Izaberi jezik:

Tamara Gajić

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Fakultet za evropske pravno-političke studije, Univerzitet Edukons

PERIODIKA

MIGRANTSKA KRIZA I NЈENE POSLEDICE NA EKONOMIJU SRBIJE

Evropske države se danas susreću sa najvećim nekontrolisanim prilivom izbeglica u svojoj novijoj istoriji. Sukobi koji se odvijaju u državama Severne Afrike, Bliskog istoka i Centralne Azije, primorali su milione ljudi da se pokrenu. Kao posledica toga, usledila je masovna migracija duž „balkanske rute“ i Mediterana, koja nije zabeležena još od Drugog svetskog rata. Uzroci koji su doveli do eksplozije migrantske krize u 2015. godini su različiti. U njih ubrajamo beg od ratnih razaranja, potragu za boljim životom, beg od različitih vidova terorizma i ekstremizma i sl. Za najpoželjniju destinaciju, određene su visokorazvijene zemlje Evropske unije. Budući da se ovaj rad bavi posledicama migrantske krize na ekonomiju Srbije, najpre će biti objašnjena razlika između termina „izbeglička“ i „migrantska“ kriza, kao i uzroci njenog izbijanja. Na samom kraju, biće predstavljena procena uticaja aktuelne migrantske krize na nacionalnu ekonomiju sa aspekta fiskalnog uticaja i tržišta rada.

PERIODIKA

DEMOKRATIZACIJA SRBIJE PUTEM VEĆEG UČEŠĆA ŽENA U POLITICI

Podzastupljenost žena u političkom životu predstavlja globalni problem. Rodna ravnopravnost, kao bitan preduslov izgradnje demokratskog društva, podrazumeva jednako učešće žena i muškaraca u svim oblastima javnog života. Integracija rodnog aspekta u ključne političke tokove, značajan je deo procesa demokratizacije Srbije. Iako je učešće žena u političkom životu Srbije u poslednjih nekoliko godina poraslo, one i dalje zauzimaju niže i manje uticajne pozicije u odnosu na muškarce. Budući da intenzitet složenog procesa demokratizacije zavisi od konsenzusa političkih elita o neophodnosti reforme, u radu će biti predstavljen određen broj političkih faktora neophodnih za unapređenje položaja žena u javnom životu. Kako ostvarivanje jednakih radnih prava i eliminisanje svih oblika diskriminacije doprinosi razbijanju uobičajenih rodnih stereotipa, s pra-vom možemo da zaključimo da je upravo nivo emancipacije žena jedan od glavnih pokazatelja demokratičnosti društva.

ç