Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

ОСНОВИ ФУНДАМЕНТАЛИЗМА

Сажетак

У овом раду аутор се позабавио појавом која је пред­мет истраживања неколико научних дисциплина. Фундаментализам као појава предмет је проучавања: филозофије, политичких наука (политикологија религије), али и правних наука (канонског и аутономног права), те социолошких (социологије религије, политичке социологије и социологије развоја). Отуда ће истраживање предметне појаве обухватити интердисциплиниран и мултидисциплинаран методолошки приступ. Међу методима у политичким наукама: ме­тод дедукције и генерализације, у правним наукама: метод анализе садржаја норми канонског права и упоредни метод, а у социолошким наукама: развојни ме­тод и метод унакрсних култура.

кључне речи:

Референце

  1. Avramov, Smilja: Opus Dei – novi krstaški pohod Vatikana, Idij, Veternik, 2000.
  2. Aldridge, Alan: “Market fundamentalism”, The market, Polity, 2005.
  3. Anders, Katie: “Secularism, Religion and multicultural citizenship”, Политикологија религије, 01/09: 157-160, Центар за проучавање религије и верску толеранцију, Београд, 2009.
  4. Antoun, Richard: Understanding fundamentalism – Christian, Islamic, and Jewish movements, Rowman Altamira, 2001.
  5. Appleby Scott, Marty Martin: Foreign Policy, 128/02: 16-22, Wash­ington, DC, 2002.
  6. Baletić, Zvonimir: “Privatni kapitalistički fundamentalizam, ekonomski liberalizam i ekonomska znanost“, Ekonomski pregled, (57) 7-8/06: 563­591, Ekonomski institut, Zagreb, 2006.
  7. Бек, Ханс-Георг: Византијски миленијум, Clio, Београд, 1998.
  8. Benc Ernest: Duh i život Pravoslavne crkve, Čigoja štampa, Beograd, 2004.
  9. Бус Андреас: “Социологија православне традиције“, Могућности и домети социјалног учења православља и Православне цркве: 101­124, Конрад Аденауер-Јунир, Београд, 2010.
  10. Varcellin, Giorgio: Instituzioni del mondo muslimano, Torino, 1996.
  11. Вербловски, Цви: “Јудаизам или религија Израела”, Јудаизам и пословна етика, Мали Немо, Панчево, 2003.
  12. Верховский, Александр: “Православный фундаментализм остался в меньшинстве”, Политический журналъ, объем 197: N°1/10, Москва, 2010.
  13. Willaime Jean-Paul: La précarité protestante sociologie du protestantisme contemporain, Labor et Fides, 1992.
  14. Guolo, Renzo: Il volto del nemico i fondamentalismi e le religioni: Lezioni magistrali, EUT, Trieste, 2006.
  15. Dunand, Jean-Paul: La mission, Editions Farel, 2006.
  16. Жуњић, Слободан: «Модерна и православно наслеђе», Часопис за веру и културу Источник, бр. 66/08: 5-48, Београд, 2008.
  17. Inbari, Motti: Jewish fundamentalism and the Temple Mount who will build the Third Temple?, SUNY Press, 2009.
  18. Јевтић, Мирољуб: “Идеја исламске транформације света”, Политичка ревија, 4/08: 1429-1462, Институт за политичке студије, Београд, 2008.
  19. Јевтић, Мирољуб: Религија – изазов политичкој науци, Центар за проучавање религије и верску толеранцију, Београд, 2010.
  20. Jevtić, Miroljub: “Fundamentalizam, verski”, Sociološki rečnik, Zavod za udžbenike, Beograd, 2007.
  21. Келнер, Менахем: “Јеврејска етика”, Јудаизам и пословна етика, Ма­ли Немо, Панчево, 2003.
  22. Kincler, Klaus: Verski fundamentalizam, Clio, Beograd, 2002.
  23. Клајн Иван, Шипка Милан: Велики речник страних речи и израза, Прометеј, Нови Сад, 2007.
  24. Quinney Richard: “Political Conservatism, Alienation, and Fatalism Contingencies of Social Status and Religious Fundamentalism”, Sociometry, 27, No. 3/64: 372-381, Washington, D.C, 1964.
  25. Klaić, Bratoljub: Riječnik stranih riječi A-Ž, Nakladni zavod Matice hr­vatske, Zagreb, 1987.
  26. Клајн Иван, Шипка Милан: Велики речник страних речи и израза, Прометеј, Нови Сад, 2007.
  27. Kuran, sura XVII-60, El Kalem, Sarajevo, 1989.
  28. Милошевић, Зоран: “Улога идеологије у развоју личности”, Политичка ревија, 1/09: 55-66, Институт за политичке студије, Београд, 2009.
  29. Morvan, Danièle: “Fondamental, ale, aux”, Dictionnaire culturel en lan­gue française, Sejer, Paris, 2005.
  30. Neimarlija, Hilmo: “Islamski fundamentalizam – pristup temi”, Islamski fundamentalizam, Mešihat islamske zajednice u BiH, Sarajevo, 1990.
  31. Oguntola-Laguda, Danoye: “Religion and politics in a pluralistic society – The Nigerian Experience”, Политикологија религије, 02/08: 123-133, Центар за проучавање религије и верску толеранцију, Београд, 2008.
  32. Ozzano, Lucca: “Religious Fundamentalism and democracy”, Политикологија религије, 1/09: 127-153, Центар за проучавање религије и верску толеранцију, Београд, 2009.
  33. Papanikolaou Aristotle, Prodromou Elizabeth: Thinking Through Faith New Perspectives from Orthodox Christian Scholars, St Vladimir’s Seminary Press, 2008.
  34. Ruthven, Malise: Fundamentalism – the Serach of Meaning, Oxford Un­iversity Press, 2004.
  35. Станковић, Владан: “Фундаментализам“, Српска слободарска мисао, 3/08: 3-18, СРС, Земун, 2008.
  36. Станковић, Владан: “Апостолат лаика пре и након Другог ватиканског сабора”, Политичка ревија, 01/05: 193-212, Институт за политичке студије, Београд, 2005.
  37. Sultana, Aneela: “Digging Islamic Roots of Jihad to Unveil the Truth”, Политикологија религије, 1/08: 31-41, Центар за проучавање религије и верску толеранцију, Београд, 2008.
  38. Tanasković Darko: Islam i Mi, Partenon, Beograd, 2006.
  39. Tibi, Bassam: The challenge of fundamentalism political Islam and the new world disorder, University of California Press, 2002.
  40. Touraine, Alain: Consensus and controversy, Routledge,
  41. Fahed, Ziad: “How The Catholic Church views the political community”, Политикологија религије, 01/09: 99-110, Центар за проучавање религије и верску толеранцију, Београд, 2009.
  42. Harris Hariet: Fundamentalism and Evangelicals, Clarendon Press Ox­ford, 1998.
  43. Hadžić, Mehmed-Alija: “Islamski odnos prema pretjerivanju u vjeri”, Islamski fundamentalizam, Mešihat islamske zajednice u BiH, Sarajevo, 1990.
  44. Hill Brennan, Knitter Paul, Madges William, Faith, religion & theology – a contemporary introduction, 2 book revised, Twenty-Third Publicati­ons, 1997.
  45. http://sr.wikipedia.org/sr-el/Фундаментализам
  46. Schwibach, Armin: “100 godina antimodernističke zakletve”, http://don-ivica.net/index.php?option=com_content&view=article&id=345:100-godina-antimodernistike-zakletve&catid=56:opcacrkva&Itemid=58
периодика Политичка ревија 4/2010 УДК: 327.39 109-126