Изабери језик:
Тема броја

ВЕРА, НАЦИЈА, ГЕОПОЛИТИКА

ВЕРСКИ ИДЕНТИТЕТ – УГАО ГЕОПОЛИТИЧКЕ ЕСХАТОЛОГИЈЕ

Сажетак

Какве везе има геополитичка есхатологија са изградњом верског идентитета, нарочито ако се има у виду једна мала земља, каква је Србија, и један бројчано ма­ли народ као што је српски? То је логично, али и проблемско питање овог научног рада на које ваља дати одговор. Из проблемског питања се назире и предмет истраживања у раду, а он се тиче контекстуализирања верског идентитета на основу спознаја из религијске геополитике. Овако дефинисан предмет истраживања узима у обзир верски идентитет који престаје да буде само дефанзивни чинилац и одбрамбени стуб надирућим (страним) идентитетима, већ постаје моћан офанзивни чинилац и мост сарадње и размене са другима довољно снажан да се одржи и опстане. (Само)одрживост утиче да се верски идентитет мора сагледавати кроз спољнополитички контекст, а њега нема без сазнања из религијске и есхатолошке геополитике, које су најстабилнији параметри савремених, међународних и геополитичких односа. (Евро) интегративни процеси Србије утичу на актуалност теме, а значај рада се огледа у давању доприноса за прављење спољнополитичких приоритета земље. Приоритети би морали да имају јасну утемељеност у верском идентитету, али и обратно: да утичу на про­мене верског идентитета, како би читав систем био адаптивнији, а добити (спољне) политике успешније. Уз обиље примењених социолошких, политиколошких и логичких метода (посматрање, анализа садржаја, конкретизација, генерализација, упоредни метод, ме­тод унакрсних култура и сл), овај рад ће покушати да пружи одговор на задато питање које гласи: каква је улога контекстуализирања есхатолошке геополитике на изградњу домаћег верског идентитета?

 

кључне речи:

Референце

  1. Avijucki, Vjačeslav: Kontinentalne geopolitike, Clio, Beograd, 2009.
  2. Bžežinski, Zbignjev: Velika šahovska tabla, CID, Podgorica, 1999.
  3. Božović Rade, Simić Vojislav: Rečnik islama, Društvo srpsko-iranskog prijateljstva, Beograd, 2010.
  4. Bonine Michael, Amanat Abbas, Gasper Michael: Is There a Middle East? The Evolution of a Geopolitical Concept, Stanford University Press, 2011.
  5. Bosanac Milan, Mandić Oleg, Petković Stanko: Rječnik sociologije i so­cijalne psihologije, Informator, Zagreb, 1977.
  6. Вранић-Митрић Маја: Хришћански ционизам –  политика Апокалипсе, ФПН, Београд, 2012.
  7. Grupa autora: Sociološki leksikon, Savremena administracija, Beograd, 1982.
  8. Dima, Nicholas: Culture, Religion, and Geopolitics, Xlibris Corporation, 2010.
  9. Димитријевић, Владимир: “Биће скоро пропаст света – Три монотеистичке религије у Армагедону”, Недељне новине Печат, бр.230, август 2012.
  10. Димитријевић, Владимир: “Политика и мистика – блискоисточни сукоб и есхатологија монотеистичких религија”, http://borbazaveru. info/content/view/4924/1/
  11. Drugi vatikanski sabor, Past. Gaudium et spes, 40: AAS 58(1966)
  12. Дугин, Александар: Геополитика постмодерне, Никола Пашић, Београд, 2009.
  13. Јанулатос Анастасије: Ислам, Хришћански културни центар, Београд, 2005.
  14. Јевтић, Мирољуб: “Мултикултурно друштво и религија”, Српска политичка мисао, 3/2011: 245-265, Институт за политичке студије, Бе­оград, 2011.
  15. Калезић Димитрије (ур.): Енциклопедија православља, Књига 1: А-З, Савремена администрација, Београд, 2002.
  16. Кацис, Леонид Фридович: Русская эсхатология и русская литерату­ра, ОГИ, Москва, 2000.
  17. Khan, Muqtedar: Debating moderate Islam the geopolitics of Islam and the West, University of Utah Press, 2007.
  18. Magister, Sandro: “Vaticano contro America, la guerra delle parole”, Civilità cattolica, 3621/2003, Città del Vaticano, Roma, 2003.
  19. Мала енциклопедија, Просвета, Београд, 1978.
  20. Mach, Zdzislaw: “Religija i identitet u Srednjoj i Istočnoj Europi”, Poli­tička misao, 4/1997, Fakultet političkih znanosti, Zagreb, 1997.
  21. Montefjore Sajmon Sibag, Jerusalim, Evro-Giunti, Beograd, 2012.
  22. Nowak, Andrzej: History and Geopolitics A Contest for Eastern Euro­pe, Polski Instytut Spraw Miçdzynarodowych, Warszawa, 2008.
  23. Parrinder, Geoffrey: Dictionary of Non-Christian Religions, Hulton Edu­cational Publications, 1981.
  24. Papsko veće za pravdu i mir: Osnove socijalnog učenja Katoličke crkve, Konrad Adenauer-Beogradska nadbiskupija, Beograd, 2006.
  25. Petrović, Dragan: “Srbija i savremeni geopolitički procesi na Balkanu”: 64-78, Srbija u savremenom geostrateškom okruženju, Ministarstvo od­brane Republike Srbije, IMPP, Beograd, 2010.
  26. Радушки, Нада: “Демографске компоненте националног идентитета”, Српска политичка мисао, 1/2011: 321-336, Институт за политичке студије, Београд, 2010.
  27. Rees, John: Religion in International Politics and Development The World Bank and Faith Institutions, Edward Elgar Publishing, 2011.
  28. Rey, Alain: Dictionnaire culturel en langue francaise, Tome II, Diction­naires le Robert-Sejer, Paris, 2005.
  29. Riz, Vilijem: Filozofija i religija istočna i zapadna misao, Dereta, Be­ograd, 2004.
  30. Станковић, Владан: Утицај хришћанских конфесија на политику друштвеног развоја, ФПН, Београд, 2011.
  31. Станковић, Владан: “Основи фундаментализма”, Политичка ревија, 4/2010:109-126, Институт за политичке студије, Београд, 2010.
  32. Суботић, Момчило: “Српски национални идентитет историјски и савремени изазови”, Политичка ревија, 3/2011:1-34, Институт за по­литичке студије, Београд, 2011.
  33. Sultana, Aneela: “Digging Islamic Roots of Jihad to Unveil the Truth”, Политикологија религије, 1/08: 31-41, Центар за проучавање религије и верску толеранцију, Београд, 2008.
  34. Тихомиров Александрович, Льв: Христианство и политика, ОблИздат, Москва, 1999.
  35. Томасовић, Марко: АнтиХрист долази, АртПринт, Нови Сад, 2007.
  36. Trud, Aleksis: Geopolitika Srbije, Službeni glasnik, Beograd, 2007.
  37. Fahed, Ziad: “How The Catholic Church views the political community”, Политикологија религије, 01/09: 99-110, Центар за проучавање религије и верску толеранцију, Београд, 2009.
  38. Fearon, James: “What is Identity as We now use the Word?”, Mimeo, Stanford University, San Francisco, 1999.
  39. Ferguson, Everett: Encyclopedia of Early Christianity, Garland Publis­hing Inc, 1990.
  40. Charles, Robert Henry: Eschatology The Doctrine of a Future Life in Israel, Judaism and Christianity, Schocken Books, New York, 1963.
периодика Политичка ревија 4/2012 УДК: 323.1:2(497.11) 221-239