Tema broja

OSVRTI I PRIKAZI

PARTIJE NA POSTJUGOSLOVENSKOM PROSTORU: GARANT ILI PREPREKA DEMOKRATSKOM RAZVOJU?

Sažetak

Despot Kovačević. 2023. Partije i partijski sistemi na postjugoslovenskom prostoru. Beograd: Albion Books, Fakultet političkih nauka, 294 str.

Ključne reči:

Reference

PERIODIKA Srpska politička misao 2/2023 2/2023 УДК 316.334.3:329(4-12)"1992/2016" 323(4-12)"1992/2016" 251-254
ç