Predrag Terzić

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu

PERIODIKA

POLUINTELEKTUALAC KAO FAKTOR KVARENJA DRŽAVNE VLASTI U TEORIJSKOJ MISLI SLOBODANA JOVANOVIĆA

Predmet ovoga rada jeste poluintelektualac u naučnoj vizuri Slobodana Jovanovića. Jovanović je, u svojim delima, ovom karakternom tipu ličnosti posvećivao posebnu pažnju, uveravajući čitaoce u svu beskorisnost ovakvog tipa čoveka koji uporno stremi vlasti. Odsustvo moralnih osobina poluintelektualca, u interakciji s izazovima koje nameće državna vlast, neumitno dovodi do njegovog daljeg kvarenja. Otuda poluintelektualac ima svojstvo faktora koji širi svoje vrednosne stavove na druge. On ih čini ogoljenim karijeristima nespremnim za ispravne, već prijemčivim za nemoralne kompromise. Upoznavanje s ovakvom ličnošću, pronalaženje istorijskih primera i poređenje s aktuelnim društvenim prilikama ponovo aktuelizuje Slobodana Jovanovića u naučnoj javnosti. Istorijski vakuum, u kome je bio zabranjivan, kasnije se nastavlja suprotnim procesom, odnosno povećanim interesovanjem autora za Jovanovićevu naučnu misao. Ubrzano počinje period publikovanja knjiga i rasprava u kojima se javnost upoznaje s autentičnim momentima njegovog života i intelektualnog rada. Cilj ovog rada se ogleda u originalnom prikazu stavova i mišljenja Slobodana Jovanovića o poluintelektualcu. Pored ovog tematskog obuhvata, u radu će biti razmatrana i šira teorijska misao Slobodana Jovanovića. Neselektivnim pristupom biće obuhvaćeni najvažniji izvori u kojima se pruža šira slika istorijskih događaja u čijem vrtlogu su važnu ulogu odigrali „poluintelektualniˮ pojedinci. Rezultati rada se sastoje u iskazivanju sopstvenog zapažanja autora zasnovanog na originalnim zapisima Slobodana Jovanovića. U radu se eksplicitno zaključuje da njega, bez imalo preterivanja i pristrasnosti, smatramo nezaobilaznim autorom u teorijskom izučavanju fenomena državne vlasti. Pritom se izražena personifikacija državne vlasti ciljano zasniva na fenomenu poluintelektualca kao faktora njenog kvarenja.

PERIODIKA

OD NACIONALNOG IDEALIZMA DO NACIONALNE TRAGEDIJE: CIA I JUGOSLAVIJA (1948-1990)

Prikaz knjige: Bisenić, Dragan. 2021. Od nacionalnog idealizma do nacionalne tragedije: CIA i Jugoslavija (1948-1990), dokumenti, Tom I. Beograd: Club Plus, 684 str.

PERIODIKA

FRANCUSKA BURŽOASKA REVOLUCIJA IZ PERA SLOBODANA JOVANOVIĆA

Predmet ovoga rada jeste Francuska buržoaska revolucija u naučnoj vizuri Slobodana Jovanovića. Istorijski kontekst u kome se odigrala, ličnosti koje su njome upravljale i politički dometi revolucije probudili su naučnu radoznalost većeg broja autora. U srpskom podneblju je važnu ulogu u prikazu Francuske buržoaske revolucije imao Slobodan Jovanović. Njegovu naučnu misao i intelektualne domete možemo prepoznati u većem broju naslova iz pravne i politikološke teorije. Važan naslov u naučnom opusu ovog autora pripada vođima Francuske revolucije. Oni su prikazani na sredokraći mita i realnosti, uz primetnu dozu subjektivnosti koja prožima ovo delo. Cilj rada se ogleda u originalnom prikazu i analizi stavova i mišljenja Slobodana Jovanovića o Francuskoj buržoaskoj revoluciji. U članku će biti obuhvaćena i šira Jovanovićeva teorijska misao, iskazana u njegovom obimnom naučnom opusu. U radu će biti korišćen širi metodološki okvir, kog čini više metoda: analitički, sintetički, induktivni, deduktivni, istorijski. Integralnim pristupom biće usklađeni rezultati korišćenja pojedinačnih metoda. Rezultati rada se sastoje u naučnom pristupu političkoj misli Slobodan Jovanovića u kontekstu njegovog bavljenja Francuskom buržoaskom revolucijom. Važan segment u radu pripada kritičkom osvrtu autora na pokušaje idealizovanja i prenaglašavanja uloge njenih vođa.

