Izaberi jezik:

Zoran Petrović Piroćanac

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

PERIODIKA

KOSOVO ET METOCHIE - UNE INTRODUCTION A LA TRAGEDIE DES „TERRES A HAUT RISQUE“

Dans cet essai l’auteur reconstruit une brève histoire de ces „ terres à haut risques comme on appelle encore Kosovo et Métochie. Cette revue historico politique de la région serbe de Kosovo et Métochie fait partie d’une plus grande analyse réalisée durant les recherches doctorales de l’auteur à Paris. L’auteur démontre l’influence des décisions et de la poli­tique du Komintern aux événements historiques en Yougoslavie et au Kosovo déjà avant la Deuxième guerre mondiale, la mo­dernisation générale du peuple albanais au Kosovo et Métochie pendant le régime titiste, l’influence de l’islam, c’est-à-dire de la force des derviches kosovars, ainsi que l’accélération de la crise dans la région sud de Serbie, qui dirigera les événements histori­ques vers la sécession des Albanais à la fin du XXe siècle.

PERIODIKA

EVRO-INTEGRACIJE I NOVA BEZBEDNOSNA ARHITEKTURA JUGOISTOKA EVROPE „BONDSTIL“- NOVI „RAMŠTAJN“ I UTERIVAČ U EVRO-INTEGRACIJE

Izrada nove američke doktrine za planetu, “osiguravanje da se ni jednoj rivalskoj supersili ne dozvoli izranjanje u Zapadnoj Evropi, Aziji, ili na teritoriji bivšeg Sovjetskog Saveza”, izražena je u „Vodiču za planiranje odbrane“. U njemu su putokazi ostvarenja neprikosnovenog američkog liderstva. Pored ostalog: „Najvažnije je ocećanje da je svetski poredak u krajnjem slučaju podržavan od SAD... Amerika bi trebalo da bude u mogućnosti da deluje nezavisno kada se ne može orkestrirati kolektivna akcija”. Ovaj dokument pratili su i razrađeni koncepti nove vojne doktrine, koja je popularno nazvana win-win, a to je koncept ratovanja uz istovremena dva vojišta. Taj proces koincidirao je sa zadiranjem SAD, po prvi put u istoriji, u Balkan, a koncept je teško osakatio ce­lokupan srpski narod. Potom je, na perverzan način, sledio i trajući proces integracije zgarišta eks jugoslovenskog prostora u evropski.

PERIODIKA

KOSOVO I METOHIJA - OD DREZDENSKOG KONGRESA DO POČETKA SECESIJE ALBANACA

U ovoj studiji autor prezentuje elemente za kratku istoriju srpskih „zemalja visokog rizika kako se još definiše Kosmet. Ova mala istorijsko-politička revizija srpskog regiona Kosova i Metohije je deo autorove opsežnije analize ostvarene tokom doktorskih studija u Parizu U ovoj studiji autor pokazuje dugoročni uticaj odluka politike Komin­terne na istorijske događaje u Jugoslaviji i na Koso­vu već pre Drugog svetskog rata. U studiji se ukazuje i na opštu modernizaciju albanskog naroda na Koso­vu i Metohiji tokom titoističkog režima, uticaj islama, to jest snagu kosovskih derviša, kao i na ubrzanje krize u južnoj oblasti Srbije Sedamdesetih i Osamdesetih, koja će upravljati istorijskim događajima ka secesiji Albanaca krajem XX stoleća.

