Izaberi jezik:
Tema broja

IZAZOVI GLOBALNE POLITIKE

UZBURKANOST U GLOBALNOJ POLITICI – Od međudržavnog poretka do globalnog društva

Sažetak

Gotovo neizmenjen u prva tri veka postojanja, međunarodni poredak se temeljio na ravnoteži snaga, diplomatiji, savezima, međunarodnom pravu i, nešto kasnije, međunarodnim organizacijama kao svojim ključnim činiocima i subjektima. U jednom takvom poretku, suverene i nezavisne države u uslovima nepostojanja središnje vlasti anarhije ali ne i haosa ipak prihvataju i priznaju zajedničke standarde ponašanja i međudejstva. Može se govoriti o političkoj, diplomatskoj, pravnoj, ekonomskoj i vojnoj strani određenog međunarodnog poretka budući da se kao si­nonim poretku najčešće upotrebljava pojam međunarodni sistem, neophodno je kazati da poredak za razliku od sistema podrazumeva kao svoju posebnost, pored postojanja međudejstva država, još i usvojena pravila ponašanja i zajedničke vrednosti. Svaki pore­dak je istovremeno i sistem; s druge strane, osnovano je pitanje da li, i koliko, u određenom sistemu ima odnosa koji odlikuju društveni i međunarodni poredak. Međunarodni poredak država, posebno u nekoliko poslednjih decenija, sve dublje uranja u širi­ne globalnog društva in statu nascendi dobijajući pri tome amorfan oblik: uporedo postoje i bore se za pretežnost najmanje dva poretka poredak čiji su glavni subjekti države i koji je oslonjen na ravnotežu snaga, polaran raspored moći (ne isključujući pri tome i hegemonsku i imperijalnu strukturu moći) i različite ob­like kolektivne bezbednosti na jednoj strani, kao i svetski pore­dak sa pojedincima kao glavnim subjektima utemeljen u idejama, normama, vrednostima i institucijama koje ih pridržavaju, pore­dak ljudske bezbednosti i ljudskih prava, guste mreže globalnog upravljanja koji počiva na novom odnosu do tada preovlađujućeg političkog nad ekonomskim i okolinskim, na drugoj strani.

Ključne reči:

Reference

  1. Aron, Raymond, Paix et Guerre entre les Nations, Calman-Levy, Paris, 1962.
  2. Баљшаја Совјетскаја Енциколопедија, Москва, 1955.
  3. Boulding, Keneth E., The Image: Knowledge in Life and Society, University of Michigan Press, Michigan 1956.
  4. Bull, Hedley, The Anarchical Society A Study of Order in World Politics, Mac­Millan, London, 1995, Second Edition
  5. Clark, Ian, “Globalization and Post-Cold War Order”, in: Baylis, John, Smith, Steve, Owens, Patricia, Eds., The Globalization of World Politics An Intro­duction to International Relations, Oxford University Press, New York, 2008, Fourth Edition
  6. Енциклопедијски енглеско-српскохрватски речник (II), Просвета, Београд, 1956.
  7. Evans, Graham, Newnham, Jeffrey, The Penguin Dictionary of International rela­tions, Penguin Books, London, 1999.
  8. Fox, R., Foreword, System and Process in International Politics by Morton Ka­plan, New York, 1975.
  9. Frankel, Joseph, International Relations, Oxford University Press, London, 1969.
  10. Griffiths, Martin, O’Callaghan, Terry, International Relations The Key Concepts, Routledge, London, 2002.
  11. Hobbes, Thomas, Leviathan, Oxford University Press, Oxford, 1967.
  12. Holsti, J., International Politics A Framework for Analysis, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, 1967.
  13. Ikenberry, John G., After Victory Institutions, Strategic Restraint and the Re­building of Order after Major Wars, Princeton University Press, Princeton, NJ, 2000.
  14. Kant, Immanuel, Kritik der reinen Vernunt, Hamburg, 1956.
  15. Kaplan, Morton, Sytem and Process in International Politics, wiley, New York, 1957.
  16. Kautilya, Arthasastra, Mysore Printing and Publishing House, Mysore, 1967.
  17. Kissinger, Henry A., A World Restored, Grosset and Dunlap, New York, 1964.
  18. Larousse du XXe Siecle, Libraire Larousse, Paris, 1932.
  19. Luard, Evan, Conflict and Peace in the Modern International System: A Study of the Principles of Order, MacMillan, London, 1988.
  20. Матић, Милан, Подунавац, Милан (Прир.), Енциклопедија политичке културе, Савремена администрација, Београд, 1993.
  21. Parsons, Talcott, Sociological Theory and Modem Society, The Free Press, New York, 1961.
  22. Пирец, Душан, Јакшић, Миомир, Светски капиталистички систем, Економика, Београд, 1987.
  23. Политичка Енциклопедија, Савремена администрација, Београд, 1975.
  24. Речник латинског језика, Просвета, Београд, 1976.
  25. Речник српскохрватског књижевног језика, Матица Српска, Нови Сад, 1971.
  26. Rosecrance, Richard, Action and Reaction in World Politics, Little Brown, Boston, 1963.
  27. Симић, Драган Р., Поредак света, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1999.
  28. Тадић, Љубомир, Наука о политици, БИГЗ, Београд, 1996.
  29. Wight, Martin, Szstem of States, Leicester University Press, London, 1977.
PERIODIKA Srpska politička misao 4/2008 УДК: 327(100) 11-30
ç