PERIODIKA

DRŽAVNO PITANJE U TEORIJSKOJ MISLI SLOBODANA JOVANOVIĆA

Bavljenje državom staro je koliko i sama država. Njen nastanak, razvoj i ustavno ustrojstvo pokazuju u kojoj meri je državno pitanje važno u teorijskoj misli. U literaturi postoji veliki broj temata u kojima se nastoji objasniti suština državnog pitanja, polazeći od pojedinačnih aspekata njenog funkcionisanja. Čini se da ne postoji autor, u pravnoj i politikološkoj teoriji, koji se nije okušao na ovom polju. Tako je bilo i sa gorostasom naše pravne, politikološke, sociološke, književne, istorijske misli Slobodanom Jovanovićem. On je raspravnim stilom studiozno obradio pitanje države, uvažavajući teorijska dostignuća svojih prethodnika i savremenika. Inspirisan idejama francuskih prosvetitelja, o kojima je takođe pisao, Slobodan Jovanović ukazuje na materijalnu i duhovnu dimenziju unutrašnjeg i spoljašnjeg ustrojstva države. Njegovo izuzetno poznavanje društvenih i političkih prilika u zemlji bilo je inspirativno za predlaganje budućih rešenja važnih državnih pitanja. Time je širina i dubina teorijske misli Slobodana Jovanovića veća, jer čitaoci njegovih dela pred sobom imaju vredno štivo koje prevazilazi prostorne i vremenske okvire. On nije pripadao autorima koji važna teorijska pitanja obrađuju olovno teškim perom, već razgovornim stilom koji omogućava upoznavanje materije širem krugu čitalaca. Zato je s punim pravom profesor Stevan Vračar uvrstio Slobodana Jovanovića u red ličnosti, koje čine dragocenu naučnu baštinu srpskog naroda i države.

PERIODIKA

IDEJA SLOBODE U PRAVNO-POLITIČKIM DELIMA SLOBODANA JOVANOVIĆA

Razlikujući idealnu od tipske države, Slobodan Jovanović govori o nastanku države, njenim elementima i zadacima, odnosu države i prava, državnim savezima i saveznoj državi. Dok se individualistička, liberalna škola, štiteći ekonomsku slobodu i princip slobodnog tržišta, protivi državnom intervencionizmu, Jovanović smatra da država ne sme ostati neutralna, jer se tržišna utakmica ne vodi samo između pojedinaca, već dolazi i do sukoba različitih klasa, koje teže da potčine jedna drugu. Međutim, Slobodan Jovanović je negirao eksploataciju seljaka o kojoj je govorio Svetozar Marković, jer između činovnika i seljaka ne postoji veza ekonomske zavisnosti, kao u odnosu radnika i vlasnika sredstava za proizvodnju. Jovanović se bavio i analizom političkih stavova Pere Todorovića i jednog od vođa Napredne stranke Milana Piroćanca, ali i izučavanjem ideja Platona, Makijavelija, Berka, Marksa. Jovanović ističe da Platonova država ima malo veze s demokratskim političkim uređenjem, ali u pogledu stepena slobode vrši poređenja s ideologijama XX veka, fašizmom i boljševizmom. Dok sličnost s fašizmom proističe iz suprotstavljanja demokratskom individualizmu, i boljševizam, kao i Platonov idealizam, se protivi plutokratiji i zagovara diktaturu manjine. Prosvetiteljska filozofija, njeno idealističko verovanje u razum, odbacivanje tradicije i iskustva, uz Rusoovsko shvatanje antropološkog optimizma, bili su pokretač francuskih revolucionarnih težnji. Nasuprot apstraktnih revolucionarnih načela slobode, bratstva i jednakosti, Edmund Berk prednost daje istoriji, tradiciji i iskustvu. Istražujući srpsko ustavno pitanje tokom XIX veka, Slobodan Jovanović analizira društveno-političke okolnosti nastanka ustavnih tekstova, teorijske uticaje, strane uzore, ali i delovanje velikih sila prilikom pisanja ustavnih nacrta i u prvim danima njihovog važenja.

