Изабери језик:

Загорка Н. Стевић Гојков

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Мастер политиколог, саветник за локални одрживи разво

периодика

ЕКОЛОШКА ПРАВДА - ИЗАЗОВ САВРЕМЕНОГ ДОБА

Еколошка правда је нераскидиво повезана са друштвеном правдом, а тиме и са правима и слободама у заједници. Тиче се праведне расподеле еколошких користи и штета унутар друштвене заједнице и међу државама на глобалном плану. Еколошки терети као што су: изазвано истребљење врста, ерозија, загађење ваздуха у урбаним срединама, загађење полихлорованим бифенилом или јонизујуће зрачење, не тичу се само онога који их ствара, већ и оних који сносе те терете. Еколошке вредности у виду обновљивих и необновљивих природних ресурса, генетичке, специјске и екосистемске разноврсности и свих постојећих могућности које садрже екосистемски процеси јесу корист не само за локалну, него и за глобалну заједницу. Еколошка правда упућује на размишљње о праведности владавине и међународног поретка, о смислу друштвеног напретка, културног развоја и о способности друштва да креира сопствену историју.