 

PERIODIKA

„BONDSTIL“ - „BALKANSKI RAMŠTAJN“ U NOVOJ BEZBEDNOSNOJ ARHITEKTURI JUGOISTOKA EVROPE

Izrada nove američke doktrine za Planetu, “osiguravanje da se ni jednoj rivalskoj supersili ne dozvoli izranjanje u Zapadnoj Evropi, Aziji, ili na teritoriji bivšeg Sovjetskog Saveza”, izražena je u Vodiču za planiranje odbrane. U njemu su putokazi ostvarenja neprikosnovenog američkog liderstva. Pored ostalog: ovaj dokument pratili su i razrađeni koncepti nove vojne doktrine, koja je popularno nazva­na win-win, što je koncept ratovanjauz istovremena dva vojišta. Taj proces koincidirao je sa prodiranjem SAD, po prvi put u istoriji, u Balkan, a koncept je predstavljao težak udarac celokupnom srpskom narodu. Potom je, na perverzan način, sledio i trajući proces integracije „zgarišta“ eks jugoslovenskog prostora u evropski.

PERIODIKA

ISLAMIZAM I VAŠINGTERNINA DUGOROČNA SVESRDNA POMOĆ PROTIV SRPSKIH INTERESA

Autor analizuje savremene strategije borbe protiv terorizma, koje danas pokušavaju da primene NATO i druge zemlje. Ovaj rad tvrdi, uz pomoć uverljivih primera sa eks-jugoslovenskih vojišta, da su Sjedinjene Države i njeni saveznici godinama pomagali u građanskom ratu u Jugoslaviji, islamskim snagama Alije Izetbegovića i Albancima na Kosovu i Metohiji, kao i Albancima u Albaniji. Čak je i Usama Ben Laden mogao, bez ikakvog problema, da učestvuje u bitkama protiv srpskih hrišćana u Bosni iHercegovini, preko svoje Brigade „El Mudžahidin“. Vašingterna sada žele da izbrišu ovo nedopustivo ponašanje, kao da se ništa nije dogodilo. Autor smatra da ne može biti nikakve uspešne borbe na Balkanu protiv terorizma, sve dok se američka strategija temeljno ne promeni, umesto što istrajava u svom cinizmu „usamljene super-sile“, kako to kaže Hantington. Takođe je neophodan dugotrajan, uporan i iskreni međureligijski dijalog sa muslimanskim verskim liderima, radi smirivanja tenzija u svetu.

PERIODIKA

PROLEGOMENA: TEZE O SRBIJI I SRPSKOJ STRATEGIJI

Autor najpre vrši analizu geostrategijske situacije sveta i Evrope, tzv. činilaca evolucije planete, na kraju 2008. godine. Potom detaljnom geostrategijskom i vojnom analizom podseća na posledice bombardovanja Srbije 1999 godine, koje su najčešće prećutkivane u analizama političke klase Srbije. U bombardovanju se kriju i mnogi odgovori za strategijsku budućnost Srbije, jer smo u međuvremenu dogurali do praga gubitka Kosmeta, što će imati fatalne posledice po nacionalni korpus. Potom autor zalazi u komparativnu analizu srpskog političkog fenotipa suočenog sa nadirućim ciničnim neoliberalizmom, koji političkoj klasi Srbije nameću izbor za budućnost. U poslednjem delu eseja, autor sačinjava repertoar zadataka i mogućih orijentacija srpske politike koja dobrano kasni za sve ubrzanijim svetom.

PERIODIKA

JUGOSLAVIJA, EVROPSKI ZAPAD I RASPAD: FRAGMENTI IZ ISTORIJE SADAŠNJOSTI IŠČEZLE ZEMLJE

Autor prati genezu države od srpskog inicijalnog projekta Jugoslavije kao ispunjenja nacionalnog plana da svi Srbi budu ujedinjeni u okrilju jedne države, do raspada države, preko Tridesetih godina HH stoleća i okretanja etno-konfesionalizmu, potom odluke Zapada u Drugom svetskom ratu za podršku Titovom komunističkom pokretu otpora, umesto vladi u Londonu i Draži Mihailoviću, do raspada početkom devedesetih. U tekstu se prezentiraju malo poznati detalji o diplomatskim aktivnostima i odnosima vlada SAD i zapadnih država na jugoslovenskom prostoru posle Drugog svetskog rata. Autor je pokušao da skrene pažnju na meta-političke i obaveštajne aktivnosti koje su svakako doprinele laganom krnjenju i entropiji jugoslovenske države, okončane građanskim ratom početkom devedesetih.

