Izaberi jezik:

Boris Z. Milosavljević

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Balkanološki institut SANU.

PERIODIKA

NACIONALNI KARAKTER, KULTURNI I POLITIČKI OBRAZAC

Da bi se razumeo pojam kulturnog obrasca potrebno je kulturu razumeti kao pojam širi od uobičajenog. Ako se pod kulturom jednog naroda obuhvate sve grane njegovog duhovnoe života nauka, vera i moral, književnost i umetnost, po­litika i pravo, vojska i privreda, običaji i zabave, moguće je proceniti kakav je njegov kuluturni obrazac. Tokom XIX veka tradicionalni srpski kulturni obrazac se postepeno odbacuje i umesto njega se usvajaju novi evropski nacionalni, politički i moralni obrasci. Ponekad se kao obrazac usvajaju i strana gledišta o srpskom narodu i njegovoj kulturi. Srpska inteligencija XIX veka nije, međutim, usvojila nijedan strani kulturni obrazac, niti je izgradila sopstveni. Slobodan Jovanović naglašava da je neobično što individualistički narod kao što su Srbi nije obraćao više pažnje razvijanju kulturnog obrasca koji je potrebniji pojedincu, nego zajednici.

PERIODIKA

TEORIJA DRŽAVNE SUVERENOSTI SLOBODANA JOVANOVIĆA

Moderna država se razlikuje od srednjovekovne države po tome što predstavlja najvišu vlast na svojoj teritoriji. Pri tome je suverenost nedeljivo svojstvo same države i ne može se poistovetiti ni sa suverenošću vladara, niti sa suverenošću naroda. U radu se razmatra specifičnost Jovanovićevog učenja o državnoj suverenosti. U tradiciji nemačkog opšteg učenja o državi, posebno Blučlijeve teorije o državi kao jedinstvenom organizmu, Jovanović zaključuje da je državna suverenost suverenost celine i kao takva viša od suverenosti bilo kog njenog člana ili organa. U teoriji narodne suverenosti narod se shvata bitno drugačije od naroda shvaćenog u teoriji državne suverenosti. Zbog toga je za razumevanje Jovanovićeve kritike narodne suverenosti, potrebno sagledati različita značenja pojma „narod“. Jovanović kritikuje Rusoovu teoriju narodne suverenosti i teoriju prirodnih prava. Naglašava da bi volja podaničke mase bila važnija od volje državnih organa kada bi narod u pravnom smislu bio suveren, a na tom izvrnutom odnosu svaka bi organizacija vlasti bila nemoguća. Slobodan Jovanović dosledno zastupa teoriju državne suvere­nosti. Pri tome nije svoje učenje utemeljio na učenju o državi kao organizmu, već na državno-pravnoj ličnosti.

ç