Изабери језик:
Тема броја

КРИЗА КОРОНАВИРУСА И ДРУГЕ АКТУЕЛНЕ ТЕМЕ

ВОДНИ САОБРАЋАЈ И КВАЛИТЕТ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ: ОДНОСИ ДВА ПРАВНА РЕЖИМА

Сажетак

У уводном делу рада се даје преглед кључних питања која одређују општи контекст расправе. Указује се на критично стање водних ресурса и различите димензије могућих проблема у овој области. Посебно се скреће пажња на водни саобраћај као чинилац који доприноси погоршању стања водних ресурса и стањa животне средине у целини. На примеру прописа у области саобраћаја на унутрашњим водама и прописа у области животне средине Републике Србије (РС), указује се на отворена нормативна питања која представљају препреку унапређењу стања водних ресурса. Анализирају се прописи којима се регулише саобраћај на унутрашњим водама са становишта начина како је регулисана заштита животне средине. Посебно се указује на одредбе којима се регулишу обавезе и права различитих субјеката у погледу мера за спречавање загађивања животне средине, укључујући и управљањe отпадом. Истовремено, указује се и на прописе у области животне средине који су од значаја за саобраћај на унутрашњим водама. Такође, даје се преглед најзначајнијих међународних уговора којима се регулише саобраћај на унутрашњим водним путевима и заштита животне средине. Основни циљ рада је сагледавањe начина како је регулисана заштита животне средине у прописима који регулишу саобраћај на унутрашњим водама. Идентификују се тачке преплитања два правна режима (водни саобраћај и животна средина) и указује на отворена питања и могуће слабости у постојећем систему норми.

кључне речи:

