Dragan Trailović

Iskustvo

Institut za političke studije

Edukacija

Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu

Doktorant

2011-

Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu

Specijalističke studije

2011

Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu

Diplomske studije

2008

Dr Dragan Trailović je naučni saradnik u Institutu za političke studije. Osnovne, master i doktorske studije završio je na Fakultetu političkih nuka Univerziteta u Beogradu. U redakciji je časopisa Srpska politička misao, časopisa Arhiv za pravne i društvene nauke i časopisa Azijske sveske. Takođe je i član uređivačkog odbora časopisa Studia Securitatis Magazine (Lucian Blaga University of Sibiu). Na istom univerzitetu bio je angažovan i kao istraživač iz inostranstva u Centru za političke nauke, međunarodne odnose i evropske studije. Član je međunarodnog savetodavnog odbora istraživačkog centra The Central and Eastern European Center for Asian Studies, Budimpešta, Mađarska. Izvršni je direktor udruženja Institut za azijske studije iz Beograda. Njegove oblasti istraživanja su: uporedna politika, međunarodni odnosi, politički, ekonomski i društveni procesi u Centralnoj Aziji; etnički sukobi u Kini - Sinđang, Tibet; geopolitika Evroazije. Objavio je više radova na temu političkog sistema i geopolitike zemalja Centralne Azije i Kine, kao i radove na druge srodne teme u domaćim naučnim časopisima, zbornicima, ali i međunarodnim publikacijama (Lucian Blaga University of Sibiu, Romania; Jinan University Press, Guangzhou, PR China, RANEPA North-West Institute of Management, St. Petersburg, Russia). Izlagao je na mnogim domaćim i međunarodnim naučnim konferencijama, seminarima i okruglim stolovima.

PERIODIKA

NOVE POLITIČKO–EKONOMSKE INICIJATIVE NARODNE REPUBLIKE KINE I SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA U CENTRALNOJ AZIJI: DIPLOMATSKE PLATFORME „KINA+5” I „C5+1”

Rad se bavi novim diplomatskim platformama za saradnju Narodne Republike Kine i Sjedinjenih Američkih Država sa centralnoazijskim regionom u formatu „5+1”. Ova dva formata saradnje sagledavaju se u kontekstu unutarregionalnih promena u političkoj strukturi Centralne Azije, pre svega promena u vezi sa tranzicijom vlasti u centralnoazijskim republikama i pokretanja konsultativnih sastanaka lidera država Centralne Azije sa ciljem unapređenja regionalnog povezivanja. Za analitički okvir uzimamo onu grupu literature koja na međunarodne odnose i procese u ovom regionu gleda kroz prizmu Engleske škole međunarodnih odnosa, posebno se oslanjajući na koncept „međunarodnog društva”. Polazimo od tvrdnje da i same države Centralne Azije imaju značajan uticaj na procese u političko-ekonomskoj strukturi regiona isto kako ga imaju i veliki geopolitički igrači. Cilj rada je da, uzimajući u obzir regionalni spoljnopolitički kontekst i promene u njemu, a preko diplomatskih platformi „Kina+5” i „C5+1”, oslika deo nove geopolitičke dinamike u regionu. Zaključuje se da NR Kina preko ove diplomatske platforme u svoje odnose sa regionom uvodi i političku komponentu saradnje uz novi pristup regionu kao integralnoj celini, dok SAD nastoje da oživljavanjem diplomatske platforme „C5+1” ostvare integraciju Avganistana u region, kao i da Centralnoj Aziji pruže protivtežu kineskom i ruskom uticaju i ojačaju svoju poziciju u regionu.

PERIODIKA

VOJNA I BEZBEDNOSNA SARADNJA KINE I SRBIJE: POKAZATELJ NOVE ULOGE KINE U EVROPI

Saradnja Narodne Republike Kine i Republike Srbije se u okviru postojećeg sveobuhvatnog strateškog partnerstva poslednjih nekoliko godina, pored dosadašnjih polja partnerskih odnosa, proširila i na sferu vojne i saradnje u oblasti bezbednosti. Ta saradnja se odvija u dva dela sistema nacionalne bezbednosti Republike Srbije i to u vojnom domenu i u domenu policijske saradnje. U osnovi ovakvog angažmana NR Kine u Srbiji bi se mogli naći, mogući pokušaj njenog ulaska na bezbednosno i odbrambeno tržište Evrope sa jedne strane, kao i njena potreba da zaštiti svoja ulaganja i projekte duž novog Puta svile, sa druge. Stoga je cilj ovog rada da prikaže oblike ostvarene i dogovorene saradnje između Narodne Republike Kine i Republike Srbije u ovim oblastima, a kao pokazatelja potencijalnih formi saradnje Kine i sa drugim državama Evrope, te tako i ostvarenja njene nove uloge u Evropi kao bezbednosnog aktera.

