Изабери језик:
Тема броја

МЕЂУНАРОДНА ПОЛИТИКА И БЕЗБЕДНОСТ

КРИТИКЕ ИДЕЈЕ СВЕТСКЕ ДРЖАВЕ

Сажетак

Идеје и покушаји реализације формирања Светске државе уз помоћ универзалистичких идеала, заговарања мира и поретка током људске историје доживљавале су многобројне критике и суочавале се са отпорима и замеркама. Иако због преовлађујућег става у политичкој филозофији и практичној политици да су ци­вилизована друштва која настањују планету организована у одвојене политичке заједнице које се међусобно односе на различите начине, а који је деловао очигледан и лако уочљив у стварности, одбацивање идеје о Светској држави, у највећем броју случајева, није било ни образлагано аргументима, у историјској перспективи могуће је уочити развијање критике идеје о Светској држави. Овај рад проучава уобличавање критике од времена античких стоика, преко ранохришћанских и средњовековних црквених отаца, све до савремених теоретичара друштвених наука, и класификује три групе аргумената против Светске државе. Прву групу представљају «географски аргументи», доминантни од времена Августина до Пуфендорфа, који сматрају да је становиште Светске државе су­протно физичко-географским датостима, односно социогеограф­ским и културним разликама међу људима и народима. Друга гру­пу аргумената тиче се ,,скептичних аргумената”, који збирно стоје у закључку како су предвиђене добити изградње Светске државе заправо или мање од губитака, или потпуно бесплодне, пре свега што се тиче институционалног спречавања избијања ратова и одржавање мира у свету. Трећа група агрумената концентрише се око бојазни од прерастања политичког, космополитиског идеализма, услед утицаја реалних околности, у застрашујући вид глобалне тираније, која би се обрушила на слободе појединаца и друштвених колективитета.

кључне речи:

Референце

  1. Aron Raymond, Progress and Disillusion: The Dialectic of Modern Society, Harmondsworth, 1972.
  2. Avgustin Aurelije, O božijoj državi, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 1982.
  3. Claude Inis, Swords into Plowshores, Random House, London, 1965.
  4. Kant Imannuel, The Metaphysic of Morals (ured. Reiss), Kant: Political Writings, Cambridge, 1991.
  5. Linkater A, Man and Citizients in International Relations, Macmillan, London, 1982.
  6. Maistre Nicole Oresme, Transactions of American Philosophical Society, vol 60, Philadelphia, 1970.
  7. Marsilius of Padua, Defensor Pacis, vol II, Columbia University Press, New York, 1976.
  8. Medieval Political Ideas, vol 2 (ed. E.Lewis), Routledge & Kegen Paul, London
  9. Meincke Friedrich, Cosmopolitism and National State, Princeton University Press, Princeton, 1970.
  10. Niebhur Reinhold, The Illusion of World Government, Christian Realism and Political Problem, London, 1974.
  11. -Waltz Kenneth, Kant, Liberalism, War, American Political Science Review, vol. LVI
периодика Српска политичка мисао 4/2009 УДК: 321.01 227-242