Izaberi jezik:
Tema broja

POLITIČKE INSTITUCIJE

SAVREMENO SHVATANJE JAVNE BIROKRATIJE

Ovaj rad se bavi meta-analizom fenomena javne biro kratije kao relevantnoe faktora u procesu donošenja odluka povezanih sa formulisanjem pojedinačnih politika, te sa potencijalom za korigovanje savremenog demokratskog deficita. U skladu sa tim, prvi deo . . .

EFEKTI POLUPREDSEDNIČKOG SISTEMA

Rad se bavi efektima semiprezidencijalizma ili polupredsedničkog sistema. Pod efektima se podrazumeva godišnji skor Freedom Hous-a i učestalost kolapsa demokratije/demokratske konsolidacije. Statistička obrada efekata kroz t-test, proporcionalni test i . . .

POLITIKA I SUDSTVO

Naše istraživanje se prevashodno fokusira na pitanje da li su sudovi politički akteri i u čemu se ogleda uloga političkog u evropskom i američkom modelu primene prava. U stranicama koje slede autor koji izvorno dolazi iz pravnog domena, nastojaće da . . .

NACIONALNI IDENTITET I SAVREMENO DRUŠTVO
SRBIJA – KAPACITETI I PRIORITETI

SRBIJA IZMEĐU JUGOSLOVENSTVA I EVROATLANTIZMA

U radu se u obliku istorijsko-politikološke i geopolitičke sinteze prezentuje presek srpske ideologije i spoljnopolitičkih prioriteta. Srbi su narod sklon nekritičkom prisvajanju i priklanjanju širim ideološko-državnim integracijama, koji se olako odriče . . .

SPOLJNOPOLITIČKI PRIORITETI SRBIJE

Spoljnopolitički prioriteti države za osnovu imaju bilo objektivne ili socijalno konstruisane opšte ciljeve i vrednosti države i društva. Njihovo precizno određivanje, u strateškom dokumen­tu poput nacionalne Spoljnopolitičke strategije, smanjuje . . .

OGLEDI I STUDIJE
KAPACITETI I STANDARDI EU

ODNOS EVROPSKE UNIJE PREMA ZAPADNOM BALKANU

Istraživanje u ovom radu obuhvata uticaj Evropske unije na region Zapadnog Balkana kroz programe i dostupnost fondova pretpristupne pomoći, te proučavanje i analizu tendencija i uslova u savremenom svijetu integracionih procesa utvrđujući potencijale, . . .

LOKALNA SAMOUPRAVA
NAUČNA POLEMIKA, OSVRTI I PRIKAZI

Prijavi se za newsletter

ç