PERIODIKA

POLITIČKO-EKONOMSKE I BEZBEDNOSNE ALTERNATIVE SRBIJE U OČIMA NJENIH GRAĐANA

U uslovima nastajanja novih prilika u međunarodnim odnosima sadržanim u novoj raspodeli moći na globalnom nivou, nastajanju multipolarnog međunarodnog poretka i sve veće povezanosti i međuzavisnosti državnih i nedržavnih aktera, kada politički, ekonomski i bezbednosni izazovi postaju transnacionalni u svom dometu veoma je važno i pozicioniranje država, posebno onih „malih“ u odnosu na ove promene. Kao što je bitno za druge države, tako je bitno i za Republiku Srbiju da u ovakvim okolnostima pronađe svoje mesto, a u skladu sa svojim nacionalnim i državnim interesima, u okvirima savremenih političkih, ekonomskih i bezbednosnih međunarodnih integracija. Ukoliko se pođe od stava da Srbija samo integrisana u savremene tokove u međunarodnim odnosima može na najbolji način da ostvari i zaštiti svoje nacionalne interese, postavljaju se i pitanja kojim se integrativnim tokovima prikloniti, prema kojim kriterijumima se opredeliti ili pak, kako uravnotežiti svoje odnose sa postojećim i novonastajućim polovima moći na globalnom nivou. Stoga je veoma važno da svaka država ima jasno definisanu spoljnopolitičku strategiju i spoljnopolitičko opredeljenje, a koje bi bilo zasnovano na širokom društvenom konsenzusu o vitalnim nacionalnim interesima. Polazeći od toga, cilj ovog rada je da na osnovu analize rezultata istraživanja koje je sproveo Institut za političke studije (2015-2018) prikaže osnovne nalaze koji se tiču ocene i mišljenja građana Srbije prema političkim, ekonomskim i bezbednosnim alternativama u procesu njenih međunarodnih integracija i saradnje sa drugim državama (Evroazijski savez, Rusija, Kina), a u odnosu na one koji se često u javnom diskursu Srbije određuju bezalternativnim.

PERIODIKA

KINA

Prikaz knjige: Vladimir Maljavin, Kina - istorija, kultura, religija, NNK Internacional, Beograd, 2008.

PERIODIKA

CENTRALNA AZIJA I NOVA VELIKA IGRA - GLAVNI GEOPOLITIČKI AKTERI

Rad razmatra koji su to glavni geopolitički akteri nove Velike igre kao i to koje su osnovne determinante, interesi i ciljevi koji ove geopolitičke aktere na prostoru Centralne Azije navode na aktivan i svestran geopolitički angažman u regionu. Dodatno, cilj je da se utvrde i sredstva, mere i načini pomoću kojih ovi akteri nastoje da uspostavljene geopolitičke ciljeve i ostvare. Prvo se u radudaje opis osnovnih fizičko-geografskih i demografskih karakteristika, ali i političkih procesa bitnih za ovaj region, a zatim se analiziraju odnosi tri najveća geopolitička aktera u ovom regionu - Rusija, Kina i SAD. Rad se dalje bavi i manjim regionalnim silama kao što su Turska, Iran, Indija i Pakistan i njihovom ulogom u novoj Velikoj igri, kao i ulogom koju imaju same centralnoazijske republike u svojim odnosima sa velikim silama u ovakvim novonastalim okolnostima.