PERIODIKA

JOVAN RISTIĆ I NOVOVEKOVNI PREPOROD SRPSKE DRŽAVNOSTI

Osnovni predmet rada je pokušaj interpretacije Ristićeve ličnosti i dela iz perspektive savremenog pojma politike, kao i ukupna revitalizacija istorijskog sećanja na jednog od najuticajnijih srpskih političkih i državničkih figura druge polovine XIX veka. Jovan Ristić je svoje obrazovanje gradio u inostranstvu, ali se poput mnogih savremenika vratio u Srbiju kako bi učestvovao u obnovi njene nezavisnosti. Tokom političke i državničke karijere obavljao je najvažnije funkcije: namesnika, predsednika Vlade i ministra inostranih poslova. S pozicije moćnog političara, bio je u prilici da utiče na političke tokove svoga vremena. Ristićevu političku zaostavštinu na unutrašnjem planu čine umerene institucionalne reforme po uzoru na tadašnju prusku državu, a na spoljnopolitičkom planu to je svakako sticanje državne nezavisnosti i borba za njeno očuvanje koja je plaćena skupom političkom cenom silaska s vlasti. Ristić je učestvovao u pripremama Ustava iz 1869. i 1888. godine, a njegova unutrašnja politika je nadasve bila prilično centralistička i oslanjala se na birokratsko-policijski aparat. Spoljna politika je za svoj cilj imala jasno zastupanje i odbranu nacionalnih i državnih interesa, a do izražaja je došla na Berlinskom kongresu 1878. godine kada je Srbija stekla novovekovnu nezavisnost. Srpsku delegaciju na kongresu predvodio je Jovan Ristić koji je virtuoznim diplomatskim umećem obezbedio Srbiji najbolji mogući ishod. Rezultati ovog kongresa predstavljaju najsjajniju krunu ukupnih državotvornih nastojanja srpskih političkih elita još od samog početka XIX veka. Precizna analiza celokupnog političkog opusa Jovana Ristića nedvosmisleno ukazuje koliko je njegova politička matrica delovanja inkorporirala sve tri oblasti savremenog pojma politike – vladavinu, interes i javnost.

PERIODIKA

King Milan Obrenović: Among the Political Elite, the Masses and Great Powers

After his crowning in 1882, Milan Obrenović became the first king In modern history of Serbia. Given the level and type of Milan’s participation in the government, there are three very different periods of his reign. While in the first period tripartite state governorships governed instead of the minor ruler, in the second priod Milan governed by himself. The third period came only after his abdication in 1889. Although he was the former king, during one part of the reign of King Alexander, Milan played an important political role, and even can be said to have been some kind of co-ruler with his son.

PERIODIKA

SUKOB INTERESA JAVNIH FUNKCIONERA – KOMPARATIVNA DE LEGE LATA ANALIZA

U radu je analiziran sukob interesa javnih funkcionera kao par excellence forma korupcije u državama nastalim na području nekadašnje Jugoslavije. Primenom uporednopravnog metoda koautori su analizirali varijetete u normativnom i institucionalnom dizajniranju koncepta sukoba interesa nosilaca javnih ovlašćenja u pozitivnom antikorupcijskom zakonodavstvu Srbije, Hrvatske, Slovenije, Crne Gore, Makedonije, Bosne i Hercegovine. Nalazi rada potvrđuju da je preveniranje sukoba interesa u državama obuhvaćenim uzorkom internacionalizovana kategorija, iznuđena mehanizmima uslovljavanja Evropske unije.

PERIODIKA

SHVATANJE UNUTRAŠNJE SLOBODE U DELU VLADIMIRA JOVANOVIĆA

U radu analiziramo pitanja unutrašnje slobode, odnosno slobodu u okviru državnih granica. Lična sloboda je za Vladi­mira Jovanovića prirodno i glavno čovekovo pravo. Jovanović, ipak, greši kada ističe da sloboda pojedinca ne može da ograniči slobodu bilo kog drugog člana društva. Sloboda je temelj dobro uređenog društva i države, zamajac privredne aktivnosti i naučnih otkrića, ali sloboda ne može da osigura da će se socijalni razvitak sam po sebi i ostvariti. Svaka vlada treba da bude ograničena pravom. Pravo je za Jovanovića isto što i pravda. Kako se ne bi donosili zakoni koji su u neskladu sa principom prav­de, on predlaže sledeće liberalne institucionalne mehanizme: slobodu javnog govora i javne kontrole, opšte pravo glasa, slobo­du štampe i odgovornost onih koji izvršavaju zakon. U pogledu oblika vladavine Vladimir se zalagao za onaj oblik koji počiva na principu slobode i proizilazi iz slobodno izražene volje na­roda, bila to republika ili ustavna monarhija. Vertikalna struk­tura vlasti u takvoj državi treba da bude zasnovana na širokim oblicima decentralizacije. Vladimir Jovanović je promovisao i neophodnost ostvarenja slobodne privredne aktivnosti. U tržišnoj utakmici jedni dobijaju, a drugi gube. Pritom, zadatak drža­ve nije samo da promenom propisa poboljša položaj radnika, već i da merama socijalne politike pomogne ugroženima.

