Изабери језик:
Тема броја

БАЛКАНИЗАЦИЈА СВЕТА

ПОТРЕБА ЗА ФИЛОЗОФИЈОМ У САВРЕМЕНОМ СВЕТУ

Сажетак

Мислити o суштинским питањима, смислу људског трајања, друштвено–историјским и онтолошким загонеткама Света, значи нужно бити у одајама филозофије. Нажалост, наш (пост)модерни, глобализовани и ужурбани свет, олако окреће леђа мудрости свих векова. У овом раду аутори указују на одбацивање филозофије у савременом потрошачком друштву и трагају за одговорима на питања о потреби изучавања филозофије данас, о њеној важности за човека, народ и човечанство. Рад се састоји од три целине, у којима се даје допринос разумевању значаја филозофије за човека, друштво и човечанство, истражују разлози одбацивања филозофије у савременом добу и испитује однос филозофије и наука.Филозофија потребна савременом човеку/друштву/човечанству из истих разлога због којих је била потребна у прошлости, али је потреба за њом скривена у савременом потрошачком друштву. Филозофија је вечна и вечита. Уколико је корен филозофије дубок око 27 векова и преживео је све радикалне промене у свету и све (р)еволуције, владаре и династије, политичке и социјалне покрете, све ратове и разарања, сва географска открића и освајање Космоса, зар је паметно да се добровољно одрекнемо таквог дубоког извора мудрости?

кључне речи:

Референце

  Аристотел. 1958. Никомахова етика. Београд: Култура.

  Аристотел. 1971. Метафизика. Београд: Култура.

  Диоген Леартије. 1979. Животи и мишљења истакнутих филозофа. Београд: БИГЗ.

  Дулић, Драгана. 1995. Увод у филозофију. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.

  Кајтез, Илија. 2012. Мудрост и мач. Београд: МЦ Одбрана.

  Кајтез, Илија. 2021. „Реч-две о српској историји.” Печат, бр. 649.

  Колаковски, Лешек. 1987. „Модерно на бесконачној проби”. У О кризи, ур. Кшиштоф Михалски, 66–78. Нови Сад: Књижевна заједница Новог Сада.

  Коларић, Иван. 1998. Филозофија. Ужице: Учитељски факултет Ужице.

  Кораћ, Вељко и Бранко Павловић. 1992. Историја филозофије. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.

  Печујлић, Мирослав. 1982. Методологија друштвених наука. Београд: Савремена администрација.

  Рајнберг, Самуил А. 1949. Методика и техника научног рада, Београд: Медицинска књига.

  Расел, Бертранд. 1998. Историја западне филозофије. Београд: Народна књига.

  Сакан, Момчило. 2023. Парадигме војних наука. Нови Сад: Тампограф.

  Bense, Max. 1978. Čemu još filozofija. Zagreb: Zbornik CKD SSO Zagreb.

  Bernstein, Richard Ј. 1985. Habermas and Modernity. Cambridge: MIT Press.

  Blekburn, Sajmon. 1999. Oksfordski filozofski rečnik. Novi Sad: Svetovi.

  Browning, Oscar. 1908. An Introduction to the History of Educational Theories. London: Kegan Paul, Trench L&Co Ltd.

  Čupić, Čedomir. 2019. Politika i intelektualci. Beograd: Čigoja štampa.

  Descartes, Rene. 1897–1913. Principia philosophiae. IX, 2. Paris: Adam et Tannery.

  Filipović, Vladimir. 1984. Filozofijski riječnik. Zagreb: Nakladni zavod Matice hrvatske.

  Fink, Eugen. 1984. Osnovni fenomeni ljudskog postojanja. Beograd: Nolit.

  Freud, Sigmund. 1979. Autobiografija, Nova predavanja za uvodjenje i psihoanalizu. Novi Sad: Matica srpska.

  Gaggi, Silvio. 1989. Modern/Posmodern. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.

  Gidens, Entoni. 2006. Sociologija, Beograd: Ekonomski fakultet Beоgrad.

  Hegel, Georg W. F. 1964. Istorija filozofijе, IIII. Beоgrad: Kultura.

  Hegel, Georg W. F. 1965. Enciklopedija filozofskih znanosti. Sarajevo: Veselin Masleša.

  Hegel, Georg W. F. 1983. Јенски списи. Сарајево: Логос, Веселин Маслеша. 

  Heidegger, Martin. 1990. Pevanje i mišljenje. Beograd: Moderna.

  Kant, Imanuel. 1970. Kritika čistog uma. Beоgrad: Kultura.

  Lyotard, Jean Francois. 1995. Šta je posmoderna. Beograd: KIZ Art press.

  Peri, Marvin. 2000. Intelektualna istorija Evrope. Beograd: Clio.

  Ricer, Džordž. 2012. Savremena sociološka teorija i njeni klasični koreni. Beograd: Službeni glasnik.

  Ručnov, Drago. 2007. Od sablje do melema. Beograd: Čugura print.

  Stojiljković, Zoran. 2013. Држава и корупција. Beograd: Čigoja štampa.

  Šušnjić, Đuro. 1999. Orvelijana. Beograd: Čigoja štampa.

  Šušnjić, Đuro. 2004. Drama razumevanja. Beograd: Čigoja štampa.

  Šušnjić, Đuro. 2015. Teorije kulture. Beograd: Zavod za udžbenike.

  Uzelac, Milan. 2004. Istorija filozofije. Novi Sad: Stylos.

  Vajld, Oskar. 2006. De Profundus. Beograd: NNK Intencional.

Национални интерес 1/2024 1/2024 УДК 101.3 7-28