Izaberi jezik:
Tema broja

IZ POLITIČKE TEORIJE I PRAKSE

POLITIČKA MISAO PREDRAGA DRAGIĆA KIJUKA

Autor je u ovom radu, prezentovanjem glavnih dela Predraga Dragića Kijuka, predstavio i političku misao ovog svestranog mislioca. Osnovu Kijukove misli čine filosofija, religija i politika, posebno hrišćanstvo i pravoslavno Srpstvo. Ovo su teme sadržane . . .

DRŽAVNI KAPACITET U USLOVIMA GLOBALIZACIJE

Fenomen državnog kapaciteta u aktuelnom periodu predstavlja jedan od najčešće proučavanih, pre svega u ekonomiji i političkim naukama, ali i srodnim disciplinama. Cilj ovog rada je da utvrdi efekte globalizacije na državni kapacitet, pre svega one negativne . . .

MODELI IZBORNOG SISTEMA, EKOLOŠKA POLITIKA, ETIKA

KLIMATSKE PROMENE I REFORMA SISTEMA UPRAVLJANJA

U radu se ukazuje na najznačajnije elemente sistema upravljanja klimatskim promenama kroz sagledavanje institucionalnih aspekata na tri različita nivoa (globalni, regionalni, nacionalni). Posebno se naglašava značaj reforme sistema upravljanja kroz re­formu . . .

OGLEDI I STUDIJE

EKONOMIJA I EKONOMSKE INSTITUCIJE

Ekonomske institucije su nerazdvojan segment ekonomije i ekonomskog sistema čiji se fundamentalni zadatak može svesti na „sistem ponašanja“ koji u svom pojedinačnom odlučivanju naglašava kriterije ekonomske optimalnosti i realnosti. Ove osobenosti . . .

ISLAMIZACIJA I DVOVERJE KOD NAŠIH MUSLIMANA

Ovaj rad je deo širih autorovih istraživanja feno­mena islamizacije našeg naroda i dosta prisutnog sinkretizma za vreme osmanlijske vladavine u našim zemljama. Posebnu specifičnost je taj društveno-istorijski proces imao u oblastima Stare Raške (Polimlje, . . .

Prijavi se za newsletter

ç