PERIODIKA

SHVATANJE SPOLJNE SLOBODE U DELU VLADIMIRA JOVANOVIĆA

U radu analiziramo shvatanje spoljne slobode u delu Vla­dimira Jovanovića. Jovanovićevo razumevanje unutrašnje slobode kao prava na ekonomski, politički i društveni razvoj, biva dopunjeno težnjom za potpunim oslobođenjem srpskog, ali i drugih slovenskih naroda. Spoljna sloboda podrazumeva širenje prosto­ra slobode na još neoslobođene teritorije sopstvenog etničkog prostora, ali i oslobođenje drugih naroda. Patriotizam se ovde javlja kao dodatak i dopuna liberalizmu, odnosno kao sredstvo za rasprostiranje liberalnih ideja. Jovanović se kao patriota zalagao za oslobođenje srpskog naroda od austrijske i turske vlasti, ali je kao liberal promovisao toleranciju i saradnju između različitih etničkih i verskih grupa. Ostvarenje slobode sopstvenog naroda je samo put do opšte slobode.

PERIODIKA

OTVARANJE I FUNKCIONISANJE KANCELARIJA NARODNIH POSLANIKA U SRBIJI

Kancelarije narodnih poslanika predstavljaju korektiv slobodnog parlamentarnog mandata, ali imaju i funkciju instru­menta za obezbeđivanje transparentnosti parlamenta. Otvaranje kancelarija narodnih poslanika u Srbiji započelo je 2009. godi­ne i danas u našoj zemlji postoji preko 30 kancelarija narodnih poslanika. Naša analiza do sada otvorenih Kancelarija u Srbiji obuhvata nekoliko dimenzija: gradove i opštine gde su osnovane, broj asistenata koji je u svakoj od njih angažovan, prostorije u kojima su smeštene, radno vreme, broj poslanika koji učestvuje u radu kancelarija, njihovu starosnu, polnu strukturu i partijsku pripadnost. Srazmerno broju poslanika u parlamentu prema navedenim kategorijama 1) najaktivniji su bili narodni poslanici rođeni u četvrtoj deceniji, a najmanje aktivni oni rođeni 70-tih i 80-tih prošlog veka, 2) muški poslanici su za 44,4% više angažovani u formiranju kancelarija u odnosu na svoje koleginice, 3) a od poslaničkih grupa najaktivniji su bili poslanici PUPS-a, a najmanje aktivni narodni poslanici iz poslaničke grupe SPODHSS. Kao glavne probleme funkcionisanja kancelarija narod­nih poslanika u Srbiji autor navodi postojeći izborni sistem, nepostojanje narodnih poslanika iz velikog broja opština i gradova u Srbiji, ali ističe da se određena poboljšanja mogu ostvariti i u okviru postojećeg izbornog sistema i male stvarne moći narodnih poslanika.

