Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

ПЛЕДОАЈЕ ЗА ОБНОВУ КРИТИЧКЕ И ХУМАНИСТИЧКЕ УЛОГЕ САВРЕМЕНЕ СОЦИОЛОГИЈЕ

Сажетак

У прилогу аутор најпре даје приказ стања и тенденција у савременој социологији, коју карактерише дисциплинарни хаос, парадигматска доминација нео­позитивизма и функционализма, криза етике позива социолога, као и висок степен инструментализације за потребе текућих елита, у функцији друштвеног инжењеринга и мегакапитала. У фокусу ауторове анализе налази се потрага за обновом критичке функције у савременој социологији, која би разматрањем система расподеле друштвене моћи, разоткрила и демистификовала изворе и механизме експлоатације и владања у националним оквирима и глобалном светском систему. Аутор сматра да социологија уколико жели да измакне погубним замкама савремене апологије центара моћи, мора да стратегијски правац својих истраживања врати на изучавање система расподеле друштвене моћи и нове облике експлоатације и неолибералног то­талитаризма у условима асиметричне глобализације, која у глобалном светском систему производи моноцентрични глобализам, уводећи свет у нове облике нереда, неједнакости и сукоба. У свом прилогу, аутор се залаже да социологија реафирмише своју критичку и хуманистичку улогу, као и да се резултати њених истраживања повежу са прогресивним покретима друштвених промена који у нашој савремености треба да реализују циљеве недовршене грађанске револуције изражене у програмском слогану „Слобода, једнакост, братство“. Он то своје залагање дефинише као пледоаје за „ново просветитељство“ и потребу да социологија помаже актив­ној партиципацији грађана у самопроизводњи савременог друштва и еманципацији човека. Речју, да слу­жи часним циљевима свог научног позива и Истини, Доброти и Еманципацији, како је Имануел Волерстин прецизно дефинисао њену улогу. Свој рад аутор поентира: пледоајеом за обнову хуманистичке деонтологије позива социолога и критичке улоге интелектуалаца у савремености.

кључне речи:

Референце

    1. А. Турен, За социологију, Постиндустријско друштво, Глобус, За­греб, 1980.
    2. P. Berger, „Sociology: a disinvitation“, Society, november/december, 1992.
    3. Ј. Штиглиц, Интервју магазину Бизнис, Београд, бр. 34, новембар 2008.
    4. Љ. Митровић, «Социологија у Србији између професионализације и инструментализације», Социологија, Београд, бр. 1, 2010.
    5. М. Коен и Е. Нејгел, Увод у логику и научни метод, Завод за издавање уџбеника, Београд, 1965.
периодика Политичка ревија 1/2011 УДК: 316.1 173-185