Tema broja

OGLEDI I STUDIJE

POSLOVI OSIGURANJA I OBELEŽJA UGOVORA O OSIGURANJU, UZ OSVRT NA OBLIKE PRIVREDNOG KRIMINALITETA U OSIGURANJU

Sažetak

Imajući u vidu osnovnu temu, u radu su na početku analizirana aktuelna rešenja Zakona o osiguranju u vezi sa poslovima osiguranja, te rešenja Zakona o obligacionim odnosima u vezi sa osnovnim obeležjima ugovora o osiguranju. Potom je učinjen tabelarni prikaz najvećih društava za osiguranje u Srbiji, zasnovan na kriterijumima Narodne Banke Srbije kao nadzorne instance nad poslovanjem društava za osiguranje, poput strukture portfelja osiguranja i bilansne sume, a za period trećeg tromesečja 2017. godine. Poseban odeljak rada posvećen je i oblicima privrednog kriminaliteta u oblasti osiguranja, jer treba imati u vidu da brojni oblici nezakonitosti u postupanju mogu postojati kako na strani osiguravača, tako i na strani osiguranika. U kontekstu svega što je u radu analizirano, u zaključku je istaknut značaj instrumenta kontrole zakonitosti poslovanja društava za osiguranje, koji je na nivou Evropske unije počeo sa primenom 2016. godine. Reč je o EU Direktivi Solventnost II, kao veoma modernom sistemu nadzora osiguranja. Implementacijom i primenom EU legislative u oblasti osiguranja, čini se značajan korak u približavanju sektora osiguranja u Republici Srbiji i sektora osiguranja u Evropskoj uniji.

Ključne reči:

Reference

  • Borselli, Angelo, „Unfair Terms in Insurance Contracts“, Европска ревија за право осигурања, Удружење за право осигурања Србије, Београд, год. 10, бр. 2/2011, 36–42. Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council on taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance (Solvency II), of 25 November 2009.
  • Закон о облигационим односима – ЗОО, Службени лист СФРЈ, бр. 29/78, 39/85, 45/89 – одлука УСЈ и 57/89, Службени лист СРЈ, бр. 31/93 и Службени лист СЦГ, бр. 1/2003 – Уставна повеља.
  • Закон о осигурању – ЗО, Службени гласник РС, бр. 139/2014.
  • Јовановић, Слободан, „Моралност у осигурању и друштвено одговорно понашање – стварност или циљ којем се тежи“, у зборнику: Право осигурања Србије у транзицији ка европском (ЕУ) праву осигурања (приредили Пјерпаоло Марано, Слободан Јовановић, Јасмина Лабудовић Станковић), Удружење за право осигурања Србије, Београд, 155-168, 2013.
  • Кühnhausen, Fabian, „Direktiva o solventnosti II – status quo i koraci napred“, Европска ревија за право осигурања, Удружење за право осигурања Србије, Београд, год. 15, бр. 3/2016, 49-55.
  • Народна банка Србије, Сектор за надзор над обављањем делатности осигурања, Извештај за треће тромесечје 2017. годинe, Интернет,  https://www.nbs.rs/internet/latinica/60/60_6/izvestaji/izv_III_2017.pdf, 19/01/2018.
  • Народна банка Србије, Стратегија за имплементацију Солвентности II у Републици Србији, Интернет, https://www.nbs.rs/internet/latinica/60/60_5/strategija_solventnost_II.pdf, 18/01/2018.
  • Пак, Андреј, Закључење и престанак уговора о осигурању, докторска дисертација, Универзитет Едуконс, Факултет за европске правно-политичке студије, Нови Сад, 2016.
  • Пјерпаоло, Марано, „Полна дискриминација у приватним уговорима о осигурању и право ЕУ“, у зборнику: Изазови усклађивања права осигурања Србије са европским (ЕУ) правом осигурања (приредили Јован Славнић и Слободан Јовановић), Удружење за право осигурања Србије, Палић, 2012, стр. 45–58.
  • Tarasiuk-Flodrowska, Anna, „Klauzule zloupotrebe u potrošačkim ugovorima i ugovoru o osiguranju – Najnoviji trendovi u Evropi“, Европска ревија за право осигурања, Удружење за право осигурања Србије, Београд, год. 13, бр. 1/2014, 21-30.
  • Царић, Славко, Витез, Мирослав, Дукић-Мијатовић, Маријана, Веселиновић, П. Јанко, Привредно право, Универзитет Привредна академија, Факултет за економију и инжењерски менаџмент, Нови Сад, 2016.
  • Царић, Славко, Витез, Мирослав, Раичевић, Вук, Веселиновић, П. Јанко, Привредно право, Универзитет Привредна академија, Факултет за економију и инжењерски менаџмент, Нови Сад, 2011.
  • Царић, Славко, Витез, Мирослав, Веселиновић, П. Јанко, Привредно право, Привредна академија, Нови Сад, 2006.
  • Council Directive 93/13/EEC of 5 April 1993 on unfair terms in consumer contracts, Official Journal of the European Communities, L 95/29.
  • Hauser, Peter, „Rastući značaj funkcije zakonitosti poslovanja na primeru austrijske ekonomije osiguranja“, Европска ревија за право осигурања, Удружење за право осигурања Србије, Београд, год. 13, бр. 2/2014, 7-15.
PERIODIKA Politička revija 4/2018 4/2018 УДК 368+347.764 125-138
ç