PERIODIKA

SOCIODEMOGRAFSKA STRUKTURA POSLANICA U NARODNOJ SKUPŠTINI REPUBLIKE SRBIJE

Ključni institucionalni pomak u cilju povećane predstavljenosti žena u Narodnoj skupštini Republike Srbije ostvaren je izmenama i dopunama Zakona o izboru narodnih poslanika iz 2011. godine. Autor analizira sociodemografsku strukturu narodnih poslanica u pogledu starosnog doba, stepena obrazovanja i mesta prebivališta, a nakon toga ih poredi sa odgovarajućom strukturom njihovih muških kolega i ukupnom populacijom žena u Srbiji. Prilikom raspodele mandata 2012. godine: 1) broj narodnih poslanica porastao je sa 53 na 81, 2) najviše poslanica izabrano je sa liste SNS-a, 3) prosečna starost narodnih poslanica iznosila je 43,69 godina i bila je gotovo identična prosečnoj starosti ukupne populacije žena u Srbiji, 4) starosna struktura narodnih poslanica prema ukupnoj populaciji žena pokazuje veliku disproporciju u dobu od 30 do 34 (17,28:6,61%) i između 45 i 49 godina (17,28:6,66%), a najveća sličnost postoji u grupi starijih od 60 a mlađih od 64 godine (6,17:7,56%), 5) 51 poslanica završila je fakultet (62,96%), 6) odnos učešća visokoobrazovanih poslanica naspram poslanika iznosio je 62,96:54,44%, 7) čak 50 poslanica dolazilo je iz Beograda (61,73%). Nakon izbora 2014. godine: 1) broj poslanica povećan je za dve, 2) njihova prosečna starost porasla je na 44,46 godina i za skoro godinu dana je veća od starosti ukupne populacije žena u Srbiji, 3) 54 poslanice izabrano je na listi SNS-a (65,06%), 4) broj poslanica sa završenim fakultetom porastao je za četiri, ali je smanjen broj magistara i doktora nauka, 5) odnos visokoobrazovanih poslanica i poslanika smanjen je na 66,26:60,24%, 6) udeo Beograđanki među narodnim poslanicama snižen je na 40,96%.

PERIODIKA

UTICAJ STRANE LIBERALNE MISLI NA PROGRAM I DELOVANЈE NARODNE LIBERALNE STRANKE U XIX VEKU

Narodna liberalna stranka je stranački program i na njemu zasnovan način praktičnog delovanja odredila pod uticajem postulata klasičnih liberalnih mislilaca, ideja svojih liberalnih prethodnika u Srbiji, kao i liberalnih tradicija stranih zemalja u kojima su njeni lideri studirali. Na programska opredeljenja i delovanje naših liberala uticali su Konstan, Bastija, Mil, ali i nemački profesori prvaka Liberalne stranke, Karl Rau, Vilhelm Rošer, Šefle. Ipak, pri sprovođenju ovih liberalnih principa od velikog značaja bio je i način njihovog prilagođavanja sredini. U unutrašnjoj politici liberali su se zalagali za ograničeni parlamentarizam, delovanje snažne izvršne vlasti i moćnog policijsko-birokratskog aparata. U pogledu spoljne slobode pripadnici Liberalne stranke su težili ujedinjenju u jednu državu svih teritorija koje naseljava srpski narod, a kao uzor imali su pruski model ujedinjenja raskomadanih nemačkih državica. Nosilac liberalnih ideja u Srbiji nije bila privredna buržoazija, već inteligencija zaposlena u državnoj službi. U nemačkim zemljama u prvoj polovini XIX veka takav vid liberalizma dobio je naziv Beamterliberalismus – činovnički liberalizam.

PERIODIKA

PESIMISTISTIČKA ANTROPOLOGIJA ZIGMUNDA FROJDA

Prikaz knjige: Slobodan G. Marković, Pesimistička antropologija Zigmunda Frojda, Dosije studio, Beograd, 2014, 287 str.

PERIODIKA

POLITIČKA FUNKCIJA SINDIKATA: TEORIJSKE OSNOVE I PRAKTIČNA DIMENZIJA

Predmet rada predstavlja pokušaj teorijskog i praktičnog određenje političke funkcija savremenih sindikata kako bi se pokazalo da su itekako upućeni na politiku. U radu se zastupa stav da su savremeni sindikati politički akter i da njihova politička funkcija predstavlja instrument regulacije njihovog odnosa sa političkim sistemom. Delotvornost i praktična operacionalizacija političke funkcije sindikata dvostruko su uslovljeni istorijskim nasleđem, ali i institucionalnom konfiguracijom aktuelnog političkog konteksta, kao i trenutnom konstelacijom političke moći. Dostupni modeli političkog uticaja predstavljaju tekovinu dosadašnjeg razvoja odnosa sindikata sa političkim partijama i političkim sistemom u celini čija primenjivost zavisi od kapaciteta sindikata i institucionalnog konteksta njihovog delovanja. U radu se ukazuje na to da sindikati u Srbiji u svojim dokumentima prepoznaju važnost ostvarivanja uticaja na javne politike. Istovremeno, nemoćni su u realizaciji tog cilja, nezavisno od izabranog modela političkog uticaja.

