Изабери језик:
Тема броја

ИСТРАЖИВАЊА

МЕТОДЕ НАУЧНОГ И ЕМПИРИЈСКОГ ИСТРАЖИВАЊА

Сажетак

Аутор пише о методама научног и емпиријског истраживања, с посебним освртом на посебне емпиријске методе. Исто тако пише и о општим и посебним ме­тодама и техникама истраживања.

кључне речи:

Референце

  1. Гуд Вилијем Пол Хет: Методи социјалног истраживања, Вук Караџић, Београд, 1966.
  2. Зајечаревић, Г, Основи методологије науке, Научна књига, Београд, 1977.
  3. Илић, М.: Научно истраживање. Општа методологија, Филолошки факултет у Београду, Београд, 1994.
  4. Лазић, Ј. Суботић, Д.: Методологија менаџмента, Београд, 1998.
  5. Милосављевић, С.: Истраживање политичких појава, Институт за политичке студије, Београд 1980.
  6. Марковић, М.: Логика, Завод за уџбенике и наставна средства, Бео­град, 1994.
  7. Милосављевић, С Радосављевић, И.: Основи методологије поли­тичких наука, треће измењено и допуњено издање, Службени гласник, Београд, 2006.
  8. Милић, В.: Социолошки метод, Нолит, Београд, 1965,
  9. Михаиловић, Д.: Методологија научних истраживања, Факултет организационих наука, Београд, 1999.
  10. Печујлић, М.: Методологија друштвених наука, Савремена администрација, Београд, 1989.
  11. Пејчић, Б.: Методологија емпиријског научног истраживања, Хрестоматија. Универзитет у Београду, Дефектолошки факултет, Београд, 1995.
периодика Политичка ревија 2/2009 УДК: 001.891+303.025 297-318