Tema broja

IZ POLITIČKOG SISTEMA

ČLAN 16. USTAVA PETE FRANCUSKE REPUBLIKE- NUKLEARNO ORUŽJE“ PREDSEDNIKA DRŽAVE

Sažetak

U ovom radu se razmatra uloga, položaj i ovlašćenja predsednika Republike u slučaju najtežih opasnosti i pretnji po državu i poredak u okviru ustavnog sistema Pete francuske Republike. Osnivač ovog režima, general Šarl de Gol, je imao izraženu želju da njegova zemlja više nikada ne doživi slom i poniženje sličnom onome iz 1940. pod nemačkim naletom. U tom cilju, francuski ustav je u članu 16. predvideo svojevrsnu ,,legalizovanu diktaturu“ privremenog trajanja koju bi vršio šef države u cilju što bržeg i efikasnijeg savladavanja teškoća i opasnosti po državu. To bi de facto podrazumevalo preuzimanje celokupne izvršne, pa i zakonodavne vlasti u njegove ruke, uz realno ograničenu kontrolu od strane parlamenta i naknadno uključivanje ustavnog suda, posle određenog roka, u proces kontrole. Ova institucija, koja donekle podseća na uzor antičke rimske diktature, je svega jednom bila primenjena u Francuskoj, i to tokom alžirskog rata za nezavisnost. Mi ćemo u predloženom članku analizom sadržaja, kao i normativnom analizom vezanom za pravni okvir sagledati relevantne okolnosti primene ovog svojevrsnog ,,nuklearnog oružja“ predsednika Republike, uz nužno podsećanje na tadašnje istorijske okolnosti.

Ključne reči:

Reference

  • Бујуклић, Жика. 1999. Forum Romanum : римска држава, право, религија и митови, Правни факултет Универзитета у Београду, четврто издање
  • Caille, Pascal, 2007. « L’état d’urgence, la loi du 3 avril 1955 entre maturation et dénaturation », Revue de droit public, n° 2/2007, Paris
  • Conseil constitutionnel. 1961. «Décision n° 61-1 AR16 du 23 avril 1961 » Conseil constitutionnel. https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/1961/611AR16.htm
  • De Gaulle, Charles. 1999. Mémoires d’espoir, Paris: Plon
  • De Gaulle, Charles. 2010. Le fil de l’épée, Paris: Perrin
  • Gicque, Jean et Jean-Eric Gicque. 2008. Droit constitutionnel et institutions politiques, 22ème édition, Paris: Editions Montchrestien
  • Jullian, Marcel. 1994. De Gaulle – pensées, répliques, anecdotes, le Cherche midi éditeur, Paris
  • Lacouture, Jean. 1986. De GaulleSouverain, 3ème tome, Paris: Seuil, Paris
  • Tauriac, Michel. 2008. Vivre avec de Gaulle, Paris: Plon
  • Touchard, Jean. 1978. Le gaullisme 1940 – 1969, Paris: Editions du Seuil
PERIODIKA Politička revija 4/2020 4/2020 УДК 342.4:342.511(44)”1958” 289-311
ç