PERIODIKA

UTICAJ FRANCUSKE I BRITANSKE MISLI NA PROGRAM I DELOVANJE NARODNE RADIKALNE STRANKE

Na nastanak programskih dokumenata i način delovanja Narodne radikalne stranke uticali su Svetozar Marković i Adam Bogosavljević, ali postojala su i značajna delovanja koja su dolazila iz Francuske i Britanije. Kao preteča radikala, Svetozar Marković se nalazio pod uticajem ideoloških postavki narodnjačkog socijalizma, u koje se ubrajaju: narod, nasuprot radništvu, kao subjektu revolucije, nekapitalistički razvojni put, kritika liberalizma, važnost kritičkih mislilaca u pripremi naroda za revoluciju, vera u nauku kao sredstvo za poboljšanje čoveka, ali i društva. Međutim, revolucionarni način osvajanja vlasti već osnivanjem Narodne radikalne stranke 1881. godine biva stavljen u drugi plan, a propašću Timočke bune i kasnijim ulaskom radikala u vlast, oni potpuno prihvataju parlamentarni način delovanja. Već prvi program Radikalne stranke iz 1881. godine veoma je sličan Belvilskom programu (Programme de Belleville) Leona Gambete iz 1869. godine i izbornim programima vođa francuskih radikala Žorža Klemansoa i Kamija Peletena pred parlamentarne izbore u Francuskoj 1881. godine. Pod uticajem Klemansoa radikali se zalažu za jednodomi parlament, opšte pravo glasa, apsolutnu slobodu govora i udruživanja, odvajanje crkve od države, obavezno besplatno obrazovanje, ukidanje stajaće vojske, administrativnu decentralizaciju zemlje. Revolucionarno delovanje i republikanizam tako ustupaju mesto demokratskoj parlamentarnoj borbi radikala s ciljem ograničenja moći monarha. Dok su u prvoj fazi razvoja radikalnog pokreta dominirale ideje Svetozara Markovića i ruskih narodnjaka, po formalnom konstituisanju Radikalne stranke primat u uticaju polako preuzima francuski radikalizam, a radikali u kasnijem periodu prihvataju i neke ideje britanskog parlamentarizma. Od britanskog parlamentarizma radikali su preuzeli princip zavisnosti vlade od parlamentarne većine i ustanovu stranačke vlade.

PERIODIKA

UTICAJ UČENJA FRANCUSKIH DOKTRINARA NA DEVETNAESTOVEKOVNU NAPREDNU STRANKU

Koristeći sociološko-politikološki pristup i strukturalnu argumentaciju, autori nastoje da objasne uticaj učenja francuskih doktrinara na devetnaestovekovnu Naprednu stranku. Politički ideal francuskih doktrinara, koje su predvodili Fransoa Gizo, Avgustin Tjer, Viktor de Broli, bila je liberalna ustavna monarhija zasnovana na podeli vlasti, vladavini prava, dvodomom parlamentu, zaštiti građanskih prava i sloboda, slobodi štampe, govora i udruživanja, ali i ograničenju pasivnog i aktivnog prava glasa. Takav politički ideal organizacije vlasti, ali u izmenjenom i prilagođenom obliku, prihvatili su članovi Napredne stranke, među kojima su se isticali Milan Piroćanac, Milutin Garašanin, Stojan Novaković, Čedomilj Mijatović. Zalažući se za znatno širi opseg građanskih i političkih prava, za parlamentarnu vladavinu, vladavinu prava i podelu vlasti naprednjaci su iskazali svoje bazično liberalno političko opredeljenje. Ipak, njihova težnja za ograničenjem učešća narodnih masa u političkom životu, nesporni elitizam, nastojanje za očuvanjem poretka i shvatanje napretka kao procesa kontinuiranih i obazrivih promena društvenog i političkog života, određuje njihov liberalizam kao konzervativan. Francuski doktrinari su na naprednjake delovali isticanjem suvereniteta razuma u odnosu na narodni suverenitet, potrebom za uspostavljanjem građanske, ali ne i političke jednakosti u društvu, davanjem prednosti reprezentativnoj vladavini u odnosu na političku demokratiju, suprostavljanjem apsolutističkoj državi, ali i demokratskim skepticizmom. Država zasnovana na suverenitetu razuma podrazumeva podjednako raspoređivanje građanskih prava između svih članova društva, ali je za postizanje političkih prava potrebno ispuniti dvostruki uslov: materijalni u vidu vlasništva i intelektualni koji se stiče obrazovanjem. Kroz obrazovne reforme i uvođenje obaveznog osnovnog obrazovanja naprednjaci su istakli svoje opredeljenje za politiku jednakih šansi.

ç