PERIODIKA

AMERIČKA STRATEGIJA UKLINЈAVANЈA NA JUGOISTOKU EVROPE POSLE DRUGOG SVETSKOG RATA (1)

U ovom članku autor prati višedecenijske geostrategijske napore Sjedinjenih Država u obezbeđivanju svoje ključne uloge na ovom prostoru. Od Tršćanske krize i Hladnog rata, preko doba intenzivnog pomaganja Titovoj državi ugroženoj od Sovjetskog Saveza, pa do Osamdesetih, kada počinju američke aktivnosti za razaranje socijalizma u Evropi, Sjedinjene Države su na prostoru Jugoistoka Evrope uvek bile prime mover. I danas ključno utiču na geopolitičke perspektive Srbije i okolnih malih naroda, kao što su i glavni krivac za razaranje jugoslovenske federacije.

PERIODIKA

AMERIČKA STRATEGIJA UKLINЈAVANЈA NA JUGOISTOKU EVROPE POSLE DRUGOG SVETSKOG RATA (2)

U ovom članku autor prati višedecenijske geostrategijske napore Sjedinjenih Država u obezbeđivanju svoje ključne uloge na ovom prostoru. Od Tršćanske krize i Hladnog rata, preko doba intenzivnog pomaganja Titovoj državi ugroženoj od Sovjetskog Saveza, pa do Osamdesetih, kada počinju američke aktivnosti za razaranje socijalizma u Evropi, Sjedinjene Države su na prostoru Jugoistoka Evrope uvek bile prime mover. I danas ključno utiču na geopolitičke perspektive Srbije i okolnih malih naroda, kao što su i glavni krivac za razaranje jugoslovenske federacije.

PERIODIKA

RADIOGRAFIJA NOVE NEMAČKE GEOPOLITIČKE DOKTRINE

Ovaj rad nastoji da radiografski analizuje međunarodno izuzetno značajno i indikativno složeno viđenje nemačke budućnosti, obuhvaćeno u pet celina nemačke nove geopolitike: jačanju transatlantske saradnje, odnosima Nemačke i međunarodnog poretka, odnosima Nemačka i Evro­pe, nemačkim strategijskim odnosima i ulozi Nemačke u međunarodnoj bezbednosti. Nemačka država okupila je 2013. godine 52 ugledna stručnjaka u multidisciplinarni tim koji je, u višemesečnom intenzivnom radu, sačinio „elemente nemačke spoljne i bezbednosne politike za svet koji se menja“. Rezultat je pedesetak stranica viđenja Nemačke i sveta u Dvadesetim i Tridesetim godinama  XXI stoleća. Preciznije, mislimo na dajdžestiranu verziju dostupnu međunarodnoj stručnoj javnosti, dok detaljnu verziju mogu, naravno, da čitaju samo pripadnici nemačke rukovodeće nomenklature. Sam početak kolektivnog promišljanja nemačke bu­dućnosti neodoljivo podseća na poslovičnu u „buldožersku“ vekovnu samuverenost nemačkih stratega, upravljača i geopolitologa: “Nemačka nikada nije bila toliko prosperitetna, bezbedna i slobodna kao danas. No, moć i uticaj povlače za sobom odgovornost. To takođe znači da ona mora da preuzme i nove odgovornosti." Očito je ofanzivno strategijsko raspoloženje i atmosfera u redovima nemačke političke klase, što provejava u „Novoj moći, novoj odgovornosti“. Nemačka država za sebe jedino čvrsto mesto u klubu najznačajnijih i ekonomsko i vojno najjačih država sveta u XXI i svi njihovi makro političko ekonomsko vojni planovi streme tom cilju. Oni ovim dokumentom definitivno pokazuju da su decenije njihovog susprezanja na svetskoj sceni, prošle. I zaista sve više nalikuju novoj varijanti starog sna o Neues Deutschland.

ç