Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

ЕКОЛОШКА ПРАВДА – ИЗАЗОВ САВРЕМЕНОГ ДОБА

Сажетак

Еколошка правда је нераскидиво повезана са друштвеном правдом, а тиме и са правима и слободама у заједници. Тиче се праведне расподеле еколошких користи и штета унутар друштвене заједнице и међу државама на глобалном плану. Еколошки терети као што су: изазвано истребљење врста, ерозија, загађење ваздуха у урбаним срединама, загађење полихлорованим бифенилом или јонизујуће зрачење, не тичу се само онога који их ствара, већ и оних који сносе те терете. Еколошке вредности у виду обновљивих и необновљивих природних ресурса, генетичке, специјске и екосистемске разноврсности и свих постојећих могућности које садрже екосистемски процеси јесу корист не само за локалну, него и за глобалну заједницу. Еколошка правда упућује на размишљње о праведности владавине и међународног поретка, о смислу друштвеног напретка, културног развоја и о способности друштва да креира сопствену историју.

кључне речи:

Референце

  1. Де Жарден Џозеф, Р., Еколошка етика увод у еколошку филозофију, Службени гласник, Београд, 2006.
  2. Јолџић Владан, Еколошко право-Општи и посебан део, Пример Србије-државе у транзицији, Институт за криминолошка и социолошка истраживања, Београд, 2008.
  3. Каротерс Томас, „Крај транзиционе парадигме“, у : Транзиција деценију после: поуке и перспективе, (приредили: Л. Секељ и Ј. Теокаревић), Институт за европске студије, Београд, 2004.
  4. Кимлика Вил, Савремена политичка филозофија, Нова српска политичка мисао, Београд, 2009
  5. Маркс Карл, Енгелс Фридрих: Рани радови, Култура, Загреб, 1953.
  6. Поповић Оливера, „Уранијум нас убија и после 16 година“, дневник Политика, април 2015.
  7. Турен Ален, Социологија друштвених покрета, Радничка штампа, Београд, 1983.
  8. Просторни план Републике Србије 2010-2020, Републичка агенција за просторно планирање, Министарство животне средине, рударства и просторног планирања, 2010.
  9. Стратегија просторног развоја Републике Србије 2009-2013-2020, Министарство животне средине и просторног планирања, Београд, 2009.
  10. Pogge, Thomas, „The Priorities of Global Justice“, in: Metaphilosophy,32, No. 1/2, 2001.
  11. Amartya Sen, „Interdependence and global justice“, http://www.un.org/esa/documents/GLO-UNGA.pdf, /09/05/2015/
  12. Environmental protection agency, http://www.epa.gov/environmentaljustice,/12/04/2015/
  13. New Oxfam report says half of global wealth held by the 1%, Davos 2015, http://www.theguardian.com/business/2015/jan/19/global-wealth-oxfam-inequality-davos-economic-summit-switzerland), /07/06/2015/
  14. Jasmina Vujić, Dragoljub Antić, „Ekološke i zdravstvene posledice NATO bombardovanja 1999, sa akcentom na osiromašeni uranijum, http://www.nspm.rs/srbijai-nato/ekoloske-i-zdravstvene-posledice-nato-bombardovanja-1999-s-akcentom-na-osiromaseni-uranijum. html?alphabet=l, /09/05/2015/
  15. Sudip S., „Activated Carbon Market to be Worth US$4,180.5 million by 2019“, http://www.transparencymarketresearch.com/pressrelease/activated-carbon-market. htm, /29/05/ 2015/
  16. The Earth Charter, UNESCO, http://www.unesco.org/education/tlsf/mods/theme_a/img/02_earthcharter.pdf, /06/09/2015/
  17. Zavod za zaštitu prirode, http://www.zzps.rs/novo/inphpjezik=la&strana=zastita_prirode_bioloska_ raznovrsnost_biodiverzitet, /12/06/2015/
периодика Национални интерес 2/2016 УДК 502.1+349.6 59-81