Изабери језик:
Тема броја

ЕКОНОМИЈА И САВРЕМЕНА ДРЖАВА

ЕКОНОМСКЕ ФУНКЦИЈЕ ДРЖАВЕ – ГЛОБАЛИЗАЦИЈА И РЕГИОНИ

Сажетак

Најновија светска економско-финансијска криза довела је разноврсне аспекте економије под неминовно критичко преиспитивање. Трагајући за узроцима кризе уједно се покушава одржавање свих преовлађујућих сегмената економије и друштвене организације. “Западњачка теорија” и владајући носиоци политичких одлука од самог њеног почетка (2007) почели су да примењују мере санирања најризичнијих појавних облика кризе (велике бан­ке) и потстицања тражње. Пуне три године су прошле у покушају умањивања ефеката кризе а тенденција њеног увећања све више снажи своје изворе. Последњи покушаји у САД и Еврозони пока­зуху да преовлађује прагматизам. За наше тематско опредељење је најважније како се понашају бројни носиоци мера економских по­литика на међународном плану. Значи, осим мера у сфери националних економија (повећање буџетског дефицита, промене у сфери фискалне политике, стање државних дугова, у области социјалне политике), посебно је значајно сагледавање нових процеса глобалних економских функција државе зарад нове фазе успостављања односа који на нов начин усмеравају компетенције државе у економији али и околности и збивања. Глобализација економије и поли­тике се ту намеће као “светско земљиште” амбиција и реалности. У том контексту је и ово наше разматрање.

кључне речи:

Референце

  1. Адамовић Љубиша, Интеграција и дезинтеграција светске привреде, Савремена администрација, Београд, 1987.
  2. Аврамов Смиља, Трилатерална Комисија, ИГАМ, Београд, 2008.
  3. Бурда, М., Виплош, Ч., Макроекономија, Центар за либерално економске студије, Београд, 2004
  4. Van Horne C., Wachowicz, J. M. Osnove financijskog menedžmenta, Mate, Za­greb, 2002.
  5. Вукотић Веселин, Макроекономски рачуни и модели, ЦИД, Подгорица, 2001.
  6. Вулетић Веселин, Глобализација мит, или стварност, Завод за издавање уџбеника, Београд, 2003.
  7. Галбрајт Џон Кенет, Нова индустријска држава, Стварност, Загреб, 1978.
  8. Галбрајт Џон Кенет, Доба неизвјесности, Стварност, Загреб.
  9. Друкер Петер Ф. Посткапиталистичко друштво, Привредни преглед, Бео­град, 1995.
  10. Jeze, Gastone, Cours de sciences des finances et des legislations finacieres, Paris, 1931.
  11. Кејнз, Џон Мајнард, Општа теоријазапослености, камате и новца, Култура, Београд, 1956.
  12. Киндлебергер, П.Ц., Алибер, З.Р., Највеће свјетске финанцијске кризе, маниje, панике и сломови, Масмедиа, Загреб, 2006.
  13. Ковач, Оскар, Платни биланс и међународне финансије, МеКон, Београд, 1994.
  14. Ковач, Оскар, Економија региона света, Мегатренд, Београд, 2004.
  15. Laufenburger Henry, Finances comparees, Sirey, Paris, 1964.
  16. Манкју Грегори Н., Принципи економије, Економски факултет, Београд, 2007.
  17. Марковић Љубисав, Сокић Сретен, Економија, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1996.
  18. Наполеони Лорета, Олош економија, Хеспериа Еду, Београд, 2009.
  19. Oates Wallas, Fiscal Federalism, Harcourt Brace Jovanovic, New York, 1972.
  20. Печујлић Мирослав, Глобализација два лика света, Гутембергова галаксија, Београд, 2002.
  21. Krngman Pol R., Obstfeld, Maurice, Međunarodna ekonomija, teorija i ekonomska politika, Mate, Zagreb, 2009.
  22. Реинерт Ерик С., Глобална економија, Чигоја штампа, Београд, 2006.
  23. Rosen Harvey S., Public Finance, 7th Ed., McGraw Hill International Editions, New York, 2005.
  24. Samuelson Paul A., Nordhaus, W., Ekonomijа, Mate, Zagreb, 2000.
  25. Смит Адам,. Истраживање природе и узрока богатства народа, Глобал Принт, Нови Сад, 1998.
  26. Сокић Сретен, Економија транзиције, Завет, Београд, 2003.
  27. Сокић Сретен, Капитал у економији транзиције, Завет, Београд, 2005.
  28. Сокић Сретен, ,,Савремени процеси акумулације и принципа инвестирања’’, Српска политичка мисао, ИПС, Београд, 3/2011.
  29. Сокић Сретен, ,,Савремене економске промене и развој демократских процеса’’, Српска политичка мисао, ИПС, Београд, 4/2011.
  30. Сорош, Џорџ, О глобализацији, Самиздат, Београд, 2003.
  31. Soto, Н., Tajna kapitala, Masmedia, Zagreb, 2004.
  32. Фридман, Милтон, Капитализам и слобода, Глобал Боок, Нови Сад, 1997.
  33. Фридман, Милтон, Слобода избора, Global Book, Нови Сад, 1996.
  34. Фукујама, Френсис, Грађење државе, Филип Вишњић, Београд, 2007.
  35. Хајек Фридрих А., Пут у ропство, Global Book, Нови Сад, 1997.
  36. Хајек Фридрих А., Кобна идеја, ЦИД, Подгорица, 1998.
  37. Хилфердинг, Рудолф, Финансијски капитал, Култура, Београд, 1952.
  38. Hansen В., La politique budgetary dans sept pays 1955 1965, I i II, OECD, Paris, 1969.
  39. Џорџ Акерлоф, Роберт Шилер, Животни дух, Службени гласник, Београд, 2010.
  40. Штиглиц, Џозеф, „Идеологија и спотицање глобализације“, Економска поли­тика, 05. 11., Београд, 2001.
  41. Шумпетер Јозеф, Капитализам, социјализам и демократија, Култура, Београд, 1960.
периодика Српска политичка мисао 2/2012 УДК: 338.2:339.9 93-124