Изабери језик:
Тема броја

ЧЛАНЦИ И СТУДИЈЕ

ВЛАДАВИНА ПРАВА И ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ У СТРАТЕГИЈИ НАЦИОНАЛНЕ БЕЗБЕДНОСТИ СРБИЈЕ

Сажетак

Предмет истраживања овог научног рада ограничава се на анализу владавине права и економског развоја, као институционализованих политичких форми, у Стратегији националне безбедности Републике Србије (у даљем тексту: Стратегија). Аутор полази од Опште претпоставке да Стратегија владавину права и економски развој сагледава као значајна помоћна средства у дефинисању и изградњи друштвене стабилности и безбедности Републике Србије. Стога се пред аутора поставља циљ који оправдава везу између инструмената владавине права и безбедности, и потврђује међузависност економског развоја као стимулатора друштвене стабилности и безбедности државе. У ту сврху аутор је одабрао метод анализе садржаја како би проанализирао и истумачио полазни документ, да би потом употребом и других метода попут: аналитичког приступа и синтетичког логичког метода генерализације, метода посматрања, упоредног приступа, статистичке обраде података… довео у везу полазне основе Стратегије са темељним принципима владавине права и економског развоја. Добијени резултати треба да: осветле гледишта Стратегије о политичким феноменима владавине права и економског развоја, да направе критички осврт на прокламовани текст у овој материји, и да понуде мере за евентуалну допуну текста и његово побољшање. Без владавине права и економског развоја нема ни стабилног и просперитетног друштва, па је друштвена оправданост оваквог истраживачког подухвата неупитна.

кључне речи:

Референце

  • Гаћиновић, Радослав. 2019. „Личност у изградњи безбедности друштва“. Српска политичка мисао, 1/2019: 171-188.
  • Instagram: https://www.instagram.com/p/B7_5SOQFrW6/?utm_source=ig_embed, од 03. 02. 2020.
  • Кнежевић, Милош. 2016. „Национална безбедност на темељу националних интереса: просторне димензије националне безбедности Србије“. Политика националне безбедности, 2/2016: 115-138.
  • Jakšić Miomir, Dimitrijević Bojan, Fabris Nikola i Praščević Aleksandra. 2001. Savremena makroekonomska misao. Beograd: Čigoja štampa.
  • Komazec, Slobodan. 2017. Finansijsko iscrpljivanje privrede na stranom kapitalu. Beograd.
  • Kulić, Slavko. 2000. “Koncepcija neoliberalizma, edukacija i egzistencija“. Ekonomski pregled, 51(9-10):867-894.
  • Мијалковић, Саша. 2018. Национална безбедност. Београд: Криминалистичко-полицијаска академија.
  • Милосављевић, Бранислав. 2016. „Економска димензија националне безбедности Републике Србије“. У Безбедност за будућност, ур. Ж. Иваниш, Б. Бабић и Н. Комазец, 118-124. Обреновац: Regional association for security and crisis management.
  • Мишчевић, Тања. 2017. „Преговори о чланству у ЕУ – нови приступ, стари проблеми“. Интегрална безбедност Републике Србије. Београд: Универзитет Унион.
  • Stojanović-Gajić Sonja i Maravić Dražen. 2015. „Vodič kroz EU-politike“. Sloboda, bezbednost, pravda. Beograd: Evropski pokret u Srbiji.
  • Станковић, Владан. 2018. „Друштвена кохезија и њене институције“. Српска политичка мисао, 4/2018: 59-76.
  • Стојановић Милан и Павловић Дејан. 2014. Економска безбедност пословања. Београд: Школа плус.
  • Стојковић, Биљана. 2014. Безбедност као предуслов развоја. Београд: Задужбина Андрејевић.
  • Стратегија националне безбедности Републике Србије. 2019. Службени гласник РС, број 94 од 27. децембра 2019.
периодика Политика националне безбедности 1/2021 1/2021 УДК: 342.22+330.34]:355.02(497.11) 9-20