Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

НАЦИОНАЛНИ КАРАКТЕР, КУЛТУРНИ И ПОЛИТИЧКИ ОБРАЗАЦ

Сажетак

Да би се разумео појам културног обрасца потребно је културу разумети као појам шири од уобичајеног. Ако се под културом једног народа обухвате све гране његовог духовное живота наука, вера и морал, књижевност и уметност, по­литика и право, војска и привреда, обичаји и забаве, могуће je проценити какав je његов кулутурни образац. Током XIX века традиционални српски културни образац се постепено одбацује и уместо њега се усвајају нови европски национални, политички и морални обрасци. Понекад се као образац усвајају и страна гледишта о српском народу и његовој култури. Српска интелигенција XIX века није, међутим, усвојила ниједан страни културни образац, нити je изградила сопствени. Слободан Јовановић наглашава да je необично што индивидуалистички народ као што су Срби није обраћао више пажње развијању културног обрасца који je потребнији појединцу, него заједници.

кључне речи:

Референце

  1. Аранитовић, Добрило, Слободан Јовановић, Библиографија ca хронологијом живота и рада, Фонд Сло­бодан Јовановић, Београд, 2010.
  2. Баста, Данило, „Слободан Јовановић као тумач српског националног карактера“, Пет ликова Слободана Јовановића, ЈП Службени лист СцГ, Београд, 2003, 91-115.
  3. Батаковић, Душан, „Слободан Јовановић и историја ментали­тета“, Дело Слободана Јовановића у свом времену и данас, уредник Стеван Врачар, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 1991, 333-340.
  4. Батаковић, Душан, „О динарској неприлагођености“, Књижевне новине, 956, 49 (15. 7. 1997), 2
  5. Богдановић, Димитрије, Историја старе српске књижевности, Српска књижевна задруга, Београд, 1991.
  6. Вуковић, Слободан, „Стереотипи о Србима и разбијање Југославије“, Зборник Матице српске за друштвене науке, 120 (2006), 75-112.
  7. Живојиновић, Драгољуб, Краљ Петар I Карађорђевић у отаџбини, ЗУНС, Београд, 2003.
  8. Јовановић, Бојан „Српски менталитет и културни образац“, Књижевне новине, 53 (2001), 24.
  9. Јовановић, Бојан, „Културни образац као судбина“, Књижевни лист, Београд, 5 (2006), 4-5.
  10. Јовановић, Бојан, Пркос u инат, етнопсихолошке студије, ЗУНС, Београд, 2008.
  11. Јовановић, Драгољуб, „Слободан Јовановић и народ”, Сабрана дела, 12, уредник. Р. Самарџић, Ж. Стојковић, БИГЗ, Југославијапублик, СКЗ, Београд, 1990-1991 (даље СД), 835-837.
  12. Јовановић, Слободан, „Један прилог за проучавање српског националног карактера \1957, 1964], СД 12, 543­
  13. Јовановић, Слободан, „О друштвеном уговору“ [1895], СД 12, 175-208;
  14. Јовановић, Слободан, „Европска и азијска култура“ [1926], СД 11, 267-269.
  15. Јовановић, Слободан, „Уставобранитељи и њихова влада (1838-1858)“, СД 3.
  16. Јовановић, Слободан, „Богдан Поповић“, СД 11 [1948, 1962], 717-754.
  17. Јовановић, Слободан, „Артур Балфур“ [1930], СД 2, 673-681.
  18. Јовановић, Слободан, „Урош Петровић“ [1926], СД 11, 711-716.
  19. Јовановић, Слободан, „Платон“ [1935], СД 9, 9-83.
  20. Јовановић, Слободан, „Његош“ [1925], СД 11, 789.
  21. Јовановић, Слоодан, „Јован Скерлић [1924]“, СД 11, 788.
