Изабери језик:

Јасмина С. Петровић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Филозофски факултет, Департман за социологију, Универзитет у Нишу.

периодика

СИРОМАШТВО У ТЕОРИЈСКОМ ДИСКУРСУ И СТРАТЕШКИМ ДОКУМЕНТИМА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Премда присутно у свим етапама развоја људске цивилизације, тек након седамдесетих година XX века, сиромаштво добија запаженије место у научној литератури и јавном дискурсу, при че­му настаје низ различитих теоријских промишљања и практичних предлога за његово смањење. У тежњи да створи претпоставке за смањење сиромаштва, Република Србија је усвојила више стратешких докумената у којима покушава да испрати новине у пракси ширег окружења у његовом тумачењу, мерењу и сузбијању. У раду су критички анализирани различити концепти сиромаштва у теоријском домену и стратешка документа Републике Србије усмерена на смањење сиромаштва и повећање социјалне укључености. Циљ рада је да укаже с једне стране на проблеме у теоријском при­ступу разматрању феномена сиромаштва, а са друге да кроз ана­лизу садржаја стратешких докумената Републике Србије утврди усаглашеност кључних стратешких докумената са националним и међународним политикама за смањење сиромаштва.

периодика

ЕТНИЧКА УДАЉЕНОСТ СТУДЕНАТА НА СЕВЕРУ КОСОВА И МЕТОХИЈЕ У ЛОНГИТУДИНАЛНОМ ПРЕСЕКУ

Рад је заснован на емпиријском истраживању етничке дистанце, применом класичног инструмента мерења – Богардусове скале, учетворогодишњем периоду у три временске тачке: 2009, 2012. и 2013. године, на квотном узорку студената Приштинског Универзитета са седиштем у Косовској Митровици. На основу ових мерења, несумњиво је утврђено да поред релативне трајности утврђених диспозиција, ставови студенатапрема пожељности сарадње са појединим народима показују осцилације које је могуће довести у везу са повећавањем политичких тензија, нестабилности и неизвесности даљег живота на овом подручју. На то упућују резултати према којима студенти традиционално исказују велику дистанцираност према албанском народу, као и према припадницима више етноса који су некада чинили конститутивне народе Југославије (СФРЈ). Такође, забележени су високи скорови етничке удаљености студената према припадницима појединих европских народа чије државе имајукључну улогуу покушају наметања решења статуса Косова и Метохије.