Изабери језик:
Тема броја

КАПАЦИТЕТИ И СТАНДАРДИ ЕУ

ИНСТИТУЦИОНАЛНИ КАПАЦИТЕТИ ЕУ: ПИТАЊЕ ПАРЛАМЕНТАРНЕ КОНТРОЛЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ БЕЗБЕДНОСНЕ И ОДБРАМБЕНЕ ПОЛИТИКЕ

Сажетак

Парламентарна контрола безбедносне политике ЕУ једно је од кључних питања институционалног си­стема ЕУ. Како су национални парламенти држава чланица и Европски парламент укључени у процес развоја и спровођења безбедносне политике ЕУ? Аутор примећује да постоји «двоструки демократски дефи­цит» у инситуционалном систему ЕУ, како на нивоу националних парламената, тако и на нивоу Европског парламента. Јер, развој спољне и безбедносне полити­ке ЕУ почива на међувладиној сарадњи, и улога Европског парламента је ограничена у тој области, али она није надомештена активним учешћем националних парламената у демократској контроли ове полити­ке. Одредбе Лисабонског уговора доносе неке новине, које, међутим, суштински не мењају ствари. Чланак ће бити подељен у два дела. У првом делу, аутор ће анализирати улогу Европског парламента у процесу демократске контроле безбедносне политике ЕУ, док ће други део бити посвећен улози и ограничењима на ционалних парламената. Аутор закључује да постоји парадокс у институционалном систему ЕУ, јер спољна и безбедносна политика ЕУ има за циљ да промовише развој и јачање демократије и правне државе, док истовремено постоји двоструки демократски дефи­цит у процесу парламентарне контроле ове политике ЕУ.

 

кључне речи:

Референце

  1. Agostini, Maria Valeria, “The Role of National Parliaments in the future EU”, International Spectator, XXXVI, n° 4, 2001.
  2. Auvret-Finck, Josiane, «Les moyens de la force armée», in Loïc Azoulai, Laurence Burgorgue-Larsen (dir.), L’autorité de l’Union européenne, Bruylant, Bruxelles, 2006.
  3. Berthu, Georges, Souchet, Dominique, Le traité d’Amsterdam, contre la démocratie. Texte intégral comparé et commenté, Paris, François-Xavier de Guibert, 1998.
  4. Bono, Giovanna, “The European Convention and Common Foreign and Security Policy: More Defence, Less Security”, Peace Studies Papers, Working Paper 7, 2004, http://www.brad.ac.uk/acad/pubs/pdf.
  5. Born, Hans, Dowling, Alex, Fuior, Teodora, Gavrilescu, Suzana, Parlia­mentary Oversight of Civilian and Military ESDP Missions: The Euro­pean and National Levels, European Parliament, Brussels, 2007.
  6. Bosse-Platière, Isabelle, “Le Parlement européen et la PESC/PESD: les aspects juridiques”, Les Cahiers de l’IRSEM, n° 4, 2010.
  7. Brok, Elmar “Tackling the double democratic deficit of ESDP”, http://www.assembly-weu.org/en/presse/cp/2004/7.html.
  8. Comelli, Michele, “The Democratic Accountability of the CSDP and the Role of the European Parliament”, in Ettore Greco, Nicoleta Pirozzi, Ste­fano Silvestri (eds.), EU Crisis Management: Institutions and Capabiliti­es in the Making, Instituto Affari Internazionali, 2010.
  9. Cutler, Robert, Von Lingen, Alexander, “The European Parliament and European Union Security and Defence Policy”, European Security, vol. 12, n° 2, 2003.
  10. Diedrichs, Udo, “The European Parliament in CFSP: More than a Margi­nal Player?”, International Spectator, 39, n° 2, 2004.
  11. Dumoulin, André, «Le Parlement européen et la PESD», Les Cahiers du RMES, vol. IV, n° 2, 2008.
  12. Fink-Hooijer, Florika, “The Common Foreign and Security Policy of the European Union”, European Journal of International Law, 5, n° 2, 1994.
  13. Gourlay, Catriona, Tappert, Malin, “Revising European’s Parliament Scrutiny of Foreign Affairs and Defence”, European Security Review, n° 21, 2004.
  14. Herranz-Surrallés, Anna, “The Contested ‘Parliamentarisation’ of EU Fo­reign and Security Policy”, PRIF-Report No. 104, 2011.
  15. Koenig-Archibugi, Mathias, “The Democratic Deficit of EU Foreign and Security Policy”, International Spectator, n° 4, 2002.
  16. Laschet, Armin, “Parliamentarisation of the European Security and De­fence Policy”, Geneva Center for the Democratic Control of Armed For­ces (DCAF), Working Paper n° 82, 2002.
  17. Матић Петар, “Политичке партије и европски избори”, Политичка ревија, вол. 18, бр. 4, 2008.
  18. Moravcsik, Andrew, “Why the European Union Strengthens the State: Domestic Politics and International Cooperation”, Center for European Studies, Working Paper n° 52, 1994.
  19. Peters, Dirk, Wagner, Wolfgang, Deitelhoff, Nicole, “Parliaments and European Security Policy. Mapping the parliamentary field”, in Dirk Pe­ters, Wolfgang Wagner, Nicole Deitelhoff (eds.), The Parliamentary Con­trol of European Security Policy, ARENA Report No 7/08,
  20. Стојадиновић, Миша, “Демократија између мита и стварности”, у Зоран Милошевић (ур.), Демократија и саборност, Институт за по­литичке студије, Београд, 2010.
  21. Стојановић, Ђорђе, “Утицај имплементационог процеса и политизације јавне управе на политички капацитет”, Национални интерес, вол. 7, бр. 2, 2011.
  22. Vukcevic, Dejana, L’émergence d’une Europe de la défense: difficultés et perspectives, Editions européennes universitaires, 2010.
  23. Зечевић, Слободан, “Еволуција надлежности Европског парламен­та”, Српска политичка мисао, вол. 34, бр. 4, 2011.
  24. Wagner, Wolfgang, “The Democratic Control of Military Power Europe”, Paper prepared for the presentation at the University of Oslo, 12 April 2005.
  25. Wagner, Wolfgang, “The Democratic Legitimacy of European Security and Defence Policy”, Papier occasionnel, n° 57, 2004.
  26. Wagner, Wolfgang, “The Evolution of CFSP Institutions: Where Does Democratic Accountability Stand?”, International Spectator, XXX­IX, n° 2, 2004.
  27. Wessels, Wolfgang, “The Parliamentary Dimension of CFSP/ESDP Options for the European Convention”, Study submitted for the European Parliament, Bruxelles, TEPSA, 2002.
  28. Вукчевић, Дејана, “Безбедносна и одбрамбена политика ЕУ и постојећи институционални систем ЕУ”, Политичка ревија, вол. 18, бр. 4, 2008.
  29. Вукчевић, Дејана, “Финансирање безбедносне и одбрамбене полити­ке ЕУ”, Српска политичка мисао, вол. 26, бр. 4, 2009.
периодика Политичка ревија 1/2012 УДК: 355.01+351.74]:328.3(4-672EU) 255-276