Изабери језик:
Тема броја

КУЛТУРНА ПОЛИТИКА, ДЕМОКРАТСКИ ДЕФИЦИТ И ЛИБЕРАЛНА ДЕМОКРАТИЈА

НОРМАТИВНИ VS. СТВАРНИ МОДЕЛ КРЕИРАЊА И РЕАЛИЗАЦИЈЕ СПОЉНЕ ПОЛИТИКЕ У ПОЛИТИЧКОМ СИСТЕМУ СРБИЈЕ (1)

Сажетак

У овом делу студије, аутор нуди одређење спољне полити­ке и њеног места у политичком систему. Затим се приказује процес креирања и реализације спољне политике, кроз његове фазе, од иницијативе и одлучивања до спровођења одлуке и механизама контроле и надзора. Опис процеса креирања и реализације спољне политике у Србији започиње представљањем државних органа (председника Републике Србије, Владе Републике Србије, Министарства спољних послова и Министарства одбране) и њихових улога у овом процесу.

кључне речи:

Референце

  1. Васовић, Вучина: „Савремени политички системи“, Научна књига, Београд, 1987.
  2. Висковић, Иво: „Процес креирања и реализације спољне политике у Југославији – докторска дисертација“, издање аутора, Београд, 1984.
  3. Висковић, Иво, ур.: „Спољна политика Југославије – репетиторијум“, Факултет политичких наука, Београд, 1991.
  4. Кегли, Чарлс и Виткоф, Јуџин: „Светска политика тренд и трансформација“, Центар за студије Југоисточне Европе, Факултет политичких наука, Дипломатска академија Министарства спољних послова Србије и Црне Горе, Београд, 2004.
  5. Вукадиновић, Радован: „Основи теорије међународних односа и вањске по­литике“, Школска књига, Загреб, 1989.
  6. Вукадиновић, Радован: „Теорије вањске политике“, Политичка култура, За­греб, 2005.
  7. Гавранов, Велибор и Стојковић, Момир: „Међународни односи и спољна по­литика Југославије“, Савремена администрација, Београд, 1972.
  8. Димитријевић, Војин и Стојановић, Радослав: „Основи теорије међународних односа“, Службени лист СФРЈ, Београд, 1977.
  9. Димитријевић, Војин и Стојановић, Радослав: „Међународни односи“, Слу­жбени гласник СРЈ, Београд, 1996.
  10. Evans, Graham and Newnham, Jeffrey: “Dictionary of International Relations”, Penguin Books, London, 1998.
  11. Јовановић, Милан Н.: „Политичке институције у политичком систему Србије“, Институт за политичке студије, Београд, 2008.
  12. Јовичић, Миодраг: „Велики уставни системи“, ИРО Светозар Марковић, Београд, 1984.
  13. Линц, Хуан и Степан, Алфред: „Демократска транзиција и консолидација“, Филип Вишњић, Београд, 1998.
  14. Лукић, Радомир Д.: „Теорија државе и права II. Теорија права“, Завод за уџбенике и наставна средства, Београдски издавачко-графички завод, Београд,
  15. Марковић, Ратко: „Моћ и немоћ председника Републике Србије“, у: Анали Правног факултета у Београду, 52, бр. 3-4, 2004.
  16. Марковић, Ратко: „Уставно право и политичке институције“, ИПД Јустинијан, Београд, 2006.
  17. Марковић, Ратко и Брчин, Драгутин, ур.: „Устав Србије критичка анализа“, Београдски форум за свет равноправних, Београд, 2007.
  18. Merkel, Wolfgang: “Embedded and Defective Democracies”, in: Democratiza­tion, 11, No.5, December 2004.
  19. Министарство спољних послова Републике Србије: „Информатор о раду“, МСП РС, Београд, децембар 2009.
  20. Нај, Џозеф С.: „Како разумевати међународне сукобе“, Стубови културе, Београд, 2006.
  21. Павловић, Душан и Антонић, Слободан: „Консолидација демократских установа у Србији после 2000. године“, Службени гласник, Београд, 2007.
  22. Пејковић, Марко: „Положај шефа државе у политичком систему Србије“, у: Српска политичка мисао, 28, бр. 2-2010.
  23. Симић, Драган Р.: „Светска политика“, Факултет политичких наука – Чигоја штампа, Београд, 2009.
  24. Smith, Steve; Hadfield, Amelia and Dunne, Tim, eds.: „Foreign Policy: Theories, Actors, Cases“, Oxford University Press, Oxford, 2008.
  25. Стојановић, Радослав: „Југословенски федерализам и спољнополитичко одлучивање“, Центар за публикације Правног факултета у Београду, б.г.и.
  26. Стојановић, Радослав: „Спољна политика и државно уређење“, Досије, Београд, 2001.
  27. Стојић Карановић, Едита и Јанковић, Слободан, ур.: „Елементи стратегије спољне политике Србије“, Институт за међународну политику и привреду, Београд, 2008.
  28. Хаџић, Мирослав, ур.: „Демократска контрола војске и полиције у СР Југославији нормативне претпоставке“, Центар за цивилно-војне односе, Београд, 2001.
  29. Влада Републике Србије, www.srbija.gov.rs
  30. Министарство спољних послова Републике Србије, www.mfa.gov.rs
  31. Министарство одбране Републике Србије, www.mod.gov.rs
  32. Народна скупштина Републике Србије, www.parlament.rs
  33. Канцеларија за европске интеграције, www.seio.gov.rs
  34. Влада Аутономне покрајине Војводине, www.vojvodina.gov.rs
  35. Привредна комора Србије, www.pks.rs
  36. Устав Републике Србије, Службени гласник Републике Србије, бр. 98/06
  37. Уставни закон за спровођење Устава Републике Србије, Службени гласник Републике Србије, бр. 98/06
  38. Закон о Државној ревизорској институцији, Службени гласник Републике Србије, бр. 101/05, 54/07
  39. Закон о Влади, Службени гласник Републике Србије, бр. 55/05, 71/05, 101/07
  40. Закон о Председнику Републике, Службени гласник Републике Србије, бр. 111/07
  41. Закон о Војсци Србије, Службени гласник Републике Србије, бр. 116/07
  42. Закон о спољним пословима, Службени гласник Републике Србије, бр. 116/07
  43. Закон о основама уређења служби безбедности Републике Србије, Службе­ни гласник Републике Србије, бр. 116/07
  44. Закон о министарствима, Службени гласник Републике Србије, бр. 65/08
  45. Закон о Агенцији за борбу против корупције, Службени гласник Републике Србије, бр. 97/08
  46. Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине, Службе­ни гласник Републике Србије, бр. 99/09
  47. Резолуција Народне скупштине Републике Србије о заштити суверенитета, територијалног интегритета и уставног поретка Републике Србије, од 26. децембра 2007. године
  48. Пословник Народне скупштине Републике Србије (пречишћен текст), Слу­жбени гласник Републике Србије, бр. 13/09
  49. Статут Аутономне покрајине Војводине, Службени лист АПВ, бр. 17/2009
  50. Статут Привредне коморе Србије, Службени гласник Републике Србије, бр. 45/02
периодика Српска политичка мисао 4/2010 УДК: 327(497.11) 127-152