузев његове уставне позиције, утицаће и друге околности општи степен демократизације, квалитет правног поретка, кадровски састав и структура судија, одговарајући смештајни и технички капацитети. У чланку су уочени проблеми у нормативном регулисању и функционисању Уставног суда, који отварају простор за теоријску дебату и даљу реформу ове институције. У политичком систему Србије, остваривање начела владавине права, поделе власти и за штите људских права зависиће и од успостављања независног и ефикасног Уставног суда.

кључне речи:

Референце

  1. Вучетић Слободан, „Улога Уставног суда у процесу транзиције у Србији“, у: Уставни суд Србије – у сусрет новом уставу, Београд, 2004, стр. 13-19.
  2. Вучић Оливера, „Нови Устав Републике Србије“, Правна ријеч, бр. l0/2007, Бања Лука, стр. 11-145.
  3. Ђукић-Вељовић Златија, „Уставни суд Србије чувар устава и уставности“, у: О. Вучић, К. Чавошки (ур.), Уставне промене, Правни факултет Универзитета у Београду, 2003, стр. 355-363.
  4. Кулић Димитрије, Уставно судство у свету, треће издање, РЈ „Интерпреглед“, Београд-Зајечар, 1982.
  5. Lietzmann J. Hans, „Uloga ustavnoga sudstva u političko-demokratskome procesu“, Politička misao, br. 4/2001, Zagreb, стр. 118-125.
  6. Лилић Стеван, „Да ли je уставна жалба ефикасни правни лек за суђење у разумном року“, http://forum.mojepravo.net/new/b2/blogs/bog4.php/2008/08/05da-li-ie-ustavna-alba-e.
  7. Лово Филип, Велике савремене демократије, Издавачка књижарница Зорана Стојановића, Сремски Карловци Нови Сад, 1999.
  8. Марковић Ратко, „Устав Републике Србије из 2006. године – критички поглед“, Анали Правног факултета у Београду, бр. 2/2006, стр. 5-46;
  9. Марковић Ратко, „Уставни суд у Уставу Републике Србије од 2006. го­дине“, Анали Правног факултета у Београду, бр. 2/2007, стр. 19-46.
  10. Марковић Ратко, Уставно право, приручник за полагање правосудног испита, књига 1, Правни факултет Универзитета у Београду, ЈП „Службени гласник“, Београд, 2009.
  11. Марковић Ратко, Уставно право, тринаесто осавремењено издање, Правни факултет Универзитета у Београду, ЈП „Службени гласник“, Београд, 2009.
  12. Мишљење Венецијанске комисије бр. 405-2006 о новом Уставу РС, CDL-AD(2007)004, Европска комисија за демократију путем пра­ва (Венецијанска комисија), http://www.sudije.org.yu/Members/milos7dokumenti/01/mislenje.VK.ustav_RS
  13. Ненадић Боса, „Услови за избор судија Уставног суда као јемство судијске независности“, Правна ријеч, бр. 1/2004, Удружење правника Републике Српске, Бања Лука, 2004, стр. 233-246.
  14. Ненадић Боса, „Дужина трајања мандата судија уставних судова у упоредном праву“, Гласник Адвокатске коморе Војводине, бр. 2-3/2005, Адвокатска комора Војводине, Нови Сад, стр. 120-132.
  15. Ненадић Боса, „Предговор“, Закон о Уставном суду, ЈП „Службени гласник“, Београд, 2008, стр. 11-49.
  16. Ненадић Боса, „Јемства независности судија Уставног суда у новом Уставу Републике Србије“, http://www.informator.co.yu/informator/tekstovi/jemstva 107.htm
  17. Ненадић Боса, „Уставни суд Србије као ’жалбени суд’“, Правна ријеч, бр. 10/2007, Удружење правника Републике Српске, Бања Лу­ка, 2007, стр. 175-205.
  18. Ненадић Боса, „Претходна контрола уставности закона у светлу Устава Републике Србије од 2006. године“, Правна ријеч, бр. 14/2008, Бања Лука, стр. 65-85.
  19. Орловић Слободан, „Уставни суд Републике Србије у праву и политици“, Српска политичка мисао, бр. 4/2008, Институт за политичке студије, Београд, стр. 239-252.
