Izaberi jezik:
Tema broja

MEĐUNARODNA POLITIKA I BEZBEDNOST

KRITIKE IDEJE SVETSKE DRŽAVE

Sažetak

Ideje i pokušaji realizacije formiranja Svetske države uz pomoć univerzalističkih ideala, zagovaranja mira i poretka tokom ljudske istorije doživljavale su mnogobrojne kritike i suočavale se sa otporima i zamerkama. Iako zbog preovlađujućeg stava u političkoj filozofiji i praktičnoj politici da su ci­vilizovana društva koja nastanjuju planetu organizovana u odvojene političke zajednice koje se međusobno odnose na različite načine, a koji je delovao očigledan i lako uočljiv u stvarnosti, odbacivanje ideje o Svetskoj državi, u najvećem broju slučajeva, nije bilo ni obrazlagano argumentima, u istorijskoj perspektivi moguće je uočiti razvijanje kritike ideje o Svetskoj državi. Ovaj rad proučava uobličavanje kritike od vremena antičkih stoika, preko ranohrišćanskih i srednjovekovnih crkvenih otaca, sve do savremenih teoretičara društvenih nauka, i klasifikuje tri grupe argumenata protiv Svetske države. Prvu grupu predstavljaju «geografski argumenti», dominantni od vremena Avgustina do Pufendorfa, koji smatraju da je stanovište Svetske države su­protno fizičko-geografskim datostima, odnosno sociogeograf­skim i kulturnim razlikama među ljudima i narodima. Druga gru­pu argumenata tiče se ,,skeptičnih argumenata”, koji zbirno stoje u zaključku kako su predviđene dobiti izgradnje Svetske države zapravo ili manje od gubitaka, ili potpuno besplodne, pre svega što se tiče institucionalnog sprečavanja izbijanja ratova i održavanje mira u svetu. Treća grupa agrumenata koncentriše se oko bojazni od prerastanja političkog, kosmopolitiskog idealizma, usled uticaja realnih okolnosti, u zastrašujući vid globalne tiranije, koja bi se obrušila na slobode pojedinaca i društvenih kolektiviteta.

Ključne reči:

Reference

  1. Aron Raymond, Progress and Disillusion: The Dialectic of Modern Society, Harmondsworth, 1972.
  2. Avgustin Aurelije, O božijoj državi, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 1982.
  3. Claude Inis, Swords into Plowshores, Random House, London, 1965.
  4. Kant Imannuel, The Metaphysic of Morals (ured. Reiss), Kant: Political Writings, Cambridge, 1991.
  5. Linkater A, Man and Citizients in International Relations, Macmillan, London, 1982.
  6. Maistre Nicole Oresme, Transactions of American Philosophical Society, vol 60, Philadelphia, 1970.
  7. Marsilius of Padua, Defensor Pacis, vol II, Columbia University Press, New York, 1976.
  8. Medieval Political Ideas, vol 2 (ed. E.Lewis), Routledge & Kegen Paul, London
  9. Meincke Friedrich, Cosmopolitism and National State, Princeton University Press, Princeton, 1970.
  10. Niebhur Reinhold, The Illusion of World Government, Christian Realism and Political Problem, London, 1974.
  11. -Waltz Kenneth, Kant, Liberalism, War, American Political Science Review, vol. LVI
PERIODIKA Srpska politička misao 4/2009 УДК: 321.01 227-242
ç