Dušan Čorbić

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Fakultet političkih nauka, Beograd

PERIODIKA

ISLAM, SECULARISM, AND NATIONALISM IN MODERN TURKEY: WHO IS A TURK?

Prikaz knjige: Cagaptay, Soner. 2006. Islam, Secularism, and Nationalism in Modern Turkey: Who is a Turk? London and New York: Routledge, 162 p.

PERIODIKA

ANALIZA RADA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE U PROSVETI

Korupcija predstavlja jedan od najozbiljnijih problema po stabilnost institucionalnog poretka Republike Srbije. Usled širine fenomena ovaj rad fokusiran je na lociranje korupcije u sektoru obrazovanja, imajući u vidu aktuelnost date tematike. U tu svrhu, potrebno je obraditi slučajeve korupcije na tržištu udžbenika i validnosti diploma i plagijata na fakultetima, koja se mogu okarakterisati kao najproblematičnije tačke u sistemu prosvete. Takav tip analize iziskuje uvid u rad Agencije za borbu protiv korupcije, koja predstavlja neizostavnu kariku u procesu prevencije korupcije uopšte, a samim tim i korupcije u prosveti.

PERIODIKA

ULOGA CIVILNO–VOJNIH ODNOSA U RAZVOJU REPUBLIKE TURSKE

Svrha ovog rada je da pruži sveobuhvatan prikaz vojnog angažovanja u Republici Turskoj, analizirajući istovremeno mesto i ulogu vojske u političkom sistemu ove države. Najpre će biti izložen teorijski okvir civilno–vojnih odnosa i pojmovno određenje ključnih koncepata date problematike. Nakon toga će biti prikazana uloga vojnih struktura u stvaranju Republike na početku 20. veka kao osnova za razumevanje kasnijeg uticaja. Hronološkim redom autor će predstaviti institucionalnu evoluciju turske armije i njen pad nakon 2002. godine. Na taj način se otvara mogućnost za izvlačenje širih zaključaka u vezi sa prirodom turskog sistema. Prema tome, prikazom vojnih udara od 1960. godine do 2016. godine biće analiziran uticaj i posledice vojne aktivnosti u razvoju Republike Turske.

ç