Изабери језик:
Тема броја

ПОЛИТИЧКА ТЕОРИЈА, ИЗБОРИ И МЕДИЈИ

ДЕМОКРАТСКЕ ПЕРСПЕКТИВЕ И ПОТЕНЦИЈАЛИ НОВИХ МЕДИЈСКИХ ТЕХНОЛОГИЈА

Сажетак

Аутор у раду указује на перспективе и потенцијале нових медијских технологија у ери техничко-технолошких достигнућа. Савремени средства масовног комуницирања више нису потреба и неоходност, већ саставни део човекове свакодневице. Није грешка тврдити да је то данас начин живота. Због тога се поставља питање: Да ли је то нови правац друштвеног развоја или алијенација човека? Експанзија технолошких могућности средстава масовног комуницирања крчи пут ка неограниченим могућностима. Сва та средства не треба посматрати као чудо, већ као ору ђе чије домете треба обазриво и са посебном пажњом размотрити и сагледати ефекте и контраефекте њиховог коришћења.

 

кључне речи:

Референце

  1. Аврамовић, З., «Глобализација и дезинтеграција културни, медијски и образовни аспекта», Београд, Српска политичка мисао, бр. 1/2010, стр. 267-280. Директан линк: http://scindeks.ceon.rs/article. aspx?artid=0354-59891001267A
  2. Арацки, З., Транзиција медија у ери глобализације, Београд, Инсти­тут за политичке студије, 2010.
  3. Баћевић, Љ., Ин медиа рес: ефекти медија, Београд, Институт друштвених наука, 2004.
  4. Бурдије, П., Нарцисово огледало, Београд, Clio, 2000.
  5. Бутиган, В., Улога масовних медија у развоју демократског мултикултурног друштва и регионалне сарадње (Зборник дискусија са округлог стола), приредили: Мирјана Кристовић, Љубиша Митровић, Ниш, Филозофски факултет у Нишу, 2004.
  6. Вирило, П., Машине визије, Нови Сад Подгорица: Светови Окто­их, 1988.
  7. Гоцини, Ђ., Историја новинарства, Београд, Clio, 2001.
  8. Ђорђевић, Р. Д., «Однос медија према поткултурним изражавањима младих у граду», Косовска Митровица, Зборник радова Филозофског факултета у Приштини, бр. 41/2011, стр. 475-486. Директан линк: http://srindeks.ceon.rs/artide.aspx?artid=0354-32931141475D
  9. Ериксен, Х., Тиранија тренутка, Београд, Библиотека XX век, 2003.
  10. Илић, М., Медијске империје, Београд, Завод за уџбенике и наставна средства, 1997.
  11. Јевтовић, З, Арацки, З., „Медијски утицаји, политичке елите и друштвена моћ у Србији на почетку 21. века“, Београд, Српска политичка мисао, бр. 1-2/2010, стр. 69-93.
  12. Јевтовић, З, Деспотовић Љ., Геополитика и медији, Нови Сад, Култура полиса, 2010.
  13. Јевтовић, З., Вулић, Т. & Павловић, Д., «Филозофија страха и (ре)конструисање медијске стварности», Београд, Култура, бр. 133/2011, стр. 72-91. Директан линк: http://sdndeks.ceon.rs/artide.aspx?artid=0023-51641133072J
  14. Кин, Џ., Медији и деморатија, Београд, Филип Вишњић.
  15. Куртић, Н, Маловић, С, Нухић, М, Вељановски, Р, Радоњић, Л, Дедовић, М. (2005), Како писати за медије, Сарајево, Media plan, Инсти­тут Сарајево, 1995.
  16. Мек Квин, Д. (2000), Телевизија, Београд, Clio.
  17. Митровић, Љ., Улога масовних медија у развоју демократског мултикултурног друштва и регионалне сарадње (Зборник дискусија са округлог стола), приредили: Мирјана Кристовић, Љубиша Митровић, Ниш: Филозофски факултет у Нишу, 2004.
  18. Негропонт, Н., Бити дигиталан, Београд, Clio,
  19. Радојковић, М, Милетић М., Комуницирање, медији и друштво, Нови Сад, Стилос, 2005.
  20. Радојковић, М, Стојковић, Б., Информационо комуникациони си­стем, Београд, Clio,
  21. Рус-Мол, Ш., Новинарство, Београд, Clio, 2005
  22. Сакман Х., Друштвеност комуникације, Загреб, Завод за културу Хрватске, 1978.
  23. Танјуг, Много гласова – један свет, Београд, 1980.
  24. Томић, З., Комуникологија, Београд, Чигоја, 2003.
  25. Томић, З., „Сајбер демократија и јавност“, Београд, Српска политичка мисао, бр. 1-2/2010, стр. 19-31.
  26. Фиск, Џ., Популарна култура, Београд, Clio, 2001
  27. Чомски, Н., Контрола медија: спектакуларна достигнућа пропаган­де, Нови Сад, Рубикон, Београд: Беокњига, 2009.
  28. Штамбук, В., Communico Ergo Sum или интернет, како је настао и куда смера, Београд, Академска мисао, 2010.
  29. Шуваковић, У, „’Vote System’ и ‘SMS premium rate’, њихове карактеристике и могућности примене у научном испитивању јавног мњења о научном методу, врстама и техникама испитивања уопште“, Косовска Митровица, Зборник радова Филозофског факултета у Приштини, бр. 37, 2007, стр. 479-495. Директан линк: http://scindeks. ceon.rs/article.aspx?artid=0354-32930737479S
  30. Шуваковић, У, «Могућности коришћења интернета у спровођењу научног испитивања јавног мњења», Београд: Политичка ревија, вол. 7, бр. 4/2008, стр. 1523-1545. Директан линк: http://scindeks.ceon. rs/article.aspx?artid=1451-42810804523S
  31. Шуваковић, У, «Нови медији и култура новогодишњег честитања у Србији“, Ниш, Зборник Филозофског факултета у Нишу, 2012, стр. 357-371.
периодика Политичка ревија 4/2012 УДК: 316.744:321.7 97-217