Изабери језик:
Тема броја

ВЕРА, НАЦИЈА, ГЕОПОЛИТИКА

СОЦИЈАЛНИ РАСЦЕПИ И ЗАХТЕВИ ЗА СЕЦЕСИЈОМ У НР КИНИ: СЛУЧАЈ СИНЂАНГА

Сажетак

Етнички сукоби су једна од најозбиљнијих претњи по мир и стабилност једне државе, па и претња за међународни мир и безбедност, стога је бављење природом и узроцима етничких конфликата веома битно са становишта њихове превенције. У складу са тим, у овом раду бавићемо се облашћу етничких сукоба и то на конкретном примеру етничког конфликта из међу ханске популације и ујгурске етничке мањине у Аутономној области Синђанг у Народној Републици Кини. Основно (средишње) истраживачко питање, проблем који настојимо да истражимо јесте: како, на који начин, су из државног центра инициране про­мене друштвено-политичког уређења кинеске државе од формирања Народне Републике Кине 1949. године до данас, утицале на избијање етничког сукоба Хана и Ујгура. У овом истраживању ћемо настојати да покажемо на који начин су промене које су изазване новим обликом организације власти у Кини у процесу изградње националне државе довеле до друштвених расцепа и јачања национализма и сепаратизма код Ујгура и напослетку произвеле етнички конфликт. Рад је организован тако да ћемо после увода, у коме ћемо одредити проблем којим се бавимо, дати најпре основне податке о самој Аутономној области Синђанг, а затим и дати кратак историјски преглед дешавања на овом простору пре оснивања НР Кине. Други део рада ће се бавити социјалним расцепима који карактеришу кинеско друштво на овом делу територије Кине.

кључне речи:

Референце

  1. Dillon Michael, Xinjiang – China’s Musllim far NorthWest, Routledge, London, 2004.
  2. Fuller Graham, Lipman N. Jonathan, “Islam in Xinjiang”, in Xinjiang: China’s Muslim Borderland, (Ed. S. Frederick Starr), Central Asia-Caucasus Institute, 2004.
  3. Fuller Graham, Starr Frederick, ‘’The Xinjiang Problem’’, Central Asia – Caucasus Institute, 2003, /05/01/2011/, http://www.silkroadstudies.org/docs/publications/OLD/xinjiang_final.pdf.
  4. Horowitz Donald L., Ethnic Groups in Conflict, University of California Press, London, 1985.
  5. Howell Anthony, Fan Cindy, „Migration and Inequality in Xinjiang: A Survey of Han and Uyghur Migrants in Urumqi“, Eurasian Geography and Economics, No.1, 2011, p. 125.
  6. Information Office of the State Council of the People’s Republic of China, White Paper on Development and Progress in Xinjiang, II. Remarkable Improvement in People’s Life, September 21, Beijing, 2009, 12/10/2010/, http://www.chinadaily.com.cn/ethnic/2009-09/21/content_8717461_4. htm.
  7. Information Office of the State Council of the People’s Republic of Chi­na, Regional Autonomy for Ethnic Minorities in China, III. The Right of Self-Government of Ethnic Autonomous Area, February 2005, Beijing, /27/12/2010/, http://www.chinadaily.com.cn/ethnic/2009-08/12/content_8559271.htm.
  8. Information Office of the State Council of the People’s Republic of Chi­na, White Paper on Development and Progress in Xinjiang, V. Uphol­ding Ethnic Equality and Unity, Beijing, 2009, /12/10/2010/, http://www.chinadaily.com.cn/ethnic/2009-09/21/content_8717461.htm.
  9. Information Office of the State Councilof the People’s Republic of China, White Paper on Development and Progress in Xinjiang, I. Swift economic Developmnet, September 21, 2009, Beijing, /12/10/2010/, http://www. chinadaily.com.cn/ethnic/2009-09/21/content_8717461.htm
  10. Јевтић Мирољуб, „Исламски екстремизам као облик угрожавања Ки­не“, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, бр.1/2011, стр. 293-304
  11. Millward James A., Eurasian Crossroads: A history of Xinjiang, Colum­bia University Press, New York, 2007.
  12. Minority Rights Group International, World Directory of Minorities and Indigenous Peoples China: Uyghurs, 2008, /03/01/2011/, http://www.unhcr.org/refworld/docid/49749d3c4b.html
  13. Митровић Драгана, „Опште одлике савременог политичког система НР Кине“, у Политички системи азијских земаља, (приредила Митровић, Д.), Регионалне студије Азије, Факултет политичких наука, Београд, 2009.
  14. Митровић Драгана, „Шангајска организација за сарадњу – настанак циљеви и домети нове безбедносно-економске структуре (централне) Азије (II)“, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, бр. 3-4/2007, стр. 113-130.
  15. Moneyhon Matthew, ‘’Controlling Xinjiang: Autonomy on China’s “New Frontier”, Asian-Pacific Law & Policy Journal, Vol. 3, 2002.
  16. Орловић Славиша, „Партијски систем Србије“, у Партије и избори у Србији, 20 година (Приредио Славиша Орловић), Фондација Frie­drich Ebert Stiftung, Факултет политичких наука – Центар за демократију, Београд, 2011.
  17. Стојиљковић Зоран, „Социјални расцепи и поље политике“, у Партије и избори у Србији, 20 година (Приредио Славиша Орловић), Фондација Friedrich Ebert Stiftung, Факултет политичких наука – Цен­тар за демократију, Београд, 2011.
  18. ‘’Ethnic strife in Xinjiang: Cracks exposed in China’s minorities policy’’, The International Institute for Strategic Studies, Vol. 15, Issue 06, 2009.
  19. Toops Stanley, Demographics and Development in Xinjiang after 1949, East-West Center, No. 1, May Washington, 2004.
  20. Траиловић Драган, „Централна Азија и нова Велика игра – главни геополитички актери“, Национални интерес часопис за национална и државна питања, Институт за политичке студије, Београд, бр. 1/2011, стр. 363-386.
  21. Wiemer Calla, „The Economy in Xinjiang“, in Xinjiang: China’s Muslim borderland, (Editor S. Frederick Starr), Central Asia-Caucasus Institute, 2004.
  22. Winje Truls, Xinjiang: A centre-periphery conflict in display: An analysis of the Chinese stateand nation-building machinery in Xinjiang and the mobilization of Uyghur counter-cultures, Master thesis, Department of Political Science, University of Oslo, 2007, доступно на: http://www.duo.uio.no/publ/statsvitenskap/2007/65150/Oppgaven.pdf.
  23. Yuhui Li, „Notes on the Chinese Government’s Handling of the Urumqi Riot in Xinjiang“, China and Eurasia Forum Quarterly, Volume 7, No. 4, Washington, 2009, pp.11-15.
периодика Политичка ревија 4/2012 УДК: 323.1(510) 267-290