Изабери језик:
Тема броја

ЧЛАНЦИ И СТУДИЈЕ

ДИПЛОМАТСКО ПРЕГОВАРАЊЕ У ФУНКЦИЈИ СПОЉНЕ ПОЛИТИКЕ ДРЖАВЕ

Сажетак

У раду се анализира дипломатско преговарање као једна од кључних метода вођења спољне политике државе, чиме се и одређује положај те државе у односу на најважнија међународна збивања. Поред коришћења силе, у односима међу државама, кроз историју, многи конфликти су решавани преговорима. Иако су вештине дипломатије и преговарања познате од када постоје и државе, у данашње време се догађа да се дипломатијом баве људи који нису за то школовани или не поседују пожељне карактеристике за дипло­мату или преговарача. Неки од фактора могу позитивно утицати на преговарачки процес и допринети проналажењу прихватљивог решења за све стране, док други могу утицати на прекид комуникације. Познавање стратегија дипломатског преговарања и факто­ра који утичу на дипломатске преговоре је од кључног значаја за међународни положај државе и њене односе са другим државама и међународним организацијама.

кључне речи:

Референце

  1. Вес Робертс, Тајне управљања Атиле Хунског, Глобал Бик, Нови Сад, 1994.
  2. David Luban, ’’Bargaining and Compromise: Recent Work on Negotiation and Informal Justic’’, Philosophy and Public Afairs, 14. No. 4/85. Princeton University Press, Princeton, 1985.
  3. Дејана Вукчевић, ‘’Допринос либералне теорије међувладиних односа у изучавању процеса европске интеграције”, Политичка ревија, бр. 01/2011, Институт за политичке студије, Београд, 2011.
  4. Дејана Вукчевић, ,,Безбедносна политика ЕУ у савременој теорији међународних односа’’, Српска политичка мисао, Институт за политичке студиje, Београд, бр. 1/2010.
  5. Жељко Иваниш, Д. Суботић, Безбедносно преговарање, Факултет цивилне одбране, Београд, 2006.
  6. Жељко Мојсиловић, Тероризам и преговарање, Центар за кризни менаџмент и преговарање, Београд, 2009.
  7. Жерард Нирнберг, Уметност преговарања, II издање, Грмеч-Привредни преглед, Београд, 2000.
  8. Живорад Ковачевић, Међународно преговарање, Филип Вишњић, Београд, 2004.
  9. Lillian Randolph, ’’A Suggested Model of International Negotiation”, Journal of Conflict Resolution, 10. No. 3/66, Sage Publications Ltd., London, 1966
  10. Љубомир Тадић, Политиколошки лексикон, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1996.
  11. Михајло Поповић, ”Друштвени детерминизам, тоталитарни системи и процеси глобализације”, Национални интерес, бр. 1/2007, Институт за политич­ке студије, Београд, 2007.
  12. Милан Зечевић, Војна дипломатија, Војноиздавачки и новински центар, Београд, 1990.
  13. Радомир Милашиновић, Срђан Милашиновић, Увод у теорије конфликата, Факултет цивилне одбране, Београд, 2004.
  14. Радослав Гаћиновић, ”Примена силе у међународним односима”, Српска политичка мисао, бр. 3-4/2007, Институт за политичке студије, Београд, 2007.
  15. Richard Jackson, ’’Successful Negotiation in International Violent Conflict’’, Jo­urnal of Peace Research, 37. No. 3/2000, Sage Publications Ltd., London, 2000.
  16. Roger Fisher, William Ury, Getting to Yes Negotiating an agreement without gi­ving in, Arrow Books Limited, London, 1997.
периодика Српска политичка мисао 3/2011 УДК: 341.76:327 223-244