Изабери језик:
Тема броја

МЕНАЏМЕНТ, КОМУНИКАЦИЈЕ И ПОЛИТИЧКИ МАРКЕТИНГ

УПРАВЉАЊЕ ЗНАЊЕМ У ПОЛИТИЦИ (Је ли могућ knowledge managament у политици?)

Сажетак

Аутор пише о управљању знањем у политици, политичким институцијама, појму интелектуалног капи­тала као и теоријско-методолошке претпоставке и приступе. Исто тако, дефинише типове и стратегије трансфер и могуће иновације политичког знања у савременом друштву.

кључне речи:

Референце

  1. Abramovitz, M.: Thinking about growth, Cambridge University Press, New York, 1989.
  2. Award, E. M.; Ghaziri, H. M.: Knowledge managment, Pearson Educa­tion International, Prentice Hall, 2004.
  3. Дмитровић-Шапоња, Љиљана; Шијан, Горан: Интелектуални ка­питал – скривена вредност предузећа, Анали економског факултета у Суботици, Економски факултет Суботица, број 9, 2003.
  4. Drucker, P.F.; Посткапиталистичко друштво (превод са енглеског), Грмеч, Београд, 2005.
  5. Ђорђевић, Бранислав: Знање у функцији стратегије организације која учи, Зборник радова Научни скуп „Knowledge managment“ Универзитет „Браћа Карић“, Факултет за менаџмент, Београд, 2003.
  6. Edvinsson, L: Korporacijska longituda: navigacija ekonomijom zna­nja, Differo, Zagreb, 2003.
  7. Garvin, A.: Building a learning organisation, Harvard Business Re­view, 71(4), July/August, 1993.
  8. Глушица, Здравко: Менаџмент знања и менаџмент квалитета, Зборник „Knowledge managment“, Београд: Универзитет „Браћа Карић“ – Факултет за менаџмент, 2004
  9. Кастелс, М.: Информациона епоха: економика, друштво, култура, Москва, 2002.
  10. Крсмановић, Стевица: Информациона суштина менаџмента знања, Зборник радова Научни скуп Knowledge managment“, Универзитет „Браћа Карић“, Факултет за менаџмент, Београд, 2003.
  11. Luthy, D: Intellectual Capital and its measurement’ in Knowledge Bytes, April-May 2001.
  12. Машић, Бранислав: Стратегијски менаџмент, Београд, Универзитет „Браћа Карић“, 2001.
  13. Машић, Бранислав; Ђорђевић-Бољановић, Јелена: Перспективе концепта менаџмента знања, Треће саветовање „На путу ка добу знања“, 15-18. септембар, Нови Сад, Факултет за менаџмент, Cekom Bo­oks, Нови Сад, 2005.
  14. Mertins, K.; Heising, P; Vorbeck, J.: Knowledge Management, Spirnger, Berlin, 2001.
  15. Милачић, Владимир Р.: Интелектуални капитал – Апологија људског духа, Европски центар за мир и развој, (ЕПЦД) Београд, 1999.
  16. Милићевић, Весна: Интернет економија, Београд: Факултет организационих наука, 2002.
  17. Милисављевић, Момчило: Савремени стратегијски менаџмент, Београд: Институт економских наука, 2003.
  18. Милисављевић, Момчило: Знање и иновативност предузећа, Зборник радова научни скуп Knowledge managment“, Универзитет „Браћа Карић“, Факултет за менаџмент, Београд, 2003.
  19. Robbins, P.S.: Organizational Behavior, Prentice-Hall, New York, 1998.
  20. Romer, M. P.: Endogenous technical change, Journal of Political Eco­nomy, Vol. 98, No. 5, 1990.
  21. Стојановић, Милош: Стратегије у економији знања, Факултет за индустријски менаџмент, Крушевац-Београд, 2007.
  22. Драшковић, Веселин; Јововић, Владислав: Модели управљања знањима и трансформације знања, www.mnje.com/VI/147-157%20 MNJE%“=No%206.pdf
  23. Стоиљковић, Ненад: Кnowledge managment, skladistenje. com/download/KM.pdf
периодика Политичка ревија 4/2008 УДК: 005.94:32 1309-1332