Изабери језик:
Тема броја

АКТУЕЛНО

ВАЖНОСТ ДОБРЕ ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЈЕ ПОЉОПРИВРЕДЕ ЗА РАЗВОЈ ДРУШТВА

Сажетак

Аутор у тексту разматра основне детерминанте развоја пољопривреде у различитим државама широм света кроз историју и уочава да су у том процесу одговарајуће развијани системи друштвених вредности помагали развој одговарајуће институционализације у правном и политичком смислу, као и у развоју техничких и информационих система потребних за развој пољопривреде. Аутор закључује да је развој пољопривреде у различитим државама света био резултст општег концензуса о важности развоја пољопривреде у првобитним политичким заједницама као предуслову развоја читавог друштва, затим резултт сарадње припадника свих друштвених слојева у развоју пољопривреде а самим тим и читавог друштва. То подразумева да је развој пољопривреде у развијеним државама света био пре свега резултт схватања водећих политичких филозофа, правника, економиста и стручњака технолога у тим државама о важности пољопривреде у њиховом целокупном друштву, као и о важности одговарајућег трансфера знања водећих интелектуалаца пољопривредницима у тим развијеним државама.

 

кључне речи:

Референце

  1. Al-Araki, Abdel Magid, Glossary of Ibn Khaldun, Oslo University Col­lege, May 2006.
  2. Bachinskaia, Nina Mikhailovna, Narodnye pesni v tvorchestve russkikh kompozitorov. Edited by E. V Gippius. Moscow: Muzgiz, 1962.
  3. Bloch, Marc, Feudal Society, L.A. Manyon, 2 v., University of Chi­cago Press, 1961, U.S.A.
  4. Ganshof, Francois-Lois, Feudalism, Philip Grierson, Harper&Row, New York, 1964, U.S.A.
  5. Данон, Цадик, Збирка појмова из јудаизма, Савез јеврејских општина Југославије, Београд, 1996.
  6. Irving, Washington, The Complete Works of Washington Irving, Baudry’s Library, Paris, 1834.
  7. Ivanits, Linda J., Russian Folk Belief, E. Sharpe Inc, 1992, USA
  8. Мирчетић, Ђорђе, Аграрна социологија, Властита наклада, Винковци, Хрватска, 1998.
  9. Needham, Joseph, Science and Civilization in China, Francesca Braz, Vol. VI, No. 2, Cambridge University Press, 1984.
  10. Новаковић, Стојан, Село, Српска књижевна задруга, Београд, 1965.
  11. Законик Цара Стефана Душана, Бистрички рукопис, Одељење друштвених наука, Извори српског права, IV, књ. II, САНУ, Београд, 1981; такође видети Karl Marks, Beda filozofije, Kultura, Beograd, 1964.
  12. Omuki-Tierney, Emiko, Rice as self: Japanese identities through time, Princeton University Press, 1993.
  13. Pictorial Encyclopedia of Japanese Culture, Gakken Co. Ltd, Tokyo, Ja­pan, 1987.
  14. Radić, Antun, Sabrana djela I. Seljačka sloga, 1936.
  15. Rambaud, Alfred, The History of Russia: From the Earliest Times to 1709, Nova Science Publishers Inc., 2006.
  16. Reynolds, Susan, Fiefs and Vassals: The Medieval Evidence Reinterpre­ted, Oxford, University Press, Oxford, 1994.
  17. Russell, John E., A history of agricultural science in Great Britain, 1620­-1954, George Alien and Unwin, London, Great Britain, 1966.
  18. Sinh, Vinh, Phan Châu Trinh and his Political Writings, Cornell Univer­sity Press, Ithaca, 2009, U.S.A
  19. Стефановић, Мирјана Д., Кратки увод у историју српске културе, Службени гласник, Београд, 2008.
  20. Тарановски, Теодор, Историја спрског права у немањићкој држави, Први део, Историја државног права, Геца Кон, Београд, 1931.
  21. Цвијић, Јован, Антропогеографски проблеми Балканског полуострва, Српски етнографски зборник САНУ, књ. III, Beograd, 1902.
  22. Цвијић, Јован, Балканско полуострво и јужнословенске земље, Сабрана дела, Књижевне новине, књ. 2, Београд, 1987.
  23. Шуљагић, Сања, Процеси модернизације Јапана, Еселоге, Институт за политичке студије, Београд, 2009.