Референце

  • Весић, Добрица и Србијанка Стојић. 2011. „Оквирна директива о водама“, Европско законодавство, 35-36: 42–49.
  • Вучић, Михајло. 2016. „Појам међународног водотока и проблеми његовог правног дефинисања“. Правни живот: часопис за правну теорију и праксу, Год. 65, књ. 583, бр. 9: 457–47.
  • Влада РС. 2014. Стратегија развоја водног саобраћаја Републике Србије од 2015. до 2025. године. Службени гласник РС, бр. 3/2014.
  • Влада РС. 2017. Стратегија управљања водама на територији Републике Србије до 2034. године. Службени гласник РС, бр. 3/2017.
  • Европска комисија. 2020. Република Србија Извештај за 2020. годину, SWD(2020) 352 коначна верзија, Брисел, 6. 10. 2020. године. https://www.mei.gov.rs/upload/documents/eu_dokumenta/godisnji_izvestaji_ek_o_napretku/serbia_report_2020_SR.pdf (18.1.2021).
  • Закон о пловидби и лукама на унутрашњим водама – ЗПЛУВ (Службени гласник РС, бр.73/10, 121/12, 18/15, 96/2015 – др. закон, 92/2016, 104/2016 – др. закон, 113/17 – др. закон и 41/2018, 95/18 – др. закон, 37/19 – др. закон, 9/20)
  • Закон о водама – ЗВ (Службени гласник РС, бр. 30/10, 93/12 и 101/16)
  • Закон о заштити животне средине – ЗЗЖС (Службени гласник РС, бр. 135/04, 36/09, 36/09 – др. закон, 72/09 – др. закон, 43/11 одлука УС, 14/16 и 76/18)
  • Закон о управљању отпадом – ЗУО (Службени гласник РС, бр. 36/09, 88/10 и 14/16)
  • Закон о транспорту опасне робе – ЗТОР (Службени гласник РС, бр. 104/2016)
  • МЗЖС. 2019. Резултати испитивања квалитета површинских и подземних вода за 2018. годину. Министарство заштите животне средине, Агенција за заштиту животне средине: Београд.
  • МЗЖС. 2019. Управљање отпадом у Републици Србији у периоду 2011-2018. година. Министарство заштите животне средине, Агенција за заштиту животне средине: Београд
  • Кунц, Ивана; Наташа Бојковић и Катарина Вукадиновић. 2017. „Управљање бродским отпадом – европска политика“. Ecologica, 87: 720–725.
  • Тодић, Драгољуб. 2015. „Међународни уговори, услови за чланство у Европској унији и Република Србија“, Европско законодовство, 51: 34-53.
  • Тодић, Драгољуб. 2018. „Статус Републике Србије у савременим међународним уговорима у области животне средине и устави (1974-2006)“. Зборник радова Правног факултета у Нишу 79: 331–350.
  • Allouche, Jeremy. 2016. “The birth and spread of IWRM – a case study of global policy diffusion and translation”, Water Alternatives 9 (3): 412–433.
  • Antonidze, Ekaterina. 2010. “ICZM in the Black Sea region: experience and perspectives”. Journal of Coastal Conservation, 14(4): 265–272.
  • Caflisch, Lucius. 2018. “The Contemporary Law of International Watercourses: Some Aspects and Problems”. Swiss Review of International and European Law 28: 297–315.
  • Dellapenna, Joseph W; Joyeeta Gupta; Wenjing Li; and Falk Schmidt. 2013. “Thinking about the Future of Global Water Governance”. Ecology and Society 18(3): 28.
  • De Strasser, Lucia, Lipponen, Annukka, Howells, Mark, Stec, Stephen, and Brethaut, Christian. 2016. “A Methodology to Assess the Water Energy Food Ecosystems Nexus in Transboundary River Basins”. Water 8(2): 59.
  • Gerlaka, K. Andrea; Lily House-Petersc; Robert G. Varadya; Tamee Albrechtb; Adriana Zúñiga-Terána; Rafael Routson de Grenadea; Christina Cookd; Christopher A. Scott. 2018. “Water security: A review of place-based research”. Environmental Science and Policy 82: 79–89.
  • Kaiser, Ilza Machado; Barbara Stolte Bezerra, and Leslie Ivana Serino Castro. 2013. “Is the environmental policies procedures a barrier to development of inland navigation and port management? A case of study in Brazil”, Transportation Research Part A, 47: 78–86.
  • Malagurski, Branislav. 2009. “International-Law Aspects of the Danube Navigation and Environmental Protection Regime”, 25 Pravni Vjesnik 25: 89–122.
  • Mihic, Svetlana; Mirjana Golusin and Milan Mihajlovic. 2011. “Policy and promotion of sustainable inland waterway transport in Europe – Danube River”. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 15: 1801–1809.
  • Muller, Mike. 2010. “Fit for purpose: taking integrated water resources managament back to basis”. Irrig. Drain. Syst. 24 (3-4), 161–175.
  • Nayar, V. 2013. “The Water Crisis—Rethinking Water Governance”. Journal of Land and Rural Studies1(1), 75–94. doi: https://doi.org/10.1177/2321024913487271
  • O’Higgins, Tim; Andrew Farmer, Georgi Daskalov, Stale Knudsen, and Laurence Mee. 2014. “Achieving good environmental status in the Black Sea: scale mismatches in environmental management” . Ecology and Society, 19(3): 54. https://www.jstor.org/stable/26269626.
  • Pauli, Gernot. 2010. “Sustainable transport: A case study of Rhine navigation”. Natural Resources Forum, 34, 4: 236-254. doi:10.1111/j.1477-8947.2010.01309.x.
  • Shaw, Rajib; Umma, Habiba; Abedin, MD. Anwarul. (Eds). 2013. Water Insecurity: A Social Dilemma, Bingley, United Kingdom: Emerald Group Publishing Limited.
  • Teodoru, Cristian and Bernhard Wehrli. 2005. “Retention of Sediments and Nutrients in the Iron Gate I Reservoir on the Danube River”. Biogeochemistry, 76(3), 539-565. https://www.jstor.org/stable/20055319.
  • Todić Dragoljub, and Miodrag Zlatić. 2018. “Transboundary cooperation of Western Balkan states in the field of water resources management: Between the existing treaties and a new international treaty”. Environmental Science & Policy, 89: 67–72.
  • Todić, Dragoljub. 2019. “Multilateral Environmental Agreements and EU Integration of Western Balkan States (Status of Bosnia and Herzegovina, Montenegro, Serbia and Croatia in Multilateral Environmental Agreemetns)”. European Energy and Environmental Law Review, February 2019, 28(1): 17–27.
  • UNECE. 2017. Assessment of the water-food-energy ecosystems nexus and benefits of transboundary cooperation in the Drina River Basin. United Nations: New York and Geneva. https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/water/publications/WAT_Nexus/ECE_MP.WAT_NONE_9/Drina-FINAL-EN-WEB_final-correct.pdf. Приступљено: 15. 3. 2019.
  • UNESCO. 2019. The United Nations World Water Development Report 2019, Leaving No One Behind – Facts and Figures. UNESCO. Paris.
  • UNESCO. 2020. The United Nations World Water Development Report 2020, Water and Climate Change, UNESCO, Paris.
  • UN Environment. 2019. Global Environment Outlook 6. Chapter 9 – Freshwater. UN Environment, Cambridge University Press.
  • Vukasović, Vid i Dragoljub Todić. 2021. Environmental Law in Serbia, Wolters Kluwer.
периодика Политичка ревија 1/2021 1/2021 УДК 656.6:502(497.11) 49-64