  20. Петров Владан, „Нови Уставни суд Републике Србије“, http://www.nspm.org.yu/debate_2007/2007_petrov1.htm.
  21. Podolnjak Robert, „Izbor sudaca Ustavnog suda Republike Hrvatske u komparativnoj perspektivi“, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Zagre­bu, br. 3/2007, Zagreb, стр. 547-575.
  22. Преглед рада Уставног суда у 2008. години, http://www.ustavni.sud.sr.gov.yu/vesti/vesti_full.php?idvesti=167
  23. Радојевић Миодраг, Примена теорије поделе власти у политичком систему Републике Србије, магистарски рад, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2005.
  24. Stojanović Dragan, „Basic Characteristics and Contents of the 2006 Ser­bian Constitution“, Law and Politics, Vol. 2, N° 1, 2006, str. 67-85.
  25. Sholler Heinrich, „Ustavno sudstvo u političkom procesu“, Politička mi­sao, br. 1/1998, Zagreb, стр. 75-87.
  26. Sauvé Jean-Marc, „Rad i utjecaj francuskog Državnog savjeta“, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, br. 1/2008, Split, стр. 1-9.
  27. Томић Зоран, „Уставно судство између жреца и ствараоца“, у Уставни суд Србије у сусрет новом уставу, Београд, 2004, стр. 61-69.
  28. Фридрих Карл Јоаким, Конституционална демократија, ЦИД, Под­горица, 2005.
  29. Чиплић Светозар, „Надлежности и положај Уставног суда у предлозима за нови Устав Србије“, Уставни суд Републике Србије (зборник радова са саветовања), Београд, 2004, стр. стр. 155-164.
  30. Чиплић Светозар, Славнић Љиљана (прир.), Уставни суд Србије – четрдесет година постојања, Уставни суд Републике Србије, Бео­град, 2003.
  31. Закон о локалној самоуправи, „Службени гласник РС“, број 129/07.
  32. Закон о спречавању сукоба интереса при вршењу јавних функција, „Службени гласник РС“, број 43/04.
  33. Закон о Уставном суду Републике Србије, „Службени гласник Репу­блике Србије”, број 109/07.
  34. Пословник о раду Уставног суда, „Службени гласник Републике Србије”, бр. 24/08 и 27/08.
  35. Устав Републике Србије, „Службени гласник Републике Србије”, број 98/06.
  36. Уставни суд Албаније – www.gjk.gov.al
  37. Уставни суд Аустрије – www.vhgh.gv.at
  38. Уставни суд Белгије – www.arbitrage.be/
  39. Уставни суд Белорусије – www.ncpi.gov.by
  40. Уставни суд Босне и Херцеговине – www.ccbh.ba/bos/
  41. Уставни суд Бугарске – www.constcourt.bg.
  42. Уставни суд Грузије – www.constcourt.gov.ge/
  43. Уставни суд Италије –  www.cortecostituzionale.it/
  44. Уставни суд Јерменије – www.concourt.
  45. Уставни суд Латвије – www.satv.tiesa.go.Iv/
  46. Уставни суд Литваније  – www.lrkt.lt/
  47. Уставни суд Мађарске – www.mkab.hu/
  48. Уставни суд Македоније – www.usud.gov.mk
  49. Уставни суд Малте – www.mjha.gov.mt
  50. Уставни суд Молдавије – www.constcourt.md/
  51. Уставни суд Немачке (Федерални Уставни суд Немачке) – www.bundesverfassungsgericht.de
  52. Уставни трибунал Пољске – www.trybunal.gov.pl
  53. Уставни трибунал Португалије – www.tribunalconstitutional.pt
  54. Уставни суд Румуније – www.ccr.ro
  55. Уставни суд Русије (Уставни суд Руске федерације) –  www.ksrf.ru
  56. Уставни суд Словачке – www.cocourt.sk/
  57. Уставни суд Словеније www.us-rs.si/
  58. Уставни суд Србије — www.ustavni.sud.sr.gov.yu
  59. Уставни суд Турске — www.anayasa.gov.tr/general/
  60. Уставни суд Украјине – www.ccu.gov.ua/
  61. Уставни суд Црне Горе – www.ustavnisudcg.cg.yu
  62. Уставни суд Чешке Републике – www.concourt.cz/
  63. Уставни суд Хрватске –  www.usud.hr/
  64. Уставни суд Шпаније – www.tribunalconstitucional.es/
периодика Политичка ревија 2/2009 УДК: 342.565.2(497.11) 179-204