  22. Јовановић, Слободан, „Јован Скерлић као историчар“ [1926], СД 11, 701-704.
  23. Јовановић, Слоодан, ,,О Скерлићевој политичкој идеологији“ [1934], СД 11, 705-707.
  24. Јовановић, Слободан, „О тоталитаризму“ [1952], СД 12, 167-172.
  25. Јовановић, Слободан, „Политичке идеје Јована Скерлића“ [1953], СД 11, 708-710.
  26. Јовановић, Слободан, „Никола Пашић“, СД 11 [1953-1957, 1962], 141-210.
  27. Кемура, Шејх Сејфудин, Први српски устанак под Карађорђем по турским врелима, Исламска дионичка штампарија у Сарајеву, Сарајево, 1332/1914, 12.
  28. Љушић, Радош, Вожд Карађорђе, ЗУНС, Београд, 2005.
  29. Мандић, Слободан, „Културни образац и древна баштина. Блискост појмова Слободана Јовановића и Беле Хамваша“, Књижевна реч, 429/22 (25. 12. 1993), 13.
  30. Миланов, Кајица, Титовштина у Југославији, Перт, 1952.
  31. Милованов Кајица, Обрачун, начела и разлози, Мелбурн, 1969.
  32. Милованов, Кајица, „Спор око тумачења српске историје“, Историја српске филозофије 2, Евро-Ђунти, Београд, 2012, 313-345.
  33. Милић, Новица, „Један прилог читању једног прилога (Слобо­дан Јовановић и његов културни образац)“, Књижевна реч, 393/394, 21 (1992), 50-51
  34. Милићевић, Јован, „Идеја о обнови српске државе“, ИСН, V-1.
  35. Милосављевић, Борис, „Политика и морал у теорији државе Слободана Јовановића“, Анали Правног факултета у Београду, 59/1 (2011), 273-293.
  36. Новаковић, Стојан, Васкрс државе српске, Изабрана дела 5, ЗУНС, Београд, 2000.
  37. Павловић, Коста Ст, „Разговори са Слободаном Јовановићем 1941-1958”, у: Слободан Јовановић у емиграцији, разговори и записи, Новинско-издавачка уставнова Службени лист СРЈ, Досије, Београд, 1993.
  38. Петровић, Милош, „За културни образац Слободана Јовановића“, Књижевне новине, 58 (2006), 2-3.
  39. Поповић, Богдан „Бомарше“ [1889], Сабрана дела, 2, (пр). И. Тартаља, ЗУНС, Београд, 2001, (даље: Сабрана дела), 29-152;
  40. Поповић Богдан, „Психологија скоројевића“ [1922], Сабрана дела, 6, 314-326.
  41. Saisselin, Rémy G, „De l’honnête homme au dandy ou d’une esthétique de l’imitation à une esthétique de l’expression“, L honnête homme et le dandy, éd. par Alain Montandon, (Études littéraires françaises), Gunter Narr Verlag, Tübingen, 1993, 9-17.
  42. Селесковић, Момчило, Србија у немачком јавном мњењу 1914— 1918 [1919], прев. П. Новаковић, Рад, Београд, 1996.
  43. Стојковић, Живорад, „Обичан, најобичнији велики писац”, Књижевне новине, 53 (2001), 27.
  44. Стојанчевић, Владимир, „Српско друштво пред устанак“; „Идеје првог српског устанка“, у Историја српског народа (даље: ИСН), V-1, СКЗ, Београд, 1981-1983,17-24; 87-90.
  45. Суботић, Драган, Слободан Јовановић у егзилу 1941-1958, 2, Институт за политичке студије, Београд, 2000.
  46. Taine, Hippolyte, Les origines de la France contemporaine (L’an­cien régime, La Révolution, Le Régime moderne), Hachette, Pa­ris, 1875-1893.
  47. Тешић, Гојко, „Заветни Јовановићев сан“, Књижевни лист, Београд, 5 (2006), 5.
  48. Тркуља, Јовица, „Добре и лоше стране српског карактера“, Књижевни лист, 5 (2006), 5.
периодика Национални интерес 3/2013 УДК 316.722:321.01(497.11) 191-217