Izaberi jezik:
Tema broja

DEMOKRATIJA I JAVNOST

PLANETARNE TENDENCIJE DEMOKRATIZACIJE

Osnovni cilj rada je da argumentovano dokaže da je predstavnička demokratija zasnovana na partokratiji postala kočnica društvenog razvoja i da dalji razvoj može ići samo u pravcu rastakanja državno-partijske vladavine u neposrednu vlast naroda i prerastanju . . .

MODERNA I POSTMODERNA TUMAČENJA JAVNE SFERE

Cilj ovog rada je prikaz bazičnih kontroverzi u shvatanju javne sfere na liniji razdvajanja moderne i postmoderne misli. S tim ciljem, opservirane su prvo bazične ideje habermasovskoarentijanskog (modernog) koncepta javne sfere, a potom upoređivane sa idejama . . .

MEĐUNARODNA POLITIKA I BEZBEDNOST

BEZBEDNOST I VREDNOSTI

U radu se analizira aksiološka dimenzija bezbednosti, odnosno uloga koju vrednosti imaju u definisanju pojma bezbedno­sti i izgradnji različitih bezbednosnih koncepata. Vrednosti predstavljaju i glavni kriterijum na osnovu koga se konstituišu nacionalna, . . .

KRITIKE IDEJE SVETSKE DRŽAVE

Ideje i pokušaji realizacije formiranja Svetske države uz pomoć univerzalističkih ideala, zagovaranja mira i poretka tokom ljudske istorije doživljavale su mnogobrojne kritike i suočavale se sa otporima i zamerkama. Iako zbog preovlađujućeg stava u . . .

SAVREMENI TERORIZAM

Rad je posvećen pojmovnom određenju savremenog terorizma i problemima nauke na putu ka opšteprihvatljivoj definiciji terorizma. Kritički su analizirane definicije terorizma najpoznatijih autora, a posebno se problematizuju akademske i administrativne definicije . . .

KRIZA I TRANZICIJA
OGLEDI

(DIS)APPEARANCE OF THE POLITICAL?

In this article the author argues that contemporary political prac­tice superseeds political theory and political philosophy that are still not able to comprehend and articulate its movement. The author argues that what is lacking is not only „the name“ . . .

periodika Srpska politička misao 4/2009

Prijavi se za newsletter

ç