Изабери језик:

Милица Бошковић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Београд.

периодика

ПРИКУПЉАЊЕ ОБАВЕШТАЈНИХ ПОДАТАКА КАО ИЗАЗОВ ПОШТОВАЊУ ЉУДСКИХ ПРАВА

Многе актуелне дебате на тему људских права налазе се у оквиру модерних изазова и околности, нарочито у сектору безбедности. Током двадесетог века, институционална злоупотреба моћи угрозила је многе моралне перспективе, између осталог и ону која се тиче поштовања људских права. Људска права у том смислу не треба посматрати као секундарни феномен, већ као есенцију организационе и културне поставке данашњег света. Борба против тероризма је донела нове изазове и нове притиске за бројне владе. Политике и методе које се у овој борби користе, многи аутори карактеришу као неморалне и контра-продуктивне. Национална безбедност је један од најважнијих принципа за државе и грађане, али њени домети не смеју угрозити друге политичке, друштвене и моралне вредности.

периодика

ДРУШТВЕНЕ ОКОЛНОСТИ НАСИЉА - МОГУЋНОСТ ПРИМЕНЕ КОНЦЕПТА ,,ПОМИРЉИВЕ КРИМИНОЛОГИЈЕ“

С обзиром на специфичности у којима грађани Србије живе последњих деценија, истраживање и разумевање социо-економског положаја појединаца и узрочно-последичне везе са испољавањем насиља и криминогеног понашања, а у циљу унапређења свеукупног нивоа сигурности и безбедности, адекватно се може се начинити и из перспективе такозване peacemaking криминологије. Задатак анализе званичних докумената Републике Србије из области безбедности, као и две групе статистичких података и показатеља, о стопи криминала и макроекономском стању земље, имају за циљ да укажу на евентуалну потребу ревизије стратешких докумената и системског уређења политике, послова и субјеката безбедности. Поштујући препоруке помириљиве криминологије, у овом раду су изнете препоруке за ојачавање државних система и побољшања мера заштите појединаца и група, а у циљу подизања нивоа личне сигурности грађана и њихове перцепције о могућностима побољшања квалитета живота, као предуслова за стварање безбедног друштва.

периодика

JUVENILE DELINQUENCY IN THE REPUBLIC OF SERBIA: TRENDS AND INDICATORS

Малолетничка деликвенција део је општег криминалитета у друштву, али по карактеристикама и последицама, такође је и својеврстан феномен. Циљ овог Рада јесте да пружи актуелнан и свеобухватан поглед на малолетничку деликвенцију у Србији, у периоду од 2010. до 2012. године, а анализирајући податке о броју и врсти почињених криминалних аката од стране малолетних лица. Званични подаци Министарства унутрашњих послова Републике Србије садрже регистроване преступе и кривична дела почињена од стране малолетника и биће коришћени у овом Раду. Основни циљ Рада јесте да објасни тренутно стање у области малолетничке деликвенције и да пружи референтну полазну основу за даља истраживања и дискусије.