Izaberi jezik:
Tema broja

OGLEDI I STUDIJE

O (NE)ČITANJU KNJIGA U SAVREMENOM SVETU

Sažetak

Problem nečitanja knjiga postaje sve aktuelniji u savremenom svetu. Nečitanje knjiga je ozbiljan interdisciplinarni kulturni, antropološki i naučni pro­blem, jer time se zapušta jezik, jezička kultura, pismenost, obrazovanost, racionalnosti i analitički duh, a najnovija istraživanja da se time i šteti vlastitom zdravlju, jer svakodnevno čitanje i učenje produžava ljudski vek. Glavni razlozi zbog čega se širi „otpor” prema knjizi su brojni, a istraživači navode nedostatak vre­mena, prepuštanje zabavnim sadržajima koje emituju mediji, posebno televizija, skupa knjiga, uticaj kapitalističkog sistema (tržišne privrede), koji „ubija kulturu čitanja” dajući prednost komercijalnim izdanjima i piscima takvih dela, dok ozbiljna i stručna dela marginalizuje, a autore nipodaštava tako što stvara sistem da im se ne plaća za nji­hoevrad, čime nestaje i interes za bavljenje radom od koga se ne može živeti. Važan deo širenja (ne) kulture čitanja je i odsustvo adekvatne držaene politike, pre svega Ministarstava kulture, koja su podlegla politici globalizacije i propagiranja stranih kultura.

Ključne reči:

Reference

  1. Božić, Jadranka: Antropologija knjige i čitanja, www.nb.rs
  2. Gociek, Piotr: Nieznosna lekkosć pisania, Rzeczpospolita, 25/11/2012
  3. Dillow, Clay: Literature is Good for Your Brain, Popular Science, 10/09/2012
  4. Corroto, Paula: El capitalismo entierra la literatura rusa, es, 01/06/2011
  5. Мансуре, Мохаммад-Тахер:, “Mellat”, Иран, 13/06/2012, према: http://inosmi.ru/world/20120704/194489806.html
  6. Назарова, Алиса: Центральная Азия: Книг мало, авторов не продви­гают, пробиться нелегко, http://www.fergananews.com/articles/7556, 28.11.2012
  7. Netburn, Deborah: Facebook, Twitter, other social media are brain candy, study says, Los Angeles Times, 08/05/2012
  8. Sousa, Dias Gisele: Los adolescentes usan pocos libros y mas Internet para estudiar, Clarin, 25/05/2012
  9. Сметанникова Н.Н.: Роль чтения и грамотности в современном ми­ре, http://www.rusreadorg.ru/issues/c2006/00_smetannikova.htm
  10. Фатыхова, Татьяна Ивановна:, Чтение в современном мире, http://ext.ru/index.php/2011-03-29-09-03-14/91-2011-12-05-14-02-36/1020-2012-02-24-16-46-54.html
  11. http://www.openclass.ru/blogs/107970
  12. Чтение литературы на родном языке как фактор сохранения и развития национальной культуры http://www.kungurlitera.ru/forum/241-2011-08-11-14-29-13.html?showall=1
  13. Živković, Zvijezdan: Knjiga se u BiH više gleda nego što se čita, http:// www.slobodnaevropa.org/conte
PERIODIKA Politička revija 2/2013 УДК: 316.74:028.01 243-252
ç