Изабери језик:
Тема броја

ПАТРИОТИЗАМ И НАЦИОНАЛНА ДРЖАВА

ПАТРИОТИЗАМ, МОНОПОЛИЗАЦИЈА ПАТРИОТИЗМА И ПАТРИОТСКО ВОЂСТВО

Сажетак

Овај рад критички анализира политичке аспекте патриотизма, он се посебно бави могућношћу да се патриотизам, без обзира на своју пристрасност, одреди као позитивни политички програм. У том контексту, први део рада истражује одрживост концепта патриотизма схваћеног мање као морални захтев а више као заједнички пројекат компатриота, који је заснован на прошлим, садашњим и будућим материјалним и духовним добрима, те на симболичким и институционалним формама које изражавају највреднију националну (демократску) традицију. У другом делу рада се пропитује феномен монополизације патриотизма, ситуације када непропитујућа лојалност својој земљи подразумева и непропитујућу оданост некој засебној идеји као критеријуму за разликовање патриота и непатриота. Рад ce закључује афирмативним ставом према патриотском вођству које дозвољава различите патриотске путање са различитим типом ангажмана, узајамну критику различитих патрпотскпх приступа и уважавање космополитске непристрасности.

кључне речи:

Референце

  1. Adorno, W., Frenkel-Brunswik, E, Levinson, D. J., San­ford, R. N. The authoritarian personality, Harper, New York, 1950.
  2. Bar-Tal, „Delegitimization: The Extreme Case of Sterotyping and Prejudice“, Bar-Tal, D., Graumann, C., Kruglanski, A. W., Stroebe, W. (ed.) Stereotyping and Prejudice: Changing Conceptions, Springer-Verlag, New York, 1989, стр. 169-188.
  3. Bar-Tal, D. „Patriotism as Fundamental Beliefs of Group Memebers“, Politics and the Individual, 3(2), 1993, стр. 45-62.
  4. Bar-Tal, „The monopolization of patriotism“, Bar-Tal, D., Staub, E. (ed.) Patriotism in the life of individuals and nations. Nelson-Hall Publishers, Chicago, 1997, стр. 246-270.
  5. Bar-Tal, , Staub, E. „Patriotism: Its Scope and Meaning“, Bar-Tal, D., Staub, E. (ed.) Patriotism in the life of in­dividuals and nations, Nelson-Hall Publishers, Chicago, 1997, стр. 1-19.
  6. Ben-Porath, S. „Civic virtue out of necessity: patriotism and democratic education“, Theory and Research in Educa­tion, 2007, 5(1), стр. 41-59.
  7. Blum, L. „Best traditions patriotism: A commentary on Miller, Wingo and Ben-Porath“, Theory and Research in Education, 5(1), 2007, стр. 61-68.
  8. Cohen, J. (ed.) For Love of Country: Debating the Limits of Patriotism, Beacon Press, Boston, 1996. стр. 2-17.
  9. Деспотовић, Љ. Политички митови u идеологије, Каирос, Сремски Карловци, 2010.
  10. Гавриловић, Д. Заточеници митова национализма u комунизма: свет u Југославија, Сремски Карловци, Каирос, 2010.
  11. Habermas, J. „Citizenship and National Identity“, Praxis In­ternational, 12(1), 1992, стр. 1-19.
  12. Johnston, S. „This Patriotism Which Is Not One“, Polity, 34(3), 2002, стр. 285-312.
  13. Kateb, G. Patriotism and other mistakes, Yale University Press, New Haven, 2006.
  14. Keller, S. „Patriotism as bad faith“, Ethics, 115(3), 2005, стр. 563-592.
  15. Keller, S. The Limits of Loyalty, Cambridge University Press, Cambridge, 2007.
  16. Kleingeld, „Kantian Patriotism“, Philosophy and Public Affairs, 29(4), 2000, стр. 313-340.
  17. MacIntyre, A. „Is Patriotism a Virtue?“, Primoratz, I. (ed.) Patriotism, Humanity Books, Amherst, 2002, стр. 43-­59.
  18. Nathanson, S. „In Defense of Moderate Patriotism“, Ethics, 99(3), 1989, стр. 535-552.
  19. Nussbaum, C. „Patriotism and cosmopolitanism“, Co­hen, J. (ed.) For Love of Country: Debating the Limits of Patriotism, Beacon Press, Boston, 1996. стр. 3-21.
  20. Primoratz, I. „Patriotism and Morality: Mapping the Ter­rain“, Primoratz, I., Pavkovic, A. (ed.) Patriotism: Philo­sophical and Political Perspectives, Ashgate, Aldershot, 2007, стр. 17-37.
  21. Primoratz, I., Pavkovic, A. (ed.) Patriotism: Philosophical and Political Perspectives, Ashgate, Aldershot, 2007.
  22. Schatz, T., Staub, E., Lavine, H. „On the Varieties of National Attachment: Blind versus Constructive Patri­otism“, Political Psychology, 20(1), 1999, стр. 151-174.
  23. Simmons, A. J. „Patriotic Leadership“, Price, L. The Va­lues of Presidential Leadership, Palgrave Macmillan, New York, 2007, стр. 35-59.
  24. Somerville, J. „Patriotism and War“, Ethics, 91(4), 1981, стр. 568-578.
  25. Стојановић, Ђ. „Однос етике и политике: од реалистичког ка пост-структуралистичком приступу пробле­му“, Српска политичка мисао, 30(4), 2010, стр. 11-28.
  26. Viroli, M. For Love of Country: An Essay on Patriotism and Nationalism, Clarendon Press, Oxford, 1995.
периодика Национални интерес 1/2011 УДК 172.15:321.7 225-242