Изабери језик:
Тема броја

ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ

ДОПРИНОС ЛИБЕРАЛНЕ ТЕОРИЈЕ МЕЂУВЛАДИНИХ ОДНОСА У ИЗУЧАВАЊУ ПРОЦЕСА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ

Сажетак

Циљ овог чланка је да анализира допринос либералне теорије међувладиних односа у изучавању процеса европске интеграције, која подвлачи значај унутрашњег процеса преговарања између држава и недржавних актера, који одређују природу националних преференција, које државе затим следе на европском нивоу. Либерална теорија међувладиних односа сматра да међудржавно преговарање у оквиру ЕУ може довести до збира са позитивним исходом, као и да су националне преференције производ притисака домаћих учесника. Кључно становиште ове теорије је да процес европске интеграције јача моћ држава тако што повећава ефикасност међудржавног преговарања, услед постојања заједничког преговарачког форума и проце­дура за доношење одлука, али и јача аутономију наци­оналних политичких лидера у односу на домаће друштвене учеснике. Чланак ће бити подељен у два дела. У првом ће се разматрати основе либералне теорије међувладиних односа, и њен допринос модернизацији теорија интеграције и појашњењу еволуције европског интеграционог процеса. Други део ће се бавити предностима и недостацима ове теорије, сагледаним из угла у којој мери и колико ефикасно је ова теорија ус­пела да објасни процес европске интеграције.

 

кључне речи:

Референце

  1. Chryssochoou, Dimitris, Theorising European Integration, London, SA­GE Publications, 2001.
  2. Dover, Robert, Europeanization of British Defence Policy, Ashgate, Al­dershot, 2007.
  3. Fioretos, Karl-Orfeo, “The anatomy of autonomy: interdependence, do­mestic balances of power and European integration“, Review of Internati­onal Studies, vol. 23, n° 2, 1997.
  4. Foster, Anthony, “Britain and the Negotiation of the Maastricht Treaty: A Critique of Liberal Intergovernmentalism“, Journal of Common Market Studies, vol. 36, n° 3, 1998.
  5. Garret, Geoffrey, Tsebelis, George, “An Institutional Critique of Intergovernementalism“, International Organization, vol. 50, n° 2, 1996.
  6. Hiks, Sajmon, Politički sistem Evropske unije, Beograd, Službeni gla­snik, 2007.
  7. Hoffmann, Stanley, “Obstinate or Obsolete? The Fate of the Nation State and the Case of Western Europe“, Deadalus, vol. 95, n° 3, 1966.
  8. Hoffmann, Stanley, “Towards a Common Foreign and Security Policy?“, Journal of Common Market Studies, vol. 38, n° 2, 2000.
  9. Marks, Gary, Hooghe, Liesbet, Blank, Kermit, “European Integration from the 1980s: State-Centric v. Multi-Level Governance”, Journal of Common Market Studies, vol. 34, n° 3, 1996.
  10. Матић, Петар, “Будућност институционализма – процеси и промене у XXI веку“, Политичка ревија, вол. 24, бр. 2, 2010.
  11. Moravcsik, Andrew, “Liberal Intergovernmentalism and Integration: A Rejoinder”, Journal of Common Market Studies, vol. 33, n° 4, 1995.
  12. Moravcsik, Andrew, “Negotiating the Single European Act: National In­terests and Conventional Statecraft in the European Community”, Inter­national Organization, 45, n° 1, 1991.
  13. Moravcsik, Andrew, “Preferences and Power in the European Commu­nity: A Liberal Intergovernmental Approach”, Journal of Common Market Studies, vol. 31, n° 4, 1993.
  14. Moravcsik, Andrew, “Why the European Union Strengthens the State: Domestic Politics and International Cooperation”, Center for European Studies, Working Paper n° 52, 1994.
  15. Moravcsik, Andrew, Schimmelfenning, Frank, “Liberal Intergovernementalism”, in Antje Wiener, Thomas Diez (eds.), European Integration Theory, Oxford, Oxford University Press, 2009.
  16. Moravcsik, Andrew, Vachudova, Anna, “National Interests, State Power and EU Enlargement”,http://www.ces.fas.harvard.edu/publications/ocs/pdfs/Moravcsik Vachudova.pdf.
  17. Pollack, Mark, “International Relations Theory and European Integra­tion”, Journal of Common Market Studies, vol. 39, n° 2, 2001.
  18. Putnam, Robert, “Diplomacy and Domestic Politics: The Logic of TwoLevel Games», International Organization, vol. 42, n° 3, 1988.
  19. Rosamond, Ben, Theories of European Integration, New York, Palgrave, 2000.
  20. Schwok, René “Le rôle international de l’UE et les théories de l’intégra­tion européenne”, in René Schwok, Frédéric Mérand (dir.), L’Union européenne et la sécurité internationale. Théories et pratiques, Academia Bruylant, Université de Genève, 2009.
  21. Станчић, Вишња, „Либерализам и демократија: сличности и разлике“, Политичка ревија бр. 2, Београд, 2010.
  22. Wallace, Helen, Caporaso, James, Schampf, Fritz, Moravcsik, Andrew, “Review Section Symposium: The Choice for Europe: Social Purpose and state power from Messina to Maastricht”, Journal of European Pu­blic Policy, vol. 6, n° 1, 1999.
  23. Wincott, Daniel, “Institutional Interaction and European Integration: To­wards an Everyday Critique of Liberal Intergovernmentalism”, Journal of Common Market Studies, 33, n° 4, December 1995.
периодика Политичка ревија 1/2011 УДК: 329.12:327(4-672EU) 327-343