Изабери језик:
Тема броја

ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ

ЈАЧАЊЕ АДМИНИСТРАТИВНИХ КАПАЦИТЕТА КАО УСЛОВ ЧЛАНСТВА У ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ

Сажетак

Административни капацитети (Мадридски критеријум), заједно са критеријумима из Копенхагена, представљају услове које државе које претендују на чланство у Европској унији, морају да испуне. Овај критеријум је значајан пре свега због улоге коју администрација има не само у процесу придруживања, већ и касније када држава постане чланица ЕУ. Администрација има задатак да усвоји и ефективно примени комунитарна правила. Зато је задатак држава које се налазе у процесу приступања да створе професионалну и одговорну државну управу која ће бити у стању да преузме и имплементира правила и прописе ЕУ. Србија у складу са својим стратешким опредељењем да постане чланица ЕУ у блиској будућности, мора да оснажи своје административне структуре тако да оне буду способне да остваре обавезе које проистичу из будућег чланства.

кључне речи:

Референце

  1. „Aкциони план за јачање институционалне способности за преузимање обавеза у процесу европских интеграција“, Канцеларија за придруживање Владе Републике Србије, Београд, 2006.
  2. Годишњи извештај Европске комисије о напретку Србије за 2008. годину‘, Канцеларија за европске интеграције Владе Републике Србије, 2008, htpp:/www.seio.sr.gov.yu/
  3. Душко Лопандић, Oснивачки уговори ЕУ, Канцеларија за придруживање ЕУ Србије и Црне Горе, Европски покрет, Министарство за економске односе са иностранством, Београд, 2003.
  4. Извештај о спровођењу Националног програма интеграције Ре­публике Србије у ЕУ за период јун-децембар 2008″, Канцеларија за европске интеграције Владе Републике Србије, htpp:/www.seio. sr.gov.yu/
  5. „Извештај о спровођењу о Националног програма интеграције Ре­публике Србије у ЕУ за период јануар-март 2009“, Канцеларија за европске интеграције Владе Републике Србије, 2009. htpp:/ www.seio.sr.gov.yu/
  6. Madrid European Council, Presidency Conclusions, http:/www.euparl. europa.eu/summits/mad1_en.htm
  7. „Национални програм за европску интеграцију“, Влада Републике Србије, Београд, 2008. htpp:/www.seio.sr.gov.yu/
  8. Phedon Nikolaides, Еnlargement of the EU and effective implementation of comunity rules: An Integration based approach, European Institut of Public Administration, 99/W/04
  9. Тања Мишчевић, „Мадридски критеријум: Административни капацитети као услов чланства у ЕУ“, у Изазови европских интеграција – Часопис за право и економију европских интеграција бр. 1, Службени гласник, Београд, 2008., стр. 97-109.
  10. Жак Фурније, Владавина и европска интеграција поуздана државна управа, у СИГМА радови бр. 23, Припрема државних управа за европски административни простор, Европски покрет у Србији, Канцеларија за придруживање ЕУ Владе Републике Србије, 2006., стр. 111-126.
  11. Европски принципи за државну управу, у СИГМА радови бр. 27, Припрема државних управа за европски административни простор, Европски покрет у Србији, Канцеларија за придруживање ЕУ Владе Републике Србије, 2006, стр. 209-219.
периодика Политичка ревија 2/2009 УДК: 35.07(4-672EU) 259-274