Изабери језик:
Тема броја

ЧЛАНЦИ И СТУДИЈЕ

УРБАНО УРЕЂЕЊЕ И СИСТЕМСКИ КАПАЦИТЕТИ ГРАДА БЕОГРАДА

Сажетак

Урбане студије савремених градова-метропола, обухватају све феномене које утичу на квалитет живота грађана великог града. Ове феномене можемо посматрати мултидисциплинарно, односно са различитих аспеката, као на пример, социјалног, економског, урбанистичког, политичког, правног… Савремене урбане студије увек значајну пажњу посвећују административно-организационом, функционалном и институционалном систему великог града и његовом окружењу, јер су ови системи основ урбаног развоја у којем се акценат ставља на квалитет услуга оних који у њему живе. Зато и урбано уређење града Београда јесте уско повезано са његовим административно-организационим, функционалним и институционалним системом, који ће у наставку бити детаљно објашњени, првенствено кроз однос града Београда и државе, али и Града и градских општина. Посебно треба поменути да постојећи административно-организациони систем града Београда је веома сложен, те да Београд обухвата веома широко подручје са великим бројем насеља, која се разликују по карактеру, функцијама, величини, броју становника и економској снази. Савремени урбани развој захтева и постојање адекватних функционалних али и институционалних предуслова за то. У овом раду, најпре ће се указати на карактеристике урбаног развоја града Београда и изазове у периодима пре транзиције 1990-2000. године, а затим и током периода закаснеле транзиције, од 2000. године до данас.

кључне речи:

Референце

  1. Вујовић, Бранко, Београд у прошлости и садашњости, Драганић,  Београд, 1994.
  2. Вучетић, Слободан, «Законска и статутарна решења о надлежности и организацији локалне влсти у Београду – практична искуства и могући правци промена», у Вукашин Павловић, Славиша Орловић Београд – демократска метропола, Универзитет у Београду, Факултет политичких наука, Центар за демократију, Београд, 2009.
  3. Ђорђевић, Снежана, Савремене урбане студије – Предузетнички, креативни, демократски градови, Факултет политичких наука, Чигоја штампа, Београд, 2012.
  4. Закон о планирању и изградњи, Службени гласник Републике Србије, бр. 47/2003, 34/2006, 72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 – одлука Уставног суда, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука Уставног суда и 50/2013 – одлука Уставног суда, 98/2013 – одлука Уставног суда, 132/2014 и 145/2014.
  5. Закон о државном премеру и катастру, Службени гласник Републике Србије, бр. 72/09  и 18/10.
  6. Закон о локалној самоуправи, Службени гласник Републике Србије, бр. 129/07.
  7. Закон о главном граду, Службени гласник Републике Србије, бр. 129/07.
  8. Закон о територијалној организацији Републике Србије, Службени гласник Републике Србије, бр. 62/2006, 47/2011 и 93/2012.
  9. Закон о јавним приходима и расходима, Службени гласник Републике Србије, бр. 54/1999 и 22/2001.
  10. Закон о заштити животне средине, Службени гласник Републике Србије, бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009 – др. закон и 72/2009 – др. закон.
  11. Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину, Службени гласник Републике Србије, бр. 135/2004 и 85/2010.
  12. Закон о регионалном развоју, Службени гласник Републике Србије, бр. 51/2009, 30/2010.
  13. Закон о просторном плану Републике Србије, Службени гласник Републике Србије, бр. 13/1996.
  14. Закон о средствима у својини Републике Србије, Службени гласник Републике Србије, бр. 53/1995, 3/1996, 54/1996 и 32/1997.
  15. Миленковић, Дејан, Јавна управа – одабране теме, Факултет политичких наука, Чигоја штампа, Београд, 2013.
  16. Организација и финансирање града Београда, Јавно урбанистичко предузеће Урбанистички завод Београда, Београд, 2008.
  17. Регионални просторни план административног подручја града Београда, Службени лист града Београда, бр. 57/2009 и 38/2011.
  18. Статут Града Београда, Службени лист града Београда, бр. 39/2008, 6/2010 и 43/2013.
  19. Стратегија развоја града Београда – Циљеви, концепција и стратешки приоритети одрживог развоја, Урбанистички завод Београда и ПАЛГО центар, март 2011.
  20. Уредба о управним окрузима, Службени гласник Републике Србије, бр. 15/2006.
  21. Устав Републике Србије, Службени гласник Републике Србије, бр. 98/2006.
  22. http://www.bilbaoriaorg/ria2000/ing/bilbaoRia/bilbaoRia.aspx?primeraVez=0
  23. http://www.beograd.rs/cir/gradska-vlast/1900-gradska-uprava
  24. http://www.beograd.rs/cir/gradska-vlast/2032-sekretarijat-za-urbanizam-i-gradjevinske-poslove
  25. http://www.beoland.com
  26. http://www.urbel.com
  27. http://www.beograd.rs/cir/gradska-vlast/2193-ostala-preduzeca-i-organizacije
  28. http://www.beograd.rs/cir/gradska-vlast/2197-direkcija-za-gradjevinsko-zemljiste-i izgradnju-beograda-jp
  29. http://www.beograd.rs/cir/gradska-vlast/2201-urbanisticki-zavod-beograda-jup

   

периодика Администрација и јавне политике 1и2/2016 УДК 711.4+352.07(497.11 Beograd) 25-48