Изабери језик:

Драган Михајловић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Мегатренд универзитет, Београд.

периодика

ИЗМЕНЕ РЕГУЛАТИВЕ У ОБЛАСТИ СУБВЕНЦИЈА (СИСТЕМ ДРЖАВНЕ ПОМОЋИ) У ПРИВРЕДИ СРБИЈЕ И УПРАВЉАЊЕ ПРЕДУЗЕЋИМА

У овом раду покушаћемо да објаснимо шта је то државна помоћ, којим су се циљевима руководили креатори економске политике предлажући да се усвоји Закон о контроли државне помоћи и шта то значи за предузећа у Србији и друге кориснике разних видова државних субвенција. Предузећа ће морати да се прилагођавају новим тржишним условима привређивања, па би у складу с тим и менаџмент привредних субјеката требало да усклади своју политику управљања предузећима новој регулативи која је усклађена условима пословања у земљама Европске уније. Разматра се и какве се обавезе овим прописом уводе за кориснике државне помоћи и за директне и индиректне кориснике буџетских средстава, који ће после усвајања за­кона имати обавезу да достављају одређене податке Трезору Републике Србије, задуженом за вођење евиденције о тзв. државној помоћи. Влада Републике Србије усвојила је предлог закона о кон­троли државне помоћи и доставила га Скупштини Републике Србије на усвајање. Систем државних субвенција има утицај на пословање у привреди и разни видови државне помоћи стимулишу и подстичу развој одређених привредних грана, региона или привредних субјеката извозника. Овим мерама настоји се да се уведе јединствена евиденција свих државних субвенција, која би омогућила ефикасније управљање механизмима подстицаја. У тржишним економијама, као што су земље чланице Европске уније, овакви видови „мешања“ државе у привредни живот морају бити под контролом, а све у циљу елиминисања нелојалне конкуренције на слободном европском тржишту. У припреми и примени прописа из ове области можемо користити искуства земаља које су даље од нас одмакле у процесу придруживања Европској унији, а пре свега бивших југословенских република - Словеније и Хрватске.