Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

НАУКА И ИДЕОЛОГИЈА

Сажетак

Према мишљењу аутора ниједна од постојећих идеологија, па ни нека потенцијално нова, не може се формулисати без ослонца на знање. Наиме, наука испуњава три главне социјалне улоге: наступа као плуралистичка, динамично развијајући систем научних знања; функционише као специфичан вид стваралачке делатности, усмерених на стварање нових идеја, уопштавање нових знања и покушава да објективно опише и искаже окружујући свет што проверава у пракси; развија се као укупност друштвених односа, те повезује истраживаче и њихова научна достигнућа.

кључне речи:

Референце

  1. Бабосов, Е. М.: Основы идеологии современого государства, 2-е издание, дополненое, Амалфея, Минск, 2004.
  2. Зиновјев, Александар: Запад – феномен западњаштва, Наш дом, Београд, 2002.
  3. Ивановић, Игор: Мека окупација и конзервативни устанак, НИН, 08. јануар 2009.
  4. Lukšič, Igor / Pikalo, Jernej: Uvod v zgodovino političnih idej, Založba Sophia, Ljubljana, 2007.
  5. Майхрович, С. Альфред: Идеология, Издательство «Право и эконо­мика», Минск, 2001.
  6. Милошевић, Зоран: Реформа науке у Русији, Војно дело, бр. 3, Београд, 2005.
  7. Милошевич, Зоран: Социология религии в Сербии: между на­укой и политикой, Вестник Череповецкого государственого университета, No 1, Череповец, Руска Федерација, 2006.
  8. Милошевић, Зоран: Актуелност национализма данас, Српска слободарска мисао, бр. 3, Београд, 2006.
  9. Милошевић, Зоран: Од Малоруса до Украјинаца, Прилог проучавању промене културног и националног идентитета Малоруса, Завод за уџбенике и наставна средства, Источно Сарајево, 2008.
  10. Милошевич, Зоран: Особенности русского национализма, у: Фено­мен гражданского сознания в российском обществе конца XIX на­чала XX вв. Деятельност братьев Верещагиных, Материалы всерос­сийской научной конференции, Череповец, 2008.
  11. Милошевич, Зоран: Русские и сербы, Экономическое сотрудниче­ство русских и сербов и разрушение святосаввского культурного образа, Новая книга России, № 11, Москва, 2008.
  12. Начела националне политике за будућност Србије (20. јануар 2009.), http://www.nspm.rs/kudaidesrbija/nacelanacionalnepolitikezabuducnost-Srbije/sta
  13. Политологический словарь, под ред. В. Ф. Холипова, Москва, 1995.
  14. Рачков, П. А.: И смерти и бессмертии идеологии, Вестник Москов­ского университета, Серия 7, № 2, Москва, 1999.
  15. Рыбаков, В. А.: К вопросу о роли идеологии в современном государ­стве, Вестник Омского университета, Вып. 1, Омск, 1998.
  16. Соловьев, А. И.: Политология, Аспент Пресс, Москва, 2005.
  17. Tehnologija kao ideologija (23. 7. 2008), http://www.danas.rs/dodaci/com_medi/tehnologija_kao_ideologija.29.html?news:id=97549
периодика Политичка ревија 2/2009 УДК: 316.75:001.1 167-178