  24. Al-Araki, Abdel Magid, “Ibn Khaldun: A Forerunner for Modern Soci­ology”, Discourse of the Method and Concepts of Economic Sociology, University of Oslo, Oslo, Norway, 1983.
  25. Bibić, Milorad Mosor, „Joško Niskota: Maslina je kao majka, a loza je kao žena!“, Slobodna Dalmacija, 29. 03. 2009., Split, Hrvatska
  26. Bozanić, Anton, “Kultura i socijalni nauk crkve”, Crkva u svijetu, 33 No. 3, 1998, Split, Hrvatska
  27. Brown, Elizabeth, A., “The Tyranny of a Construct: Feudalism and Hi­storians of Medieval Europe”, The American Historical Review 79, Ame­rican Historical Association, 1974.
  28. Brownleey, John S., “Four stages of the Japanese Kokutai (national essen­ce)”, http://www.adilegian.com/PDF/brownlee.pdf
  29. Diamond, Jared, “Japanese Roots”, Discover, 19, No. 6, June 1998, New York, USA, 1998
  30. Žmegač, Jasna Čapo, “Dvije znanstvene paradigme u hrvatskoj etnolo­giji: Antun Radić i Milovan Gavazzi“, Narodna umjetnost, 32, br. 1, Zagreb, 1995.
  31. Župančić, Milan, „Obiteljska poljoprivredna gospodarstva i ruralni razvi­tak u Hrvatskoj, Sociologija sela 43, Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska, 2005.
  32. Ito, Mikiharu, „Evolution of the Concept Kami“, http://www2.kokugakuin.ac.jp/ijcc/wp/cpjr/kami/ito.html
  33. Jenning, Hillary, “Visions of the Sun”, http://solar-heliospheric.engin. umich.edu/hjenning/Visions.html#
  34. Josh, Horton, „Producing Postman Pat: The popular cultural construction of idyllic rurality”, Journal of Rural Studies, 24, No. 4, 2008, Elsevier, Ltd., United Kingdom
  35. Misra, V.D. „Beginnings of Agriculture in the Vindhyas (North-Central India)“, in History of Agriculture in India, up to c. 1200 A.D., Vol V, Part 1, Concept Publishing Company, New Delhi, India, 2008.
  36. Needham, Joseph, “Biology and Biological Technology”, Science and Ci­vilization in China, Francesca Bray, Vol. VI, No. 2, Cambridge University Press, Great Britain, 1984.
  37. Новаковић, Нада, „Теорије о настанку и структури породичних за­друга“, Становништво, вол. 43, 1-4, 2005.
  38. Norris, Stephen, «Images of 1812: Ivan Terebenev and the Russian Warti­me Lubok», National Identities, 7, Iss. 1, March 2005.
  39. Pan, Jiahua, Rural Energy Patterns in China: A Preliminary Assesment from Available Data Sources, November 2002, Program on Energy and Sustainable Development, Stanford University
  40. Picken, Stuart D. B., “The Imperial systems in traditional China and Ja­pan: A comparative analysis of contrasting political philosophies and their significance”, Asian Philosophy, 7, No. 2, 1997.
  41. Richardson, Gary, „A Tale of Two Theories: Monopolies and Craft Guilds in Medieval England and Modern Imagination“, Journal of the History of Economic Thought, Volume 23, Number 2, 2001.
  42. Sinovčić, Dean; Rogošić, Željko; Biluš, Marina, „Europa gladna pršuta i rakije“, Nacional, 594, 04. 03. 2007.
  43. Togawa, Minako, “Jomon Clay Figurines of the Kaminabe Site”, Ku­mamoto, Bulletin of the International Jomon Culture Conference 1, 2004.
  44. Fussell, G. E., “My Impressions of William Marshall”, Agricultural Hi­story, 23, No. 1, January 1949, the Agricultural History Society, U.S.A
  45. Cheddadi, Abdesselam, “Ibn Khaldun (A.D. 1332-1406/A.H. 732-808)”, Prospects: the quarterly review of comparative education, UNESCO: In­ternational Bureau of Education, Paris, XXIV, No. 1/2, 1994.
  46. Ch’ü, T’ung-tsu. (1972). Han Dynasty China: Volume 1: Han Social Structure. Edited by Jack L. Dull. Seattle and London: University of Washington Press, 1972.
  47. Ch’ü, T’ung-tsu, Han Social Structure, Edited by Jack L. Dull, Han Dy­nasty China, Vol. 1, Seattle and London: University of Washington Press, 1972.
периодика Политичка ревија 2/2011 УДК 338.43:316.42 203-228