Изабери језик:
Тема броја

ИСТРАЖИВАЊА

КАКО НАПИСАТИ НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАД ИЗ ОБЛАСТИ ПОЛИТИКОЛОГИЈЕ

Сажетак

У овом раду је аналитички и поступно интерпретира­на методологија писања научноистраживачког рада израде научноистраживачког пројекта. У уводном разматрању дефинисана је методологија као и општи појмови који су незаобилазни у писању научног рада или научно-итсраживачког пројекта. Дефинисана је наука и њене законитости. Да би се методолошки схватило исправно писање научног рада у овом раду су дефинисана-разрађена следећа питања: Избор и дефинисање проблема истраживања; дефинисање појмова и појмовна анализа; одређивање циљева истраживања; постављање хипотеза; идентификација и класификација варијабли; операционализација варијабли; одређивање нацрта истраживања; основне ме­тоде научног мишљења и истраживања у друштвеним наука; теренски истраживачки рад, сређивање и обрада података; интерпретација података и писање научног извештаја.

кључне речи:

Референце

  1. Богдановић, М.: Методолошке студије, ИПС, Београд, 1993.
  2. Брачар, С. К: Преиспитивање правне методологије, Наговештај државно-правног интегрализма, Научна књига, Београд 1994.
  3. Ватарело, А.Ж.: Проблем у друштвеним истраживањима, Критика традиционалне методологије, А.Ж.Батарело, Загреб, 1988.
  4. Вујевић, М,. Увод у знанствени рад, Информатор, Загреб 1988,
  5. Гуд Вилијем Пол Хет: Методи социјалног истраживања, Вук Караџић, Београд, 1966,
  6. Зајечаревић, Г, Основи методологије науке, научна књига, Београд, 1977,
  7. Илић, М.: Научно истраживање. Општа методологија, Филолошки факултет у Београду, Београд, 1994.
  8. Кун Томас, Структура научних револуција, Нолит, Београд, 1974,
  9. Милосављевић, С. Истраживање политичких појава, Институт за политичке студије Београд 1980,
  10. Марковић, М., Логика, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1994
  11. Милосављевић, С., Радосављевић, И., Основи методологије политич­ких наука, треће измењено и допуњено издање, Службени гласник, Београд, 2006,
  12. Мозер. Ц.А.: Методи анкетирања у истраживању друштвених појава, Култура, Београд 1962,
  13. Милић, В. Социолошки метод, Нолит, Београд, 1965,
  14. Марковић, М.: Дијалектичка теорија значења, БИГЗ – Генекс штам­па, Просвета, СКЗ, Веоград 1994.
  15. Macneill Patrik: Research methods, Routledge, Лондон, 1991.
  16. Михаиловић, Д.: Методологија научних истраживања, Факултет организационих наука, Београд, 1999.
  17. Печујлић, М.: Методологија друштвених наука, Савремена администрација, Београд, 1989.
  18. Пејчић, Б.: Методологија емпиријског научног истраживања, Хрестоматија. Универзитет у Београду, Дефектолошки факултет Бео­град, 1995.
  19. Печујлих М; Милић В: Методологија друштвених наука, ДБ Графи­ка, Београд, 1995.
  20. Пешић, М.: Увод у социологију, РО Институт за политичке и међународне студије, Београд, 1985.
  21. Пешић, М.: Социолошке теорије, Институт за политичке студије, Бе­оград, 1994.
  22. Ристић, Ж., О истраживању, методу и знању, Институт за педагошка истраживања, Београд, 1995,
  23. Стојак Руди: Метода анализе садржаја, Институт за проучавање националних односа и ДП Графичар, Тузла, 1990.
  24. Сакан, М,: Хипотезе у науци, друго издање, Прометеј, Нови Сад 2005,
  25. Шамић, М,: Како настаје научно дјело, Свјетлост, Сарајево, 1988,
  26. Шешић, Б,: Основи методологије друштвених наука, друго издање, Научна књига, Београд, 1977,
периодика Политичка ревија 1/2009 УДК: 001.81+001.891]:32.01 257-280