Izaberi jezik:
Tema broja

TEORIJSKA PITANJA POLITIKE

SAVREMENA DRŽAVA IZMEĐU TEORIJE I PRAKSE

Država predstavlja svakako jedan od najznačajnijih oblika društvenog i političkog organizovanja društva, koji je oduvek predstavljao značajno mesto analize politikoloških i socioloških analiza. Interesovanje je za državu je naravno tokom istorije . . .

ROLSOVA IDEJA JAVNOG UMA

U ovom radu autor se bavi Rolsovom idejom javnog uma, zatim primedbama iznetim u vezi sa ovim konceptom, kao i mogućim odgovorima na njih. Ukoliko pođemo od činjenice postojanja dubokih doktrinarnih podela u modernim demokratskim društvima, nameće se . . .

ODREĐENJE EKSTREMIZMA - PROBLEMI I NEDOUMICE

U ovom radu autor se bavi manjkavostima dominantne definicije ekstremizma. U tom smislu ukazuje se na terminološku zbrku i izjednačavanje ekstremizma sa drugim pojmovima. Autor pokušava da ukaže da ova široko prihvaćena definicija ekstre­mizma nedovoljno . . .

OGLEDI I STUDIJE

ZLOČIN AGRESIJE IZMEĐU PRAVA I POLITIKE

Autor u radu prikazuje genezu agresije kao međunarodnog krivičnog dela sa posebnim akcentom na prvu revizionu konferencijio Međunarodnom krivičnom sudu, koja je održanau Kampali u Ugandi, od 31. maja do 11. juna 2010. godine. Međunarodni krivični sud, . . .

GEOPOLITIČKI POLOŽAJ (BJR) MAKEDONIJE

Geostrategijski, Makedonija je najvažnija zemlja Balkana. Prohodna je po vertikali i horizontali i predstavlja komunikacijsko središte regiona. Ipak, ona nema startegijsku dubinu pa je ranjiva. Politički sistem je nestabilan, a međuetnički odnosi loši, . . .

periodika Srpska politička misao 2/2013

Prijavi se za newsletter

ç