Nenad Spasojević

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Institut za političke studije, Beograd

PERIODIKA

PRIMENA KVALITATIVNIH I KVANTITATIVNIH ISTRAŽIVAČKIH METODA U ISPITIVANJU JAVNOG MNjENJA O PROBLEMU AEROZAGAĐENJA U REPUBLICI SRBIJI

Aerozagađenje predstavlja jedan od najvećih ekoloških problema sa kojim se ljudska civilizacija susreće u poslednjih nekoliko decenija. Posledice ovog problema su izrazito velike kako u pogledu uticaja na životnu sredinu, tako i po pitanju negativnih uticaja na zdravlje građana. Poslednje četiri godine u Republici Srbiji je u značajnoj meri poraslo interesovanje javnosti za problem aerozagađenja, čemu svedoče brojni medijski naslovi, objavljeni naučni radovi, kao i rezultati istraživanja javnog mnjenja. Različiti akteri uticali su da se o ovom problemu više govori u javnosti u Republici Srbiji, što je dovelo i do brojnih protestnih dešavanja, ali i do podizanja ove teme na političku agendu brojnih partija i pokreta. U ovom radu biće ispitano na koji način su mediji i društvene mreže uticale da se građani u većoj meri nego pre, zainteresuju za ovaj problem, ali i njegovo rešavanje. Autor ovog rada posebno ispituje primenu kvalitativnih i kvantitativnih istraživačkih metoda od strane predstavnika naučne zajednice, ali i organizacija civilnog društva koje je dovelo do većeg stepena popularizacije problema aerozagaeđnja.

PERIODIKA

ISTRAŽIVANjE O ZASTUPLJENOSTI ŽENA NA ZNAČAJNIM DRUŠTVENIM POLOŽAJIMA U REPUBLICI SRBIJI

Položaj žene u Srbiji menjao se tokom decenija, od njene prvobitne uloge majke i domaćice unutar domaćinstava. Danas se žene u Srbiji nalaze na značajnim položajima, teže ostvarivanju svojih karijera, odavno imaju i pravo glasa i odlučivanja, ali su ujedno i dalje stub domaćinstava. Cilj ovog rada je da prikaže i objasni koliko se uloga žene u Srbiji zaista promenila i da li žene danas uživaju veća prava nego što su ih pre imale. U radu je korišćen aksiološki teorijsko-metodološki pristup, kao i kombinovane metode. Takođe, kroz rezultate istraživanja koje su sproveli studenti druge godine studija i akademsko osoblje Fakulteta političkih nauka u Beogradu u aprilu 2020. godine, biće predstavljeni i stavovi 710 građanki i građana Srbije po pitanju položaja žena na značajnim društvenim položajima. Pored toga, biće analizirani i njihovi stavovi i o drugim aspektima koji su ključni kada se govori temi zastupljenosti žena na značajnim društvenim položajima.

ç