PERIODIKA

POPULIZAM KAO FAKTOR SLABLJENJA DEMOKRATSKIH KAPACITETA POLITIČKIH INSTITUCIJA SRBIJE

Populizam se javlja kao jedna od značajnih društvenih i političkih pojava, koja oko sebe stvara dosta kontroverzi. Na populizam se sa jedne strane gleda kao na ozbiljnu pretnju demokratiji, dok sa druge strane postoje shvatanja koja nastoje da populizam odrede upravo kao demokratsku silu, kao društveni pokret, koji je usmeren na premošćavanje nastalog socijalnog jaza između naroda i političke i ekonomske elite. Do ovakvih protivrečnosti dolazi zbog samih karakteristika populizma koje se manifestuju u društvenoj i političkoj praksi i koje su međusobno često veoma suprotne jedna drugoj. Stoga je potrebno pored jednog opšteg određenja pojma populizma, uvek voditi računa i o konkretnim okolnostima u kojima se on javlja i pristupiti mu u zavisnosti od slučaja do slučaja. U skladu sa tim u ovom radu ćemo najpre pokušati da odredimo koje su to bitne odlike populizma, a zatim ćemo navesti i koje su to njegove osnovne vrste. U drugom delu rada bavićemo se uzrocima populizma, kao i njegovim osnovnim pojavnim oblicima u Srbiji analiziranjem delovanja srpskih političkih partija kao generatora ovog političkog fenomena.

PERIODIKA

POLITIČKA INSTITUCIJA PREDSEDNIKA REPUBLIKE U SISTEMU VLASTI SRBIJE

Cilj ovog rada je da na osnovu Ustava Republike Srbije kao i Zakona o predsedniku Republike, ali i poli­tičke prakse i realnog političkog života Srbije, opiše i utvrdi kakav položaj i kakvu ulogu zauzima šef države u njenom sistemu vlasti. U prvom de­lu rada bavićemo se problemom određenja karaktera sistema vlasti u Srbiji, kroz suprotstavljanje dva stava. Jedan zastupa grupa autora koja smatra da je sistem vlasti u Srbiji parlamentarni, a druga grupa je ona koja ističe da je on polupredsedničkog tipa. U drugom delu rada bavićemo se nadležnostima pred sednika republike koje mu garantuje Ustav Republike Srbije, ali i položajem i ulogom koju mu u sistemu obezbeđuje realan politički život.

 

PERIODIKA

SOCIJALNI RASCEPI I ZAHTEVI ZA SECESIJOM U NR KINI: SLUČAJ SINĐANGA

Etnički sukobi su jedna od najozbiljnijih pretnji po mir i stabilnost jedne države, pa i pretnja za međunarodni mir i bezbednost, stoga je bavljenje prirodom i uzrocima etničkih konflikata veoma bitno sa stanovišta njihove prevencije. U skladu sa tim, u ovom radu bavićemo se oblašću etničkih sukoba i to na konkretnom primeru etničkog konflikta iz među hanske populacije i ujgurske etničke manjine u Autonomnoj oblasti Sinđang u Narodnoj Republici Kini. Osnovno (središnje) istraživačko pitanje, problem koji nastojimo da istražimo jeste: kako, na koji način, su iz državnog centra inicirane pro­mene društveno-političkog uređenja kineske države od formiranja Narodne Republike Kine 1949. godine do danas, uticale na izbijanje etničkog sukoba Hana i Ujgura. U ovom istraživanju ćemo nastojati da pokažemo na koji način su promene koje su izazvane novim oblikom organizacije vlasti u Kini u procesu izgradnje nacionalne države dovele do društvenih rascepa i jačanja nacionalizma i separatizma kod Ujgura i naposletku proizvele etnički konflikt. Rad je organizovan tako da ćemo posle uvoda, u kome ćemo odrediti problem kojim se bavimo, dati najpre osnovne podatke o samoj Autonomnoj oblasti Sinđang, a zatim i dati kratak istorijski pregled dešavanja na ovom prostoru pre osnivanja NR Kine. Drugi deo rada će se baviti socijalnim rascepima koji karakterišu kinesko društvo na ovom delu teritorije Kine.

PERIODIKA

Prikaz zbornika: Dicky Sofjan, (ed.), RELIGION, PUBLIC POLICY AND SOCIAL TRANSFORMATION IN SOUTHEAST ASIA: MANAGING RELIGIOUS DIVERSITY, Globalethics.net, 2016.

Prikaz zbornika: Dicky Sofjan, (ed.), Religion, Public Policy аnd Social Transformation in Southeast Asia: Managing Religious Diversity, Globalethics.net, 2016.

PERIODIKA

GEOPOLITIKA ENERGIJE

Prikaz knjige: Zoran Petrović Piroćanac, Geopo­litika energije, Institut za političke studije, Centar „Jugoistok“, Beograd, oktobar 2010. 477 str.

PERIODIKA

SUMRAK ZAPADA

Prikaz knjige: Kristofer Ko­ker, Sumrak Za­pada, izdavač Dosije, Beograd, 2006, 222 str.

PERIODIKA

ULOGA ŠEFA DRŽAVE U POLITIČKOM SISTEMU ZEMALJA CENTRALNE AZIJE

Cilj ovog rada je da na osnovu pravnih akata, pre svega usta­va, ali i zakona koji se odnose na ovu materiju, kao i političke prakse, opiše funkcije, značaj i uloge koju politička institucija šefa države ima u političkom sistemu zemalja Centralne Azije. Šef države je u političkom sistemu svake zemlje važna institucija za funkcionisanje vlasti. Ona na svom značaju dobija pre svega u onim sistemima vlasti koji se mogu okarakterisati kao predsednički ili polupredsednički (mešoviti). Kako se sistemi vlasti centralnoazijskih republika mogu svrstati u neki od ova dva, zaključuje se da je institucija šefa države, jedna od bitnijih u političkim sistemima ovih država. Komparativnom ana­lizom ustavnog položaja i uloge koju šef države ima u politič­kom sistemu centralnoazijskih republika ovim radom obuhvaćeno je pet država Uzbekistan, Kazahstan, Kirgistan, Tadžikistan i Turkmenistan. Prvi deo rada bavi se opštim karakteristikama i determinantama političkog sistema koje su zajedničke svim ovim zemljama, dok se drugi deo rada bavi konkretnim položajem i ulogom koju predsednik republike ima u ovim državama pojedinačno. Treći deo rada bavi se izazovima koji se postavljaju pred poli­tičke sisteme ovih država.

PERIODIKA

GEOPOLITIKA KINESKE ENERGETSKE STRATEGIJE U CENTRALNOJ AZIJI

Rad analizira uticaj nastojanja NR Kine da poveća svoju energetsku bezbednost kroz niz bilateralnih energetskih aranžmana sa država Centralne Azije, ali i Rusijom, te zemljama na obodu Kaspijskog mora na bilateralne odnose Kine sa ovim zemljama, njihovu multilateralnu saradnju, i naročito odnose sa Rusijom. Naime, autori polaze od promenjene uloge Kine, koja kao druga ekonomija sveta, izrasla na izvozno orijentisanim izvoznim industrijama, velikim potrošačima energenata, postaje ranjiva zbog bržeg rasta potrošnje energije od ukupnog rasta ekonomije, a naročito rasta proizvodnje energije, što je čini sve zavisnijom od povećanog uvoza. Nastojeći da umanji svoju energetsku zavisnost, Kina inicira niz istovremenih, mada dugoročnih mera, koje se sastoje od usvajanja nove energetske strategije i njenog realizovanja kroz reforme sistema domaće energo industrije, povećanja domaće proizvodnje, povećanja potrošnje obnovljive energije i štednje, povećanje uvoza energenata i njegova strukturna i geografska difersifikacija, stvaranje strateških rezervi nafte, ulaganje u izvore nafte i gasa u inostranstvu, ulaganje u transportne kapacitete i zaključivanje dugogodišnjih ugovora o uvozu nafte i gasa kroz ovu infrastrukturu. Autori porede načine i sadržaj jednovremenog kineskog prodora na tržišta zemanja u imenovanim geografskim područjima, u nastojanju da uoči strategiju ovog nastupa i njenu sadržinsku, geografsku i vremensku doslednost. Autori potvrđuju osnovnu pretpostavku da realizujući novu energetsku strategiju Kina suštinski menja kvalitet bilateralnih odnosa sa ovim zemljama postajući izuzetno bitan ekonomski, a time i politički partner svakoj od njih. Autori zaključuju da ostvarujući elemente svoje nove energetske strategije Kina menja globalno tržište energentima i istovremeno izuzetno jača svoju geopolitičku i geoekonomsku ulogu u Centralnoj Aziji